Laban Mungga -Karai Kasang a kaba la ai tsaw ra matsan dum ai lam ( Lusha Gam Ladaw IV ) , C,2022

Lu Sha Gam Ladaw (4), C, 2022

Yoela 5:9-12   2Kor 5:17-21   Lk 15:1-3,11-32

Karai Kasang a kaba la ai tsaw ra matsan dum ai lam

 Hkristu hta tsawra ai nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw Lusha Gam Ladaw hta (4) ngu na laban rai nga ai.

Lusha gam ladaw hpang ai laban hta Yesu Madu a tara mungga hpe madat hkam la hkan shatup na matu anhte hpe saw shaga shadum shadut da ai.

“Myit malai lu mu, Karai Kasang a mungdan ni magang ra ai” (Mk 1:15).

Karai Kasang a saw shaga ai nsen “mara hpe kau da nna myit malai lu mu” ngu ai ga si gaw anhte ni a matu n ra sharawng na zawn raitim, dai nsen hta matsan dum myit rawng nga ai.

Anhte ni mara hpe kau da na ngu myit daw dan shagu sadan gaw gunglau ai; mi shawng tsun sai n sharawng ai myit ni hpe byin shangun chye ai.

Ndai laban na chyum mungga gaw dai zawn re ai sadan a myit mang ai lam ni hpe ninghkap na matu sharin shaga da ai.

Mara hpe kau da nna Karai Kasang a kashu kasha ni tai let sak hkrung nga ai kadai hpe raitim, myit ru na lam hpe tawt lai lu ai hta sha n-ga, myit kraw kata kaw nna nan kabu pyaw lam hpe jaw ya ai.

San Luka a Kabu Gara Shiga hta na matsan dum lama ai

San Luka a Kabu Gara Shiga Chyum Laika hpe “matsan dum lama ai hte seng ai chyum ga” ngu mung shamying shaga ma ai. Tinang a mara hta na myit malai lu nna bai htang wa ai ni a ntsa, Karai Kasang kade daram matsan dum lama ai hte lakawn lanawn di ai lam kaga chyum laika sara ni hta grau ai hku tsun da ai majaw rai nga ai.

Mat mat ai shagu kasha hpe bai tam mu la ai ga shadawn (Lk 15:4-7), mat mat ai gumhpraw bai tam mu ai ga shadawn (Lk 15:8-10), dam mat ai kasha bai htang wa ai ga shadawn (Lk 15:11-32), ndai ga shadawn ni gaw Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe shadan shadawng ai ga shadawn ni rai nga ai.

Dam mai ai kasha mabyin “Ga Shadawn” hpe sumru yu ai lam

Ga shadawn ga baw hpe “jai kaba ai kasha” ngu jaw mai ga ai. Raitim dai gabaw ga shadawn mabyin hpe hpring tup n chye na shangun ai. “Mat mat ai kasha” shing n rai, matsan dum lama myit rawng ai kawa” ngu jang she lachyum hpe grau hkawn hkrang ai hku chye na lu ai.

Ga shadawn hta lawm ai ni gaw kadai ni rai ta? (1) Kawa, (2) kasha lahkawng hta na kanau wa, (3) kasha kaba wa, ni lawm nga ai.

Kawa a sutli wunli lam,  pru mat ai kasha a prat hkrun lam, bai htang wa ai lam, Kawa shi hpe hkap la ai lam, daw sha poi galaw ya ai lam ni mung lawm nga ai.

“Kawa” gaw Karai kasang hpe sha-ang nna tsun ai rai nga ai. Yesu Madu, Shi hkum hpe shi sha-ang ai mung rai nga ai. “Kang hta ai ni hte, kaga kabai kau hkrum ai mara kap ai masha ni law law wa, Yesu a ga madat na nga nna, shi hpang de sit sa ma ai,” (Lk 15:1).

