2021 Shaning A Mungkan Sasana Shata “October”

Kahtawlik Nawku Hpung kaw nna, 2021 Shaning a October shata hpe “Mungkan Sasana Shata” (World Mission Month) ngu masat da ai. 2021, October 24, Pranwan Ladaw (30) ngu na laban, October shata a hpang jahtum lahkawng ngu na laban shani hta shinggyim lu ai laban alu ni hpe tinang Sharadaw Ginwng kawn masat da ai Sasana Magam Shara/Rung de sa ra ai rai nga ai. Law malawng gaw Saradaw Ginwang kata na Chyum Laika Magam Dap rai nga ai “Biblical Pastoral Ministry” (BPM) de sa ai rai nga ai.

Kawa Karai Kasang, Kasha shingtai hpe shangun dat ai gaw Sasana magam a matu rai nga ai hpe ndai chyum laika hta mu lu ga ai.

“Karai Kasang a Kasha hpe kam sham ai ni nlang hte gaw, hten bya n hkrum ai sha htani htana asak lu la mu ga nga, Karai Kasang gaw shi a kasha shingtai hpe jaw kau ai kaw du hkra mungkan ga hpe grai tsaw ra wu ai. Karai Kasang gaw shi a Kasha hpe mungkan ga de shangun dat ai gaw, mungkan masha ni hpe tara dara na matu n rai, shi a marang e hkye hkrang la ai hkrum na she, shangun dat wu ai, (Yh 3:16-17).

Shangun dat ai ngu ai hpe gaw Wenyi re ngu mung kachyum shalen da ma ai. Dai majaw Karai Langai Atai Masum, Trinita Karai Kasang, mungkan masha ni hte matut mahkai ai gaw shangun dat ai, sasana galaw ai ngu ai lachyum rai nga ai.

Kasha Karai Kasang shinggyim hkum sa la ai ngu ai gaw lai wa sai aten hta byin lai wa sai lam hpe sha tsun ai n rai nga ai. Dai gaw Karai Kasang a htani htana gring nga ai sasana magam rai nga ai. Anhte Nawku Hpung mung daini na aten hta matut manoi sasana magam gun hpai nga ai rai nga ai. Ndai hte seng nna San Pawlu gaw, “Ya, nanhte yawng gaw Hkristu a hkum hkrang rai nga ai hte, langai hte langai gaw de a daw shan ni rai nga myit dai,” ngu Korinhtu hpung masha ni hpang de shagun dat ai laika 12:27 hta tsun da ai.

Top of Form

Bottom of Form

Anhte a Kashin Kamun Chyeju Kumla gaw Yesu Hkristu hta jawm pawng let Karai Kasang a Sasana magam hta shang lawm lu ai chyeju kumla rai nga ai. Chyoi Pra ai Wenyi hpe hkam la ai ni yawng gaw Trinita Karai Kasang a Sasana magam hpe mung hkam la lu ai rai nga ai.

Sasana magam ngu ai hta English ga hte ga si amyu masum hte tsun yang grau sang lang nga ai. (1) Evangelization, (2) Missionary, (3) Pastoral Care, ngu ai ga si ni hpe jahkring hkring mu lu na ga ai.

“Evangelization” ngu ai gaw Yesu hpe n chye shi ai ni hpe Yesu a lam hte Shi a magam ni hpe hkaw tsun, sakse hkam, awn la ai magam hpe tsun ai rai nga ai.

“Missionary” ngu ai gaw grau nna yak hkak ai mungdan, mungdaw, mare, buga, ginra ni hta ap nawng let Sasana magam gun hpai ai hpe tsun ai rai nga ai.

“Pastoral Care” ngu ai gaw, Sagu rem magam hpe tsun ai rai nga ai. Kashin Kamun hkam la da sai, hpung shang sai ni hpe yu lakawn, bau sin, makawp maga, daw jau ai hpe tsun ai rai nga ai.

Ndai Sasana Magam hta, ngai hpe shaga la ai, nang hpe shaga la ai, anhte hpe shaga la ai lam ni gaw San Peter, San Yaku, San Yawhan, ni hte Kasa ni, bai Nawku Hpung labau hta shaga la hkrum sai ni hpe shaga la ai hte maren sha rai nga ai.

Karai Kasang nga ai hpe Yesu Madu hkum nan mungkan masha ni hpe shadan shadawng ai, Karai Kasang a tsaw ra myit hpe madun ai zawn shadawn shadawng, sakse hkam madun sa wa na matu shaga la hkrum ai ni rai ga ai. Kadai hpe mung garan ginhka da ai lam n nga ai.

Ngai galaw ai magam bungli, ngai tsun ai ga si ni, ngai byin wa ai lam ni yawng gaw Hkristu Madu hpe shadawn shadawng sakse hkam na matu sha rai nga ai.

Ngai ndai sasana magam hpe n galaw ai, nang ndai sasana magam hpe n galaw ai ngu kadai tsun lu na rai ta? Anhte mai kaja ai hta hkawm sa ai gaw sasana magam rai nga ai.

Ndai October shata gaw Mungkan Sasana Shata re majaw, Madu Yesu a yawn hkyen ai,nni nkri hkam ai, wudang hpai, si hkam ai, lu makoi hkrum ai, bai hkrung rawt ai lam ni hpe sakse hkam nga ga, ngu Japan Mungdan, Tokyo kaw na William Grimm htawn tsun da ai mungga hpe Union of Catholic Asia News (UCA News) Shiga Dap kaw nna ndau da ya ai hpe RVA Jinghpaw Nsen Shapoi Dap kaw nna shalai ndau dat ya ga ai.

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#ucanews

#rvakachinservice

https://www.ucanews.com/news/world-mission-month-world-mission-church/94295

 

Add new comment

16 + 3 =