Chyoi Pra Trinita A Poi Nhtoi, Shaning A, 2023

Holy Trinity

Holy Trinity Chyoi Pra Trinita A Poi Nhtoi, Shaning A, 2023

 

 Karai Kasang gaw shi a kasha shingtai hpe jaw kau ai du hkra mungkan ga hpe tsawra wu ai. ..nga nna Yawhan Laika 3:16 hta tsun da nga ai

 

Hkristu hta tsawra hkungga ai nu wa hpu nau ni Chyoi Pra Ai Wenyi yu hkrat wa ai poi ngut ai hpang shawng ningnan na du ai ndai laban gaw Atai Masum Karai langai ngu ai Chyoi Pra Ai Trinita a poi nhtoi rai nga ai. . . Hpan Madu Karai Kasang gaw, shinggyim masha hpe mara a Nga rai ngu ai kaw na hkye mawoi la na matu shi a shing daw n lu ai tsaw htum ai myit nyan marai hte hkyen lajang da ai lam hpe Atai Masum Karai Langai hta bung pre ai hte hpawng de nga let rau jawm galaw shabyin shatai lai wa ai rai nga ai. .

 

Kawa Karai Kasang gaw mungkan ga hpe tsawra ra ai a majaw, shi a kasha shing tai hpe masha hkum hkrang sa dagraw la na matu shangun dat ai. .. Kasha Karai Kasang mung shi a Kawa shangun dat ai hte maren ap ya ai amu magam yawng hpe sharawng awng ai myit kaba hte kangka ai hku galaw gun hpai lai wa ai. rai nga ai.. Chyoi Pra Ai Wenyi Karai Kasang gaw shi a nhtoi chyeju hte Kasa ni a magam bungli mahkra hpe awng dang ai hte galaw lu na matu shangun dat ai zawn nawku hpung hpe mungkan ntsa hta e ngang grin nga shangun ai. ..amu magam galaw ai rai nga ai ..

 

 Daini e anhte Nawku Hpung gaw atai masum karai langai a poi galaw nga ai hpe lam masum hku nna rau jawm myit sawn sumru yu ga .. - Langai hta e karai langai hta atai masum rawng ai lam.. - Lahkawng hta gaw atai masum karai langai gaw mungkan ting hpe chyeju jaw ya nga ai lam. .. - Masum ngu na hta gaw anhte marai hkum ngau shagu a ra kadawn ai lam ni a matu Atai Masum Karai Langai a shabyin ya ai galaw ya ai lam ni rai nga ai. ..

 

 Karai Langai Atai Masum ngu ai lam hta Hkristan hpung masha ni kam sham ra ai dogma ngu ai lam hta Karai Langai hta Atai Masum rawng nga ai ngu ai lam gaw kam sham shareng hkungga da ai lam rai nga ai zawn mung sung lam langai mung rai nga ai. Karai langai hta Atai Masum rawng ai lam ngu ai gaw gara hku byin mai na ta ngu ai hpe anhte a myit nyan marai hte sha gaw n lu chye na hkawnhkrang ai ..rai tim ndai mungsung lam hpe anhte Kahtawlik Nawku hpung masha shagu gaw kam sham na, mung sung lam langai rai nga ai. .. ndai Karai Langai Atai Masum hta kadai ni rawng a ta nga yang Lamu hte Ga hpe hpan da ai Htani Htana hpung dagu hte hpring zup nga ai Kawa Karai Kasang ...Tsawra myit kaba hte Shinggyim masha ni hpe hkye mawoi la na matu lamu de na yu sa wa let shinggyim hkum hkrang hpe sa dagraw hkam la ai Kasha Karai Kasang ...nhtoi hte asak hpe jaw ya ai Chyoi Pra Wenyi Karai Kasang ni rai nga ma ai. . -- shanhte gaw masha marai hku nna shai nga ma tim Atai langai ngu na karai hta e myit hkrum mang rum let rau jawm hpawng de nga ai karai kasang rai nga ai. ..atai masum Karai Kasang langai . rai nga ai majaw htani htana agrin nga ai. ..mahkra hpe dang di lu ai. ..galoi mung mai kaja nga ai. .ngu ai ndai lam ni hte hpring zup nga ai hte amying ningsang hta mung langai hte langai shada bung pre nga ma ai. . ... lahkawng hta gaw atai masum Karai langai gaw mungkan ting hpe chyeju jaw ya nga ai lam rai nga ai Atai masum karai langai gaw shinggyim masha ni hpe ding man ai lam yan hta hpan tawn da ai. .mara a majaw ding man ai chyeju ngu na hpe gin lut shamat kau nna hkrat sum taw nga ai ni hpe san seng chyoi pra ai lam de bai shading la ai. .dai hta e laika ka ai sara ni hte nawku hpung a sagu rem wa rai nga ai.. hpung woi ningbaw ni tsun lai wa ai hte maren Kawa Karai Kasang gaw lamu ga hpe hpan ai. ..Kasha Karai Kasang gaw masha yawng hpe hkye mawoi la ai. ..Chyoi Pra Wenyi Karai Kasang gaw nawku hpung hpe san seng chyoi pra shangun ai nga nna tsun ma ai. ..kaja wa nga yang ndai poi hta atai masum. Karai langai gaw mungkan ting hpe hpan ai. ..hkye mawoi la ai. ..chyoi pra san seng ya ai ngu ai ndai lam ni hpe myit dum shangun let Nawku Hpung hte rau Madu Karai Kasang hpe nawku hkungga ai hte chyeju dum ai lam hpe galaw nga ga. ..re