Shi kaw sa wa ai ni yawng hpe hkap la ai majaw Hparishe ni Yesu hpe mara shagun ma ai. “Ndai wa gaw mara kap ai ni hpe hkap la nna, shanhte hte rau lu, rau sha nga ai, nga nna aput angun nga ma ai” (Lk 15:3).

Kaja wa nga yang Yesu Madu hte Kawa Karai Kasang gaw mara hta lup mat ai ni hpe myit malai lu shangun nna bai htang wa ai ni hpe hkap la ai gaw shakawn hpa rai nga ai.

“Kasha kanau” gaw Yesu hte Kawa Karai Kasang hpe n madat n mara ai ni yawng hpe hkrang shala ai rai nga ai. Anhte ni mung lawm na ga ai.

 “Kasha kahpu” gaw tara hkan shadik ai, dinghpring dingman dum ai, myit su kang ka dum ai ni hpe hkrang shala ai rai nga ai. Anhte mung lawm na ga ai. Grau nna gaw Hparishe ni hpe madi nna tsun ai rai nga ai. Shanhte gaw Karai Kasang a tara hpe hkap la na matu madung n re ai sha, Yesu Madu hpe mungkan daru magam arawng aya lu ai ni kaw shawk shawn ap kau na hte masha ni a man e sari jahpoi jahprak na matu she rai ma ai.

Hparishe ni gaw Mawshe a tara ni hpe hkan shatup na hprai ai shawa num ni hte kang hta ai ni hpe mara kaba lu ai ni ngu nna garan shangam da ma ai. Dai zawn re ai masha ni hpe matsan dum lama na lam hpa n nga ai ngu hkam la da ma ai. Du na laban hta mung “nse nsa galaw ai num sha hpe jeyang na n jeyang na ga san hte Yesu Madu hpe Hparishe ni ga san san ai lam” na lu na ga ai.

Nanhte gaw nye Wa hte nhtan shai ai hku sak hkrung nga ma ai rai nna, Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe galoi mung chye na lu na n rai, ngu Madu Yesu anhte hpe shadum nga ai.

Kasha kaba wa zawn dinghpring dingman, tara hkan shatup dum ai anhte ni mung, lam dam ai hpu nau ni langai ngai hpe matsan dum lama lam galaw ai hpe mu jang kasha kaba wa a myit jasat hte bung chye ga ai hpe dum hprang let sadi maja galai shai ra ga ai.

Kanu Kawa a sut gan hpe kasha ni karan hkam la ai lam

Kasha kanau wa gaw kawa kaw nna shi lu gring ai sut gan yawng hpyi la nna kawa kaw nna pru mat ai. Kawa mung shi a shang lawt ai myit hpe n pat shingdan da ai. Sut gan hpe karan ya ai. Shi myit ra ai galaw na dat da ai.

Yuda htung lai hta kanu kawa a sut gan karan ai shaloi, shadang kasha alat gaw kaga shadang  kasha kanau ni hta grau nna htam lahkawng hpe hkam la lu ai rai nga ai. Kasha shayi sha ni gaw hpa sut gan Sali wunli mung n hkam la lu ma ai. Kasha shadang sha ni yawng hpe sut gan karan jaw ngut ai hpang, htam langai hpe gaw shangam da ra ai. Kasha alat wa gaw shi la ang ai htam hte ndai ngam da ai htam hpe madu la ai rai nga ai.

Kasha kanau wa a prat hkrun lam ni

Kawa kaw na lu ging ai sut gan hkam la ngut ai hpang “tsan ai mungdan kaga de pru sa mat ai,” (Lk 15:13). Mara gaw shinggyim masha ni hpe Karai Kasang hte tsan gan shangun ai. Karai Kasang, shinggyim masha ni kaw na hka mat ai n re ai; shinggyim masha mahtang Karai Kasang kaw na hka mat ai rai nga ai.

Kasha kanau wa shi lu malu sut gan akyu n rawng jai shama kau ai (Lk 15:13). Mara shut hpyit yang hkrat sum lam gade kaba ai hpe chye jang anhte ni mara n galaw shut gwi ga ai.

