Pranwan Ladaw (24), C, 2022:​ Karai Kasang gaw matsan dum lama ai hte mara dat ya ai wa re

migrant in Kachin State

Hkristu hta tsaw ra ai nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw Pranwan Ladaw hta (24) ngu na laban rai nga ai.

Karai Kasang gaw anhte hpe tsaw ra ai rai nna, mara dat hkyam sa ya na jin jin rai nga ai. Anhte gaw shi a matsan dum lama ai hpe aten shagu ra kadawn ga ai. Hpa majaw nga yang “Mara gaw shinggyim masha ni hta ngoi kap nga chye ai” majaw rai nga ai. (Hebrew 12:1).

Anhte hkum nan Karai Kasang a myit galu kaba ai hpe gyip ai myit masa hte mu chye ga ai majaw rai nga ai. Law malang gaw mara dat ya ra ai ngu ai masa lam a majaw sha hpu nau ni hpe mara dat ya ga ai ngu tsun chye ga ai.

Karai Kasang shinggyim masha ni hpe mara dat hkyam sa ai lam lahkawng nga ai. (1) Karai Kasang gaw mara dat hkyam sa ya ai hta myit dik myit pyaw nga ai. (2) Masha langai a san seng pyaw dik htum ai hpe mu lu hkam sha ai aten gaw Karai Ksang a mara dat hkyam sa hpe hkam la ai shaloi rai nga ai.

Karai Kasang hte Mawshe hkrum shaga ai lam

Ga shaka dingsa prat hta, Karai Kasang gaw Israel myusha ni hpe aten shagu tsaw ra ai hte ga sadi dung ai. Israel myusha ni mahtang Karai Kasang hpe ga sadi n dung nga lai wa ma ai.

Pharo hkawhkam a mayam prat kaw na Israel myusha ni hpe shalawt dat ya ai. Panglai hkyen hpe woi rap, lung rawk na hka jaw, lamu na mana muk jahkrat ya nna ga sadi tawn da ai Canon mare de woi shang wa ai.

Israel myusha ni gaw Mawshe hku nna, Karai Kasang hte ga shaka tawn da lai wa ma ai.

“Amyu masha ni yawng gaw, Dai Madu anhte hpe tsun matsun mahkra hpe anhte hkan galaw na ga ai, ngu nna rau sha tsun ma ai” (Pru Mat 24:3).

Karai Kasang gaw Israel myusha ni hte myit hkrum ga shaka tawn da na matu Mawshe hpe Sinal bum ntsa de shaga shalun la ai. Lungpa lahkawng hta tara kanu lam shi hpe jaw ai. Mawshe, Sinal bum ntsa kaw nhtoi (40) ya na ai.

“Dai amyu masha ni mung, Israel amyu e, ndai gaw Egutu mung kaw na anhte hpe woi shapraw wa ai anhte a hpara rai nga ai, ngu tsun ma ai” (Pru Mat 32:4).

Karai Kasang gaw Israel myusha ni a shut hpyit mara galaw ai lam Mawshe hpe tsun dan ai.

“Dai Madu gaw Mawshe hpe, Egutu mung kaw na nang woi wa ai na a amyu masha ni yubak galaw nna ngai hpe nyet kau masai majaw tin tin nhtang yu wu su, ngu hkang dat wu ai” (Pru Mat 32:7).

Israel myusha ni shut hpyit mara kaba galaw nna galai shai ai lam n nga ai majaw Karai Kasang shanhte hpe jeyang na lam tsun ai masa rai nga ai. Mawshe gaw Karai ap jaw da ai shanhte a ningbaw hpa-awn rai nga ai hte maren, shi a myusha ni a matu Karai Kasang kaw hpyi nem tawng ban ya lai wa ai.

Israel myusha ni gaw Yaweh Karai Kasang a myusha ni re majaw chye na hkam sharang mara dat ya na matu hpyi shawn lai wa ai masa hta nga ai.

“Mawshe mahtang, Madu e, chyalai n-gun kaba, daru magam n-gun hte Egutu mung kaw na nang hkrang shaw wa ai na a amyu masha ni hpe hpa majaw masin grai pawt nga n ta?” (Pru Mat 32:11).

