Chyoi Pra Ai Wenyi Yu Hkrat Wa Ai Poi - Pentecost Sunday Mungga

Chyoi Pra Ai Wenyi Yu Hkrat Wa Ai Poi, 2021 / rva kachin

Tsawra ai shiga madat Nu Wa Hpu Nau ni, n dai laban gaw chyoi pra ai Wenyi yu hkrat wa ai poi Pentecost Sunday rai nga ai.

 

Karai Kasang nan Yuda Amyu sha ni poi kaba masum ( Paska Poi, Chyoi pra ai Wenyi yu hkrat wa ai poi, Nlung Nnan Sha Poi) galaw na matu shangun da ai kaw na poi langai rai nga ai. (Pru 23:14-17)

 

Ndai poi galaw ai a marang e lu la mai ai akyu chyeju ni a lam madat la ga.

 

#Pentecost #rvakachin #homily

Add new comment

9 + 9 =