Sut gan ma mat ai hpang lu sha na ra ai majaw, “dai mung na masha langai mi kaw, nchyang shang bungli galaw ai,” (Lk 15:15). Ja gumhpraw lu su ai ten hta manaw manang law chye ai. Ja gumhpraw n lu mat jang manang kaja ngu myit la shadu da ai ni pyi mat mat chye ai. Shaloi galoi mung hkru hkru kat kat nga lu ai wa kaw si hpang gara wa ai. Dai shaloi manang wa e yam sha ai ngu ai hta tinang hkum tinang dut sha kau chye ma ai.

Yesu Madu “sadan” ngu tsun ai gaw kadai hpe tsun ai gaw chye na ga ai. Kasha kanau a lagaw lahkam gaw mara hta hkawm sa wa ai rai nna dai gaw hkrit tsang hpa kaba rai nga ai. Madu a shang lawt ai kasha prat kaw nna mayam prat de shi hkum shi dut sha kau ai rai nga ai.

Shi a madu nnan gaw shi hpe wa yaw shangun ai (Lk 15:15). Yesu ndai zawn tsun ai hpe na lu ai ni gaw dai zawn yam sha hkrum ai wa hpe matsat ma ai, shi a matu nsa kaba shaw na ma ai gaw teng sha rai nga ai.Yuda myusha ni gaw dai ni na Muslim ni zawn sha wa hpe n san n seng ai dusat hku myit la nna matsat ma ai. Yuda myusha ni hta wa shan n sha na matu rip kawp tara hpe ja ja jahkrat da ma ai. Wa shan mung n mai sha, wa chyasi hpe mung n mai magra ai, wa mung n mai rem ai (Jaw Jau 11:7; Tara Jahprang 14:8). Dai gaw Yuda myusha ni a matu nem dik htum madang rai nga ai. Wa yaw ai wa gaw dingnye lu ai ngu ai ga malai mung shanhte hta nga lai wa ai.

Ndai kasha kaji wa dai madang du mat ai shaloi Kawa a nta hpe kau da nna shi shadu ai pyaw hpa lam gaw kaman sha re ai dum hprang wa ai. Anhte hpe mung sadan wa gunglau ai shaloi kabu pyaw lam hpe ra marin ai myit hte gunglau ai. Raitim dai sadan jaw ai kabu pyaw lam ga sadi gaw shi hta n nga ai majaw, shi kaw na galoi n lu mai ai sakse ni nga nga ai.

Kasha kaji wa Kawa hpang bai htang wa ai lam

Myit htum na zawn re ai mahkrum madup ni gaw shi hpe ningmu kaja hte myit malai wa shangun ai (Lk 15:17). Ningmu kaja ai, teng man ai wa gaw sadi maja ai wa rai nna, Karai Kasang kaw nna pru mat na n rai nga ai.

“Nye wa hpang de ngai bai wa na nngai” (Lk 15:18) tsun ai gaw kaja ai maga de bai galai shai sa wa na matu rai nga ai.

Kawa gaw kasha hpe hkap tau la ai lam

Shi bai nhtang wa ai hpe kawa mu jang, lau gat sa nna shi hpe ahpum apup let hkap tau la ai (Lk 15:20,21). Shut hpyi mara lu ai wa langai ngai myit malai nna Karai Kasang hpang de gayin wa ai ni hpe Karai Kasang hkum nan sa tau la ai, sa nna mara raw ya ai, shi hpang de woi la ai, kabu pyaw lam hpe jaw ya ai.

Karai Kasang gaw mara lu ai ni hpe lak lai ai hku shaga nga ai. Myit malai let bai htang wa ai ni hpe mung lak lai ai hku hkap tau la ai.