Mawshe gaw Karai Kasang a matsan dum tsaw ra ai lam madun na matu hpyi shawn lam lahkawng galaw da ai. (1) Matsan dum lama myit kaba ai Yaweh Karai Kasang hkum nan tinang a myusha ni hpe jeyang jahten sharun ai rai yang, tara maigan myu ni gaw gara hku di wa na rai, ngu ga san hte (2) Ga sadi dung lai wa ai ji woi ji wa ni a Karai Kasang gaw, Abraham, Isac, Yaku ni a sadi dung ai lam ni hpe hkum malap kau ya rit, ngu mung hpyi shawn da ai.

Shinggyim masha ni Kawa Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe chye na mu ga matu Madu Yesu mungkan ga de du sa ai

Ga Shaka Dingsa chyum laika hta Yaweh Karai Kasang hpe, matsan dum lama myit hte hpring ai Karai Kasang ngu shaga shamying da ai. (Tara maigan myusha ni kam hpa ai karai kasang hpe gaw shi hpe kam sham ai ni zawn sha matsan dum lama myit n rawng ai wa, mazut ai wa ngu shaga shamying ma ai.)

Shk.Kd 136 hta, “Karai Kasang a matsan dum tsaw ra myit gaw htani htana nga nga ai” ngu ai ga yan 25 tup rawng nga ai.

Shinggyim hkum sa la ai MaduYesu gaw Kawa Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe dam lada grau ai hku shadan shalen ya ai rai nga ai. Mara lu ai shinggyim masha ni hpe mung teng man myit malai lu na matu saw shaga ai.

“Shi gaw dai aten ladaw dik wa ai hte, Karai Kasang a mungdan gaw ni wa magang ra ai! Nanhte a yubak mara ni kaw na kayin wa nna Karai Kasang a Kabu Gara Shiga hpe kam sham nga mu, ngu nna hkaw dan mu” (Mk 1:15).

Kawa Karai Kasang gaw anhte hpe Satan a mayam prat kaw nna lawan dik shalawt ya nna shi hte sumsing mungdan hta rau nga shangun mayu nga ai.

Kabu Gara Shiga Laika Sara mali hte hta na San Luka gaw Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe laklai ai hku hkai dan ai hpe mu lu ga ai. (1) Mara lu ai myu shayi sha a lam (Lk 7:36-50), (2) Zacchaeus a lam (Lk 19:1-10), (3) Shi hpe wudang hta jan noi sat kau ai ni hpe Yesu Madu akyu hpyi ya ai lam (Lk 19:18), (4) Madu Yesu a makau hta jan noi hkrum ai damya langai hpe sumsing mungdan hta shi hte rau rai nga sai lam Madu tsun ai lam (Lk 23:42), ndai lam ni hpe hti sumru yang asan sha mu lu na ga ai.

Matut nna mung Lk 15 hta na (1) mat mat ai sagu hpe bai tam ai ga shadawn, (2) mat mat ai gumhpraw bai tam mu ai ga shadawn, (3) lam dam mat ai kasha kanau wa hpe hkap la ai ga shadawn ni hpe mung hti sumru yang grau chye na na ga ai.

Lam dam mat ai kasha kanau wa hpe hkap la ai ga shadawn gaw ndai ga shadawn masum hta na galu dik ai mabyin ga shadawn rai nna ngam ai lahkawng a hkawhkam  ga shadawn ngu mung shamying shaga ma ai.

Mat mat ai sagu ga shadawn (Lk 15:4-7)

Ndai ga shadawn gaw kadun la ai raitim, Yesu Madu a ga shadawn ni hta na masha ni grau chye da ma ai ga shadawn rai nga ai. Ndai ga shadawn gaw Yesu Madu Shi hkum nan hpe akyu hpyi ai maja ai sagu rem wa ngu Yh 10 hta tsun da ai hte matut manoi nna anhte sumru la chye ga ai.

Yesu Madu hpe sagu langai hpe lahpa hta hpai da ai hkrang sumla hte hkrang shala da ai hpe anhte chyahkring hkring mu lu ga ai.

Chyum laika hta na ga shadawn mabyin masa hpe sumru shagu anhte hpe shadum jahprang sharin shaga ai lachyum hpe madung da sumru ra ga ai. Mabyin masa lam ni gaw ga shadawn hpe gaw shachyaw ai lam ni hkrai rai nga ai.

Mat mat ai sagu ga shadawn hte Madu Yesu anhte hpe jaw mayu ai sharin shaga lam gaw, Karai Kasang a matsan dum lama ai tsaw ra myit gaw grai kaba grai dam lada ai. Anhte a mara ni hpe raw dat ya na ai sha n-ga, mara lu ai ni hpe mung hkan tam nna tsaw ra matsan dum myit kaba hte myit malai lu galai shai na lam de woi la ai.

