Yu Maya Masha a Tara ( Radical SeYu Maya Masha a Tara ( Radical Seculrism ) Ngu Ai Gaw Hpa Lachyum Rai Ta?culrism ) Ngu Ai Gaw Hpa Lachyum Rai Ta? ( Cathechism )

Yu Maya Masha a Tara ( Radical Seculrism ) Ngu Ai Gaw Hpa Lachyum Rai Ta?

Nawku hpung gaw, Yu maya masha a tara ( Laicism/ Secularsm ) hpe nau nkam ai, hpa majaw nga jang, dai gaw makam masham hpe shawa kaw na shaw kau ai majaw re. Dai hku galaw na malai Nawku hpung gaw, yu maya mash ani hte lata gindun nna, galaw ai hkrang hpe n gun jaw ai.

 

 Nawku hpung hte asuya hta lak san lit magma n inga ai hpe garan jahka ya ai lam re, masha a matu kaja ai hpe jawm galaw ai ladat re, Tara hkrang hku nna jaw da ai shanglawt hta, mung masa hta shang lawm lu ai, mungdan hta nga mu nga mai lam hpe madi shadaw ya ai, kraw lawing a shang lawt hpe manu shadan ai makam masham yawng hpe chye na ya ai ndai lam ni hpe Hkristan ni madi shadaw ai, Uropa dan na masha ni gaw, Nawku hpung hte Hkristan ni a madi shadaw ai hpe hkap la na yak ma ai raitim pratdep demokresi gaw masha shagu a sari sadang hpe makawp maga ai, masha hte seng ai Hkristan ningmu a ntsa e gawgap da ai.

Add new comment

2 + 3 =