Myit malai ai kasha gaw kawa hte bai hkrum jang gara hku galaw na, gara hku tsun na hpe kahtap kahtap nna shaman da ai. Kawa hte hkrum jang, lagaw nhpang kaw hput di dagum nna “wa e shut hpyi ai wa ngai hpe matsan dum la e law” ngu tsun na ngu myit da, shaman da ai.

Raitim, Kawa gaw kasha hpe shi a shawng kaw hput di dagum na ahkang n jaw ai. Kasha hpe mu ai hte rau lau lau gat sa nna ahpum apup let tau la ai. Mara a matu myit malai ai lam tsun hpang ai hte kasha hpe tsaw ra myit kaba hte lanu lahku ahpum apup la ai shaloi lahkawng yan myit pri hte rai na ma ai.

Kawa gaw shi a shangun ma ni hpe shaga nna kasha a matu kaja dik palawng, kyepdin hte ta lachyawp ni hpe jahpun, shadin, shachyawp ya ai.

Daini na prat hta bu hpun mawn sumli hpe yu nna hpaji chye ai, n chye ai hpe hkrak karan ginhka n lu ai. Kalang marang shangun ma ni gaw bungli madu ni hta grau manu dan tsawm htap ai hpe bu hpun da chye ma ai.

Yesu Madu a prat hta gaw dai hku n re ai. Masha langai a bu hpun mawn sumli ai hpe yu nna shi ganing re ai tsang madang kaw na re ai hpe maram chye lu ai.

Kawa gaw kaja dik palawng hpe jahpun ya ai a marang e shawng de poi lamang ni hta mawn sumli ai palawng a majaw dai kasha gaw lu su ai kun dinghku kaw na re ai hpe shadan shadawng ya ai.

Kyepdin hte seng nna mung dai hte maren sha re ai htung lai langai rai nga ai. Mayam ni gaw kyepdin n lawm ai sha hkawm sa ma ai, bungli galaw ra ma ai. Shanhte gaw kyepdin jawn/din na ahkang n lu ma ai. Kyepdin gaw masha langai a shang lawt ai mung chying masha re ai masat kumla rai nga ai.

Kasha gaw mayam langai zawn kyepdin n lawm, n din/jawn ai sha bai wa ai. Kaja wa nga yang mayam langai hku sha nga na matu kawa hpe hpyi shawn na nga nna myit yaw shada da ai rai nga ai.

Raitim, kawa gaw dai zawn re ai ga nsen hpe n na mayu ai majaw shi a kasha hpe kasha shara kaw sha nga shangun mayu ai.

Mara gaw anhte hpe mayam prat de du shangun ai. Raitim, Karai Kasang gaw anhte hpe shi a kun dinghku masha ni ngu nna sha bai shaga nga ai. Anhte hpe myit malai na matu shadum sadi jaw saw shaga ai. Dai rai nna, anhte ni kashin kamun hkam la ai shaloi Karai Kasang a kasha ni tai wa ga ai rai nga ai.

Yesu Madu a prat hta “ta lachyawp” gaw sut su nga mai ai ni a mawn sumli hpa langai hku mung, Dasik kumla hku nna mung jai lang ma ai. Hpayawng jawn re ai ngya ai laika maisau ni hta myit hkrum ga sadi langai ngai hpe “ta lachyawp” hte dip shakap ai gaw lakmat htu ai hte maren sha rai nga ai.

Kasha hpe ta lachyawp shachyawp ya ai lachyum gaw kawa a ahkang aya kasha hpe bai ap jaw ai lachyum rai nga ai.

Yesu Madu hpe madat mara ai prat kaw na, ndai wa zawn, lam dam mat ai hpang bai nhtang wa ai shaloi shawang myit kaba hte, kam myit kaba hte, hkap la ai Kawa tsaw ra myit hpe chye na hkawn hkrang na yak na gaw teng sha rai nga ai. Myit malai nna shi hpang bai wa ai ni yawng hpe Karai Kasang kashu kasha Sali wunli hpe bai ap jaw ya na teng sha rai nga ai.

