Karai Kasang A Mungga -Paska Ladaw Laban 3, 2021

Lusha gam ladaw laban 3, 2021

Hkristu hta tsaw ra ai nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw (3) ngu na Paska ladaw laban rai nga ai.

 

Lai wa sai laban bat hta Yesu Madu bai hkrung rawt ai shana maga Nawku Hpung hpe manu daw dan n lu ai mara dat hkyam sa lu ai ahkaw ahkang Kasa ni hku nna jaw da ai lam Yawhan a laika hta na la lu saga ai.

 

Ndai laban na chyum daw ni hpe bai sumru ga.

Shawng ningnan San Petru Yuda masha ni hpe shadum n-gun jaw ai lam hpe sumru yu ga. San Petru hte San Yawhan yan akyu hpyi nawku daw jau na matu shana daw hkying masum (3) aten hta Nawku Htingnu de sa ma ai. Nawku Htingnu de shang ai ndaw hta lagaw lata si taw ai masha langai gaw shi hpe lusha jaw garum ya na matu hpyi wa ai. Dai hpyi sha ai wa gaw kanu a hkritung kaw nna nan lagaw lata chyasi shangai shangai wa ai rai nga ai. Nawku Htingnu kaw sa akyu hpyi ai ni kaw na garum gumhpraw hkam la lu na matu shi nta masha ni nawku htingnu ndaw kaw sa wa da ma ai rai nga ai.

 

San Petru hte San Yawhan kaw gumhpraw n nga ma ai. Raitim, dai gumhpraw hta grau manu dan ai lam shi hpe jaw dat ma ai. Dai gaw hpa rai ta? Petru gaw Yesu a mying ningsang hte shi hpe rawt hkawm na matu hkang dat ai. Dai lagaw si ai wa mung rawt hkawm wa ai. Shi gaw dai htingnu hta shani shagu hpyi sha nga ai majaw, dai kaw mawn mawn sa ai ni hte hkau chye hkat wa sai rai nga ai. Shi lam atsawm hkawm sa lu ai hpe mu lu ai shaloi dai hpe mu lu ai ni mau let San Petru hte San Yawhan yan a makau de sa du hpawng wa ma ai.

 

Dai lagaw si nna hpyi sha ai wa hpe shamai ya let makau grupyin kaw nga ai ni hpe Yesu Madu a bai hkrung rawt ai kabu gara shiga lam tsun ndau lai wa ai. Ndai lahkaw si ai masha hpe anhte shinggyim masha ni a hpung dagu atsam hte shamai shatsai ya n re ai sha, Yesu Madu jaw ya ai ahkaw ahkang hte, shi jaw ai atsam hte shamai shatsai ya ai re lam shadum ya nga ai.

 

Yesu Madu gaw shanhte ni Pilatu a lata de ap nna nanhte hkum nan jeyang sat kau ai wa rai nga ai. Yesu hpe sat ai gaw nanhte rai nga ai. Pilatu n re ai. Yawng hpe htani htana asak jaw ai wa hpe nanhte ni sat kau ma ai. Dai wa gaw Karai Kasang a kasha shingtai rai nga ai.

 

Yesu Madu gaw Yesu Madu hpe sat kau ai ni myit malai na matu n-gun jaw ai. Bai Karai Kasang a myit galu kaba ai hte tsawra matsan dum lama ai lam ni hpe mung matut tsun dan ai.

 

Nanhte gaw nanhte galaw ai lam hpe n chye ma ai. Myihtoi ni gaw Messiah du sa wa na ra ai; shi gaw nni nkri hkam si hkam na ra ai ngu tsun da ma ai. Nanhte gaw shanhte a myihtoi ga ni hpe dik wa shangun ma ai. Raitim, Yesu Madu gaw si ai kaw nna bai hkrung rawt wa sai. Ya nanhte mu lu ai mabyin gaw Yesu bai hkrung rawt ai lam hpe madun ai lam nan rai nga ai. Myit malai lu nna Karai Kasang hpang de bai htang wa ai rai yang nanhte a shut hpyit mara ni raw dat hkyamsa hkrum na ma ai.

 

Yesu Madu a mai kaja ai lam ni hpe yu mu. Shi hpe nanhte zingri sat kau ma ai. Raitim, shi gaw nanhte hpe hkyehkrang la mayu nga ai. Nanhte hkye hkrang la hkrum lu mu ga matu myit malai lawan lu mu. Ndai mabyin a marang e, San Petru anhte hpe shadum nga ai rai nga ai.

