Lusha Gam Ladaw Laban IV

 Hkristu hta tsawra ai nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw (4) ngu na Lusha Gam Ladaw rai nga ai. Lai wa sai laban hta madu Yesu hpe kam sham ai ni a myit masin salum hta dai mMadu Karai Kasang a tsawra myit, ru bang ya nga ai lam na la lu saga ai. Ndai laban hta gaw kanu a hkritung kaw nna myi kyaw ai wa hpe myi shamu ya ai majaw, Yesu Madu hpe mu chye wa ai hte sakse hkam sa wa ai lam rai nga ai.

Madu Yesu lai sa wa yang hkritung nna myi nmu ai wa hte mu hkrum ai. Dai shaloi shi a sape ni ga shaka dingsa hta sharing shaga da ai ga si nkau mi hpe lakap nna n chye na, nsanglang ai lam Madu Yesu hpe san hpang dat ai.

Pru Mat Wa ai Laika 20:5 hta “ngai hpe ndawng nyawt ai ni a amyu lakung hpe gaw kawa ni a yubak kasha ni hta prat masum, prat mali du hkra jaw nga nngai” nga nna ka da nga ai. Ga san hta “Sara e, ndai wa myi n mu ai shangai wa ai gaw, gade a mara majaw rai ta? shi nan a mara rai ni? Shing nrai, shi a kanu kawa ni a mara rai ni?” nga ai rai nga ai.

St. Chrysostom hte Theophylact yan a ningmu gaw myi n mu ai ma hte shi a kanu kawa ni hpe mara shagun mayu ai majaw ndai ga san san ai n re, nga nna tsun da ma ai. Shanhte n chye na ai lam hpe san la ai she re nga nna kahtap sang lang da ma ai hpe mu lu ai.

Madu Yesu bai sang lang dan ai gaw “Gade a mara mung n rai, karai kasang a hpung shingkang dan dawng shangun na matu rai nga ai” nga ai.  Dai gaw, shi a marang e myi n mu ai wa myi mu lu na rai nna, dai myi mu lu ai wa hkum nan hte myi shamu ya ai hpe mu lu ai ni mung, myi shamu hkrum ai wa sakse hkam ya ai ni mung Madu Karai Kasang a hpung shingkan hpe mu lu na lam rai nga ai.

Madu Yesu tsun mayu ai gaw ndai zawn bying ai lam kanu kawa ni hpe mung, bying ai wa hpe mung mu shut, daw dan shut ai lam nmai nga ai ngu mayu ai rai nga ai. Npawt shut hpyi mara a majaw mung n rai nga ai. Karai Kasang a tsawra myit dai zawn re ai masha ni a ntsa e anga nga ai hpe mu lu nga ai. Dai majaw dai Madu Karai Kasang hta kamhpa kamsham nga na gaw anhte a matu ahkyak la nga ai.

“Ngai hpe shangun dat ai wa a magam amu hpe nanhte gun hpai nga lu na rai nga ai; Ngai gaw mungkan ga e naw nga ai hte yang, mungkan ga a nhtoi rai nga nngai,” nga nna Yesu matut tsun sang lang da ai.

Chyum mungga daw langai hta Samuela gaw Yese a kasha 8 hte hta na 7 hte hpe azi yu nna dinglit yu tim Karai Kasang san da ai hkawhkam tai na nsam n mu ai. Kasha hpumdim David hpe mu ai shaloi she Karai Kasang san da ai hkawhkam rai nga ai hpe mu lu nna, sau chya ya ai. Dai gaw Karai Kasang gaw shi a hpung shingkan shadan shadawng na matu kanu a hkritung kawn lajang da nga sai hpe mung madun dan ai rai nga ai. kaji htum ai wa hta shi a hpung shingkan hpe shadan shadawng nga ai hpe shadum ya ai. San Paulu Ehpesu hpung masha ni hpang shagun dat ai laika 8:9 hta mung “dai Madu a sharawng awng ai lam hpa rai nga ai gaw, dinglik yu nga let, n’htoi a kashu kasha ni zawn, ahkawm nga mu” nga nna tsun shadum da ai. Dai gaw anhte yawng gaw wenyi lam hta n’htoi tai nga ra ga ai hpe shadum sharing ya ai. Karai Kasang kaw na n’htoi lu la da ai anhte yawng gaw nsin hta hkawm nga ai ni hpe n’htoi jahtoi ya na ra ga ai hpe dum hprang shangun ai. Ndai mungkan hta, ndai aten kaw sak hkrung nga ai anhte gaw masha yawng hpe n’htoi jahtoi ya na ra ai.

