LABAN SHANI NA KARAI KASANG A MUNGGA (Pran Wan Ladaw Laban 26)

Image : http://blog.adw.org

LABAN SHANI NA KARAI KASANG A MUNGGA
(Pran Wan Ladaw Laban 26)

Chyum Mungga Daw 1  - Bu Hkawm 11:25-29

Chum Mungga Daw II -Yaku 5:1-6

Kabu Gara ai Shiga - Marku  9:38-43,45,47-48

Add new comment

18 + 1 =