.Shani Chyahkring Mi Yup La U

sumla hpe internet kaw na la da ai

 

Shani ga ang chyahkring chyahkra yup hkring sa la ai gaw hkamja lam a matu galaw ya kaja ai lam rai nga ai. Dai zawn yup la ai hpe lagawn ai ngu nna mung n mai sawn la ai.

Shani shat sha ai raitim, n sha ai raitim shani ga ang hpang hkying 1 – 3 laman minutes ( 20/30 ) daram atsawm myet rai yup hkring sa la chye ai akyang gaw hkamja lam akyu law law hpe jaw ya lu nga ai majaw shani shagu n raitim bat mi hta mali lang daram atsawm yup hkring sa la na kaja ai lam hkamja lam hte seng nna sawk sagawn lam galaw ai hpaji ning hkring ni hpaji jaw matsun da nga ma ai re. Yup hkring sa la na kaja dik aten gaw shani 2 -3 lamanre ai lam chye lu ai.

 

Lamang tang madun ai - Julia Ja Ing 

Photo from internet

Add new comment

15 + 5 =