 

San Luka tsun dan ai hte maren, Yesu Madu Kasa ni kaw sa dan dan sai re. Lai wa sai laban na Yawhan a Kabu Gara Shiga hta Yesu Madu bai hkrung rawt ai shana Kasa ni kaw sa dan dan ai lam na lu saga ai. San Luka a Kabu Gara Shiga hta mung dai mabyin lam hte seng nna San Yawhan hte n bung ai shadan salen ai lam hpe tsun dan da ai. Shan lahkawng yan tsun ai lam gaw shan shada da madi shadaw jahkum shatsup hkat ai lam rai nga ai.San Luka tsun hkai dan ai mabyin gaw Yesu Madu si hkam ai hpang (30) ning hpang tara maigan ni masha ni Hkristan ni a matu htap hkuk ai.

 

Yesu Madu Kasa ni hpe asan sha chye na shangun mayu ai lam langai gaw shi bai hkrung rawt ai hpang Karai Kasang gaw shinggyim hkum sa la ai lam rai nga ai. Shi a hkum hpe wudang ntsa e kaja wa nan sha si hkam lai wa ai. Dai si hkam ai lam ngut ai hpang bai hkrung rawt wa sai rai nna, nni nkri hte si hkam na lam galoi mung nga na n rai sai. Shanhte matsing na matu kumla ni rai nga ai hpyi dip hkang hte nri hte galun waw hkang ni hpe madun dan ai. Shanhte sha ngam ai nga kakang hpe sha dan ai. Dai gaw Yesu Madu bai hkrung rawt ai hpang mung Karai atai, masha atai naw rai nga ai lam madun dan ai rai nga ai.

 

Yesu Madu gaw shi hkum nan Messiah Madu re lam Kasa ni hpe chye shangun mayu ai. Yesu gaw Messiah re ai lam San Petru hku nna Kasa ni hpe tsun dan ai (Lk 9:18-21).

 

Yesu Madu gaw shi a si hkam ai hte bai hkrung rawt ai a apu asi ni a lam Kasa ni hpe chye na shangun ai. Yesu Madu bai hkrung rawt ai a marang e, shinggyim masha ni mara law ai mi rai tim, mara kaba ai mi rai tim, mara dat hkyamsa lam hpe hkam la lu ai.

 

Kasa ni hpe Yerusalem hte mungkan shara shagu de sa nna shinggyim masha ni hpe kabu gara shiga hkaw tsun na matu shangun dat ai. Karai Kasang gaw shinggyim masha yawng a matu mara dat ya na lam hkang da ai. Dai hpe hkap la ai ni gaw hkyehkrang la hkrum lu na.

 

Anhte ni prinem lam la nna mara dat hkyamsa hkam la lu na re ngu atang ahpa sha myit la hkam la ai rai yang myit n pyaw hpa, yawn hpa rai nga ai. Yesu Madu a mara dat hkyamsa hpe hkam la lu na matu gara hku shakut shaja ap nawng ra ai lam chye masai kun?

Hkristan Masha Ni Hpe San Yawhan Shadum Jahprang Ai Lam

Hpang jahtum daw sha poi hta Yesu Madu a lahpyan hta taw nga ai Yawhan daram kadai mung shi a myit hpe chye na lu na n re (Yh 13:25). Wudang ntsa hta Yesu Madu a hpang jahtum akyu hpyi ga hpe na lu ai mung Yawhan rai nga ai hpe n mai malap ga ai. “Wa e, shanhte galaw ai lam hpe shanhte n chye nga ma ai,” (Lk 23:34).

 

“Ngai shu ngai sha ni e, nanhte yubak mara n galaw myit ga, ndai laika hpe nanhte hpang de ngai ka dat nngai, rai ti mung, masha langai ngai yubak galaw hkrup a yang gaw, dai kawa a man e anhte a matu hpyi nem tawngban ya ai wa, Yesu Hkristu ngu ai ding hpring ai Madu anhte lu ga ai. Yesu Hkristu shi nan, anhte a yubak mara a matu mara gawng malai hkungga rai nga ai rai nna, shi a marang e anhte a yubak mara ni hpe raw dat kau ya mi ai hta n ga, masha shagu a yubak mara hpe mung raw dat kau ya sai,” (1 Yh 2:1-2). Ndai gaw Yesu Madu a tsawra matsan dum ai lam hte seng nna shi si ai hpang shaning grai na hkra sumru la lu nna bai tsun dan ai ga rai nga ai.

 

Karai Kasang ngai hpe tsaw ra ai chye ai rai yang ngai mara hpe koi yan ra ai. Mara bai shut ai rai yang myit malai lawan bai lu ra ai. Yesu Madu gaw shi wudang hta dip shakap ai ni a matu Kawa Karai Kasang kaw hpyi nem tawngban ya ai. Sumsing mungdan hta mung dai hte maren sha, anhte a matu hpyi nem tawngban ya nga ai (Heb 7:25). Kawa Karai Kasang gaw Kasha hpe tsawra ai rai nna, galoi mung n hkap la ai ngu n nga yu ai.