Poi galaw na matu rem da ai dusat gaw ahpum asau re ai hkrai rai nga ai. Hkap la htung lai nga ai rai yang mung dai htung lai hte maren poi a matu masat nna rem da ai rai nga ai.

Kawa gaw mat mat sai, si sai ngu shadu da ai kasha bai htang wa ai majaw grai nan kabu gara nga ai. Dai zawn re ai masa hta kabu pyaw ai daram pyaw ai gaw naw nga na nni? Dam mat ai kasha bai wa ai shaloi galaw na poi a matu jai lang shaman kau na hpe n lahpawt ai sha jai lang ai. Madum sumpyi ni hte mahkawn mangwi hte shangwi shapyaw hkalum la ai. Ndai zawn jai lang ai mung majoi kaman a matu n rai nga ai. Kun dinghku masha langai mi a matu kabu ya ai lam she rai nga ai.

Kahpu ba wa a akyan lailen sat lawat gaw n hkrum n ra ai lam hpe shabyin ai

“Kahpu ba wa gaw masin pawt nna nhku de n shang wa hkraw ai” (Lk 15:28). Shi kanau si mat ai shiga na tim myit pri hkrat na malai, shi hpyi sha ai she re maw, dai hta pyi grau hkrup sha ra ai rai nga ai, ngu tsun  na re.

Nta kaw poi galaw ai hta lawm na matu kawa hpyi shawn ai hpe n hkap la, n madat ai sha kawa hte kanau hpe mara shagun ai. Shi kawa a matsan dum lama ai hte kabu pyaw lam gaw asak kung dingla langai a gawng kya ai lam re ngu shadu lai wa ai.

Kanau a shut hpyi lai wa ai lam hpe kahpu ba wa tsun shapraw dat ai aten du hkra, kadai mung n tsun shapraw dan ma ai. Kanau hpe kanau ngu n shaga ai sha, shawa num ni hte kanawn nna, na a sut rai ginlut shamat kau ai nda na nsha wa,” ngu mara hta shamying shaga ai (Lk 15:30).

Ndai Madu Yesu qa ga shadawn hpe atsawm sha sumru yang, kahpu ba wa hte seng nna n ra sharawng hpa tai nga ai. N ahkyak ai ngu shadu ai lam ni gaw grai nan ahkyak ai.

Mawshe a tara hpe tawt lai ai ni hpe matsan n dum ai Hparishe ni hte anhte ni hpe madi nna Yesu tsun ai ga shadawn rai nga ai.

Anhte gaw Kawa Karai Kasang a matsan dum lama ai a mungsung hpe hkrak tup n chye na lu ai.

Shut hpyi mara lu ai ni hpe anhte matsan n dum yang gaw dai shut hpyi mara lu ai ni hta anhte ni mara grau kaba na ga ai. Hpa majaw nga yang tinang a gawng ba rai dum ai lam dan dawng wa nna Karai Kasang a matsan dum lama hte shawang tsaw ra myit hpe n ra sharawng ai majaw rai nga ai.

Matsan dum lama ai lam n nga ai dinghpring dingman lam gaw myit malai lu ai ni hpe hkap la na grai nan yak la nga ai.

Akyu hpyi saga

Wa Karai Kasang e, shut hpyi mara lu ai wa ngai hpe matsan dum la mi law.  Amen.

Hkristu hta tsaw ra ai hkung ga ai kanu kawa Tara hkaw sara/num ni hte nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw Lusha Gam Ladaw hta (4) ngu na laban rai nga ai.

Hti ang ai Ja Chyum Mungga ni gaw

Chyum Mungga Daw (1) Yoela 5:9-12

Chyum Mungga Daw (2) 2Kor 5:17-21

Kabu Gara Shiga Lk 15:1-3,11-32

Ndai Ja Chyum Mungga ni hpe hti nna, hpawtni na nawku dawjau lamang ni hpe woi awn nga ga.

 

 

Add new comment

3 + 8 =