Shabri Shabrai Gaw Galoi Rapra a Ta? ( Cathechism )

Shabri Shabrai Gaw Galoi Rapra a Ta?

Ningnan kaw nna, Nawku Hpung a shawa hte seng ai sharin shaga ai hta, bungli galaw masha a shabri shabrai gaw, shi hte shi nta masha ni sha na mat law ra ai ngu tsun ai, Dai ni ndai tsun ai ga hpe amyu mi hku ga jahtuk ai: Shabri shabrai gaw, bungli galaw ai masha shawa a prat hta, kup tsup ai hku nga lu na daram law ra ai.

Gara hku raitim, hkrak tsun na yak ai, Bungli galaw ai masha kade daram ahkyak ai, kade daram lu galaw shapraw ai hpe myit yu ra ia, bai nna, bungli madu a matu mung, myit yu ya ra ai, dai hta sut masa, shawa masa hpe mung naw myit ra ai, Nau tsaw ai shabri rai jang mung, sut masa hpe jahten chye ai rai nna, yawng a matu kaja ai hpe hkra wa ai, Gara hku raitim, shabri shabrai masat ai hpe tara rapra ai byinyan hte galaw ra ai, 

Ndai kaw amu galaw masha wuhpung ni a ahkyak ai lit magam hkrang nga ai, Garaum ningtum ai hku nna asuya kaw na yawm htum rit masat ra ai, shabri shabrai masat ai ladat gaw, tara rapra ra ai, shawa hta simsa na matu bungli hpu-awn wa a shabrai hte yu maya bungli galaw masha a shabrai ladu lai hkra nmai shai ai.

Add new comment

12 + 6 =