Madu Yesu gaw “ga hta mayen prat bang nna hkumpup galaw la nhtawm, dai wa a myi hta chya ya nna, silum hka lawng de sa kashin su” ngu wu ai. Masha law law wa Madu Yesu, ndai zawn hpa rai galaw ai kun?, nga nna myit la ma ai.

  1. Masha gaw ga yun kaw na galaw shachyaw da ai hpe myit shadum ya ai re.
  2. Hpan da hkrum ai ni yawng gaw dai Madu a n-gup kaw na pru wa ai re hpe, dum chye shangun ai re.
  3. Madu Yesu anhte hpe shamai ya ai hta Karai Kasang hpan da ai arung arai yawng gaw shinggyim masha ni a matu akyu rawng ai hku hpan hpajang da ai.
  4. Ra kadawn nga ai ni hpe anhte karum shingtau ya ai hta tatut magam bungli hte karum ya ra ai, ngu ai lam ni hpe myit shadum ya nga ai.

Dai zawn galaw ai lam shagu hta karai kasang a chyeju lawm nga ai rai nna, Karai Kasang shi hkum nan mung dai chyeju hta lawm nga ai re. Shi Madu matsun ai hpe hkan galaw shatup na matu anhte jin jin rai nga ra ga ai.

“Silun hka lawng de sa kashin su” ngu nna Yesu shi hpe tsun ai shaloi jang, shi sa kashin nna myi mu ai hte bai wa ai. “Silun” ngu ai lachyum gaw “shangun dat ai” nga re. Madu Yesu anhte hpe mara dat ya ai hte hkum hkrang ana, weney myit masin ana, amyu myu kaw na mai tsai shangun ai gaw anhte hpe shangun dat ai lam rai nga ai.

Madu a shamai shatsai ya ai hpe hkam la na matu dai myi n mu ai wa gaw shangun dat ai hkrum ai zawn, anhte mung tinang hkrum sha nga ai ana zingli kawn shamai shatsai hkam la lu na matu shangun dat ai hpe hkam la ra ga ai. Bai, sakse hkam sa wa na mung ra nga ga ai.

Shi bai nhtang wa ai shaloi myi mu lu ai hpe dum chye wa ai. Dai gaw kaja sha nan dai Madu a ga madat nna Shi shangun ai lam hpe kangka hkan galaw sa yang, hkumhkrang, myit masin weney myi, mu wa nna hkawm sa lu na hpe shadum nga ai.

Shawng de mu yu ai ni shi kadai re ai n matsing mat ma ai ni hpe “ngai nan rai nga nngai” nga nna sakse hkam ai a marang e shi a ga hpe kam ma ai hte shi hpe shamai ya ai Yesu hpe san sagawn ma ai. Dai gaw shi a marang e shi hpe shawng de mu yu ai ni Madu Yesu hpe myit lawm wa ma ai hte mu mayu wa ma ai lam rai nga ai. Masha langai hpe mai kaja ai lam galaw ya ai a marang e shi hte nihtep ai ni a lapran anhte galaw ai mai kaja lam dan dawng wa ai.

Hparishe ni dai mabyin hpe na ai shaloi, dai myi mu wa ai a matu kabu lawm na malai, dai laban n’htoi hta tara tawt lai ai hpe mara hta mara shagun ma ai. Hparishe nkau mi gaw “Dai wa gaw bansa n’htoi a tara hpe n hkan n sa ai majaw, Karai Kasang kaw na du sa ai wa n rai” nga ma ai. Bai nkau mi gaw “yubak lu ai wa langai gaw, ning re ai, lamik kumla ni hpe kaning rai galaw lu na a ta?” nga ma ai. Shing nga nna shanhte a lapran hta myit hkrum ai lam n nga wa ma ai, shai wa bra wa ma ai.

Myi bai mu lu ai wa gaw “ngai hpe shamai ya ai wa gaw myithtoi rai nga ai” nga nna sakse hkam nga ai. Shi a sakse hpe n kam ai Yuda masha ni, shi a kanu kawa ni kaw du hkra san sagawn ai lam galaw sa ma ai. Raitim kaja wa sha nan shi hkum nan sakse hkam ai lam teng man nga ai hpe mu lu ma ai.

Yesu a lam yawng n chye tim, shi a chyeju hkam la ai hpe hkam sha nna sakse hkam sa nga ai hpe mu lu ai. “Shi yubak mara lu ai wa re ai, n re ai gaw ngai n chye nngai, ngai shawng de myi n mu ai, ya chyawm gaw mu lu ni ai, dai lam langai sha ngai chye nngai” ngu nna shanhte hpe htan mu ai.

