Laban Mungga - Pranwan Ladaw 16, C, 2022

Karai Kasang A Mungga

( Pranwan Ladaw Laban 16, C,2022 )

Ndai Laban gaw Pranwan Ladaw hta ( 16 ) ngu na laban rai nga ai

Abraham Manam Ni Hpe Daw Jau Ai Lam

Abraham Karai Kasang a ga madat nna, shi a dai daw mungdan hpe tawn kau da let, dai ni na ten Palestine ngu shamying ai Karai Kasang ga sadi tawn da ai Hka Nan de rawt sa wa ai.

Dai shara kaw du wa ai shaloi, kaga myu sha ni law law nga magang sai hpe mu nna, shi a kun dinghku ni hte, Lawm wa ai dusat dumyeng ni hpe rem sin lu na shara a matu, shanhte hte myit hkrum la la nna, nga lai wa ai

 

Hti Ang Ai Ja Chyum Mungga Ni 

Chyum Mungga Daw I -Np.Nhp 18 : 1-10

Chyum Mungga Daw II Kol 1 : 24 -28

Kabu Gara Shiga - Lk 10 : 38 -42

Add new comment

1 + 5 =