Laban Mungga : Paska Ladaw Laban VI, C, 2022

Hkristu hta tsawra ai nu wa hpunau ni e, ndai laban gaw, Paska Ladaw hta ( VI ) , C, 2022 ngu na laban rai nga ai.

Yesu Madu gaw, kasa ni hpe kadai mung njaw yu ai mau hpa ga sadi jaw da lai wa ai. 1) Shada da tsawra nna, tara lam ni hpe hkan shatup ai rai yang, Madu Yesu Kawa Karai Kasang hte, Wenyi Karai Kasang du sa nna, shanhte hte rau nga nga na ga sadi. 2) Wenyi hkum nan, shanhte a sara, Madu hte rau lam matsun ai wa, rai nga na ra ai ga sadi. 3) Kawa Karai Kasang, Kasha Karai Kasang hte Wenyi Karai Kasang gaw, shanhte hpang de, kaman sa du na nrai, shanhte a masin salum hta, kadai mung nhkam sha yu ai Karai Kasang a simsa ngwi pyaw lam hpe gun sa ya na, Ga Sadi ni rai nga ai.

Hkristu hta tsawra ai nu wa hpunau ni e, ndai laban gaw, Paska Ladaw hta, VI ngu na laban rai nga ai.

Yesu Madu gaw, kasa ni hpe kadai mung njaw yu ai mau hpa ga sadi jaw da lai wa ai. 1) Shada da tsawra nna, tara lam ni hpe hkan shatup ai rai yang, Madu Yesu Kawa Karai Kasang hte, Wenyi Karai Kasang du sa nna, shanhte hte rau nga nga na ga sadi. 2) Wenyi hkum nan, shanhte a sara, Madu hte rau lam matsun ai wa, rai nga na ra ai ga sadi. 3) Kawa Karai Kasang, Kasha Karai Kasang hte Wenyi Karai Kasang gaw, shanhte hpang de, kaman sa du na nrai, shanhte a masin salum hta, kadai mung nhkam sha yu ai Karai Kasang a simsa ngwi pyaw lam hpe gun sa ya na, Ga Sadi ni rai nga ai.

Add new comment

13 + 4 =