 

Shawng de tsun mat sai lam hte seng nna matsing da ra ai lam ni gaw (1) Mara raw Sakramentu hkam la ai hta anhte ni mara dat hkyamsa hkam la lu gaw Yesu Madu a akyu hpyi ga a matu re ai hpe chye na wa na ga ai. (2) Shut hpyit mara a matu tengman myit malai yang mara dat hkyamsa hkam la lu na ga ai. Dai tengman myit malai gaw tinang shakut ai a majaw ngu n myit la ai sha, Yesu Madu a akyu chyeju a majaw hte wenyi shadut ya ai a majaw re ai ngu hkam la ra ga ai. (3) Shinggyim masha shagu Karai Kasang a tsawra matsan dum ai hte mara dat ya ai lam hpe ninghkap nna n jasum kau ga.

 

Anhte ni Karai Kasang hpe chye ga ai rai yang, anhte hta shut hpyit mara byin shangun ai dingbai dingna lam ni yawn na re. Yesu Madu a sharin shaga ai hpe na lu nna shi a hpung dagu hpe mu lu ai ningbaw ningla ni gaw shi hta mara n nga ai hpe chye ma ai rai tim, Pilatu kaw sa ap ma ai. Shanhte hpa galaw ai n chye ma ai gaw mai byin na kun? N mai byin na re. Yesu Madu shanhte mara n nga ai ngu tsun ai gaw n shut ai. Anhte gaw Karai Kasang hpe n chye na myi rai rai, anhte a matu Karai Kasang a htum ngu n nga ai matsan dum lama ai hpe n dum shai ai majaw myi rai rai mare galaw hkrup saga ai.

 

Ndai hte seng nna Yawhan tsun da ai lam nga ai. “Ngai shi hpe chye chyap nngai, nga nna marai langai ngai tsun ti mung, shi a hkang da ai ga hpe n madat n mara a yang gaw, dai wa gaw masu ai wa rai nga ai hte dai teng man ai gaw shi hta n rawng nga ai,” (1Yh 2:4).

 

Dai re majaw mara n galaw shut na lam hpa re ngu ai gaw asan sha rai nga ai. Karai Kasang hpe grau chye chyap nna, shi a matsan dum lama ai hpe sung sung chye na hkawn hkrang ai rai yang mara galaw shut na n rai sai.

 

Karai Kasang hpe chye chyap na matu shi a hkang da tara hpe hkan shatup ra ga ai. “Shi a hkang da ai ga hte hpe anhte madat mara hkan nang ga yang gaw, anhte shi hpe chye chyap ai ni rai nga ga ai lam hkrak chye lu ga ai,” (1Yh 2:3). San Yawhan tsun mayu ai gaw Karai Kasang hpe chye mayu yang na a matu shi yaw sin da ai hkang da mahkyen ni hpe hkap la ra ai. Tsun mayu ai gaw Karai Kasang a hkang da tara ni hpe hkan shatup ra ai.

 

Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe hkrak hkap la ai rai yang anhte hta shadan shadawng ya na rai nna Karai Kasang hpe grau chye chyap wa na ga ai.

 

AKYU HPYI SAGA

Wa Karai Kasang e, anhte ni hpyit mara ni hpe koi yan kau lu na chyeju jaw ya rit. Shut kataw wa yang mung myit malai majin hte nang hpang de bai gayin wa lu na atsam jaw ya rit. Nang Madu Hpe grau chye chyap wa nna, anhte a ntsa nanga Madu hkang da ai tara ni hpe htep lahti hkan shatup let mara ni hpe koi yan kau let chyeju hkam la lu ai lam hta hkawm sa shangun ya rit. Anhte a Madu Hkristu a marang e hpyi nem nga ga ai.  Amen.

 

Hkristu hta tsaw ra ai hkung ga ai Tara hkaw sara/num ni hte nu wa hpu nau ni e, ndai laban gaw Paska Ladaw hta (3) ngu na laban rai nga ai.

 

HTI ANG AI JA CHYUM MUNGGA NI GAW

Chyum Mungga Daw (1) Kasa 3:13-15, 17-19

Chyum Mungga Daw (2) 1Yh 2:1-5

Kabu Gara Shiga Lk 24:35-48

Ndai Ja Chyum Mungga ni hpe hti nna, hpawtni na nawku dawjau lamang ni hpe woi awn nga ga.

 

Wa Jau Patrick Gawmaw Hkawng Yae

Add new comment

9 + 5 =