Madu Yesu Kashin Kamun Hkam Ai Poi N'htoi Mungga

Madu Yesu Kashin Kamun Hkam Poi Nhtoi ( Pran Wan Ladaw Laban 1) ya ngu na laban shani na Karai Kasang a Mungga hpe Wa Jau Patrick Gawmaw Hkawng Yae hku nna htawn tsun ya ai.

Dai ni na Mungga hta, Peteru gaw Madu Yesu a ga hpe madat nna Nawku Hpung a kanu kawan, Ningbaw tai wa ai lam, Madu Yesu kashin kamun hkam ai lam hte anhte kaning re ai kam sham ai masha ni tai wa ai ngu ai lam hpe madat la lu na re.

Add new comment

6 + 3 =