 

Masum ngu na hta gaw anhte marai hkum ngau shagu a matu atai masum Karai langai a shabyin ya ai galaw ya ai lam Madu Yesu gaw Kasa ni hpe matsun ai lam hta.. Ngai e tsawra ai wa gaw nye ga matsun hkan shatup na ra ai. .nye Wa mung dai wa hpe tsawra na wu ai rai nna an lahkawng gaw dai wa kaw sa nna shi hte rau hpawng de nga na ga ai. .Yawhan 14:23...tsun mayu ai hta e ngai gaw Kawa Karai Kasang Chyoi Pra Wenyi Karai Kasang hte langai sha rai nna kahkyin gumdin nga nngai ngu ai lam rai nga ai.. ngai nga ai shara hta. ..ndai lahkawng mung nga nga na mara ai. .. Karai Kasang a tara tara kanu lam ni hpe hkan nna dingman ai chyeju hta nga nga ai wenyi gaw atai masum shanu nga ai htingnu rai wa na ra ai. ..Kawa Karai Kasang gaw kashin kamun Sacramentu hpe hkam la sai ni hpe shi a kashu kasha byin tai shangun nna shanhte a myit masin hta shanu nga ai ten myit masin hkum hkrang hpe tsawra myit hte yu lanu lahku makawp maga ya nna ra kadawn nga ai chye baw sumhpa hpe galoi mung jaw ya nga ai. .

 

 Anhte gaw kaman lila masha ni rai nga ai majaw Mara ni hpe galoi mung shut ai Hte Karai Kasang Hpe Nyet kau ga ai ni rai nga ai, Raitim Kawa Karai Kasang gaw, shi a Kasha shingtai hpe, shangun dat nna, anhte hpe matsan shayen re nga ai kaw nna, Karai a Kashu Kasha hku nna, bai shabyim shatai la ai rai nga ai. Karai Kasang ngu ai gaw , tsawra myit hte hpring tsup nga ai kun dinghku langai rai nga ai, shada da tsawra myit hta hkri dun let, nga ai ni mung rai nga ai, shanhte a tsawra myit gaw, anhte a kun dinghku hte wuhpung wuhpawng gaw gap ai lam a matu, kasi kamang mung rai nga ai, Kahtawlik Nawku Hpung a tara laika masat CCC Numbert,2205 hta, Hkristan Nawku Hpung ngu ai mung, masha law law hte rau jawm hpawng de nga ai wuhpung rai nga ai hte maren, Kawa Kasha Chyoi Pra Ai Wenyi Hpawng de nga ai hkrnag nsam hte masat kumla hte mung bung nga ai nga nna tsun da nga ai Yawng hpe Kawa Kasha Chyoipra Ai Wenyi  Karai Kasang gaw tut nawng shaman ya nga mu ga.

 

Add new comment

14 + 4 =