Matut nna shanhte san ai shaloi shi gaw “shi gaw, nye a myi mu shangun ai wa rai nga ai, shi kanang nna du sa ai wa re ai hpe n chye ai ngu ai gaw mau hpa lam rai nga ai. Yubak kap ai ni a ga hpe, Karai Kasang n madat nga ai gaw, anhte chye ga ai; karai kasang hpe nawku hkungga nna shi a myit ra ai hku hte maren, hkan sa, hkan galaw ai ni a ga hpe gaw madat nga ai; Hkristung nna myi n mu ai wa langai mi hpe, marai langai ngai e myi bai mu lu shangun ai, ngu ai gaw, mungkan ga nnan lat kaw nna, galoi mung kadai n na yu ai. Dai wa gaw Karai Kasang kaw na du sa ai wa n rai yang gaw, hpa mung shi galaw lu na n rai.” ngu nna shahte hpe bai htan mu ai.

Hparishe ni, shi hta mara tam ai hpe shi sakse hkam nna bai htang kau lu ai  hpe mu lu nga ai. Dai gaw anhte Madu Yesu a chyeju hta, sakse hkam sa nga ga ai rai yang, kadai, kade daram mara shagun da mu ai raitim, Madu Yesu a chyeju hte awng dang lu na ga ai hpe, shadum ya nga ai re.

Shi hpe hparishe ni kanawng shapraw kau ma ai hpe Yesu na wu ai rai nna, dai wa hpe, mu hkrum jang “masha kasha hpe nang kam nga nni ngu nna, san ai. Shaloi, shi gaw “ngai hpe tsun dan rit” ngu nna mu chye mayu ai myit kaba hte bai htan ai. Dai masha kasha gaw, Yesu shi hkum nan re ai lam, na jang, dai wa gaw “Madu e, ngai kam sham nga nngai” nga nna hput di let shi hpe nawku wu ai.

Ndai mabying na hpang jahtum daw hta, madu yesu gaw, anhte myi mu lu ga ai ngu hkam la ai ni, anhte chye chyang ga ai ngu myit la ai ni, myi kyaw ai ni rai nga ga ai hpe shadum da nga ai re. Chyum mungga daw langai hta myihtoi Samuel gaw Karai Kasang a chyeju hte karai kasang san da ai hkawhkan nnan hpe mu chye lu ai hte lata san da ya lu ai hpe mu lu ai.

Yese a kasha, David hpe, nhkrum shi ai shaloi shi a kahpu ni, marai sanit hte hpe, sam maram ai hta samuela a myi gaw yu shut ai lam n nga ai. Dai gaw, karai kasang matsun da ai hte maren, hkan nna yu maram ai a majaw rai nga ai. Chyum mungga daw lahkawng hta mung, Ephesu masha ni moi nsin hta hkawm sa nga ten, mu shut, myit shut nna yubak hta hkawm shut hpyit lai wa ma ai masa hta nga ai. Raitim San Pawlu a sharing shaga ai hpe hkam la ai hpang Madu Yesu jaw ya ai n’htoi lu la masai. Dai n’htoi hta hkawm sa let teng man ai lam hta sakse hkam sa lu na ma ai hpe, shanhte a ntsa, San Pawlu, kam kaba myit rawng nga ai hpe tsun shapraw da nga ai. Dai ni na Hkristan masha anhte ni mung mu shut myit shut ai lam n nga u ga Karai Mungga hte, Nawku Hpung a sharing shaga ai hta hkawm sa nga ga.

Akyu hpyi saga

wa karai kasang e, anhte na kasha ni a hkum hkrang, myit masin, weney hta hkrum hkra nga ai, ana zingli ni hpe shamai shatsai ya nna, Nang madu a chyeju hta sakse hkam sa lu u ga anhte hpe lam woi la rit. Anhte a madu Yesu Hkristu a marang e hpyi nem nga ga ai. Amen.

Hkungga tsawra ai kanu kawa tara hkaw sara sarama ni e, hpawt ni gaw lusha gam ladaw hta 4 ngu na laban rai nga ai. Hpawt ni hti na ja chyum mungga ni gaw

Hti ang ai Ja Chyum Mungga

1Samuela laika 16:1b, 6-7, 10-13a

Ephesians 5:8-14

Yawhan 9:1-41

Ndai Ja Chyum Mungga ni hpe hti nna hpawt ni na nawku daw jau lamang ni hpe woi awn nga ga!

Add new comment

2 + 4 =