 Mat mat ai gumhpraw ga shadawn (Lk 15:8-10)

Ndai ga shadawn hta na gumhpraw masat shadang gaw yu maya masha langai mi a lani mi bungli galaw manu jahpu hte bung ai. Matsan mayan re ai gaida jan a matu gaw lusha, tsi mawan, bu hpun a matu hte alu atan galaw na matu dai masat shadang hte re ai gumhpraw gaw grai ahkyak nga ai.

Anhte shinggyim masha ni gaw mara lu ai ni raitim Karai Kasang a man hta shinggyim masha sari manu gaw grai kaba la nga ai hpe tsun dan mayu ai majaw Madu Yesu ndai ga shadawn hte sharin shaga ai rai nga ai.

Karai Kasang gaw mara lu ai ni hpe mara hkyam sa ya let myit ngwi myit pyaw lam hpe mung hkam sha shangun ai

Masha langai myit san seng ai hte kabu pyaw ai ten gaw Karai Kasang shi hpe mara dat hkyam sa ya ai aten rai nga ai.

Ndai laban na chyum daw lahkawng, san Pawlu Timothy kaw laika ka ten gaw shi si wa mahka rai na re ngu masam maram nna chye lu ai. Timothy hpe Ephesu na Saradaw aya tang ya ai hpe maram yang grau dan dawng nga ai. Timothy gaw sak naw ram ai rai nna, Hkristan nawku hpung hta mayak lam ni hkrum ai shaloi loi loi hte myit htum chye ai rai nga ai.

San Pawlu gaw Timothy hpe Karai Kasang a matsan dum lama ai hte lam woi ya nga ai hpe tsun sakse hkam let n-gun jaw lai wa ai.

Kabu Gara Shiga hkaw tsun ai shaloi, myit um-ang ai lam ni byin pru chye ai lam, Hkristan ni lapran pyi myit mang ai lam ni n bung hkat ai majaw myit garan ginhka byin chye ai lam, ndai lam ni hpe shi a mahkrum madup hte tau nau tsun shadum da ai.

“Yubak mara kap ai ni hpe hkye hkrang la na matu Hkristu Yesu gaw mungkan ga de du sa ai, nga ai ga gaw, tup hkrak hkap la nna kam sham ging ai teng man kangka re ai ga nan rai nga ai” (1Tim 1:15).

Shada grau chye na hkat na matu San Pawlu, shi a mahkrum madup hpe tsun hkai dan let n-gun jaw ai.

“Karai Kasang ngai hpe matsan dum la ai lam gaw, htawm hpang de Madu hpe kam sham nna htani htana asak lu la na rai nga ai ni yawng a matu mara kasi ningli langai mi tai nga u ga, Hkristu Yesu gaw ngai zawn re ai yubak mara lu ai ni hta sawng dik ai wa a ntsa e shi a myit galu hkam sharang ai hpe madun dan ai lam rai nga ai” (1Tim 1:16).

Karai Kasang gaw shi a hpang hkan Hkristan ni hpe zingri zingrat ai ngai hpe pyi mara dat hkyam sa ya ai rai yang, kadai raitim mara dat hkyam sa hpe hkam la lu na chyalu rai nga ai. Kadai wa mi, Karai Kasang a matsan dum mala ai tsaw ra myit hpe n tsen n hten lam naw nga na rai a ta?, ngu san Pawlu sakse hkam ai rai nga ai.

 

Akyu hpyi saga

Wa Karai Kasang e, Shut hpyit ai wa ngai hpe matsan dum la rit. Amen

Amen.

Hkristu hta tsaw ra hkung ga ai kanu kawa tarahkaw sara/num ni hte nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw Pranwan Ladaw hta (24) ngu na laban rai nga ai.

Hti ang ai Ja Chyum Mungga ni gaw

Chyum Mungga Daw (1) – Pru Mat ai Laika 32:7-11, 13-14

Chyum Mungga Daw (2) – 1Tim 1:12-17

Kabu Gara Shiga – Lk 15:1-32

Ndai Ja Chyum Mungga ni hpe hti nna, hpawtni na nawku dawjau lamang ni hpe woi awn nga ga.

 

Add new comment

1 + 3 =