Laklai Ai Shaman Chyeju

Madu Karai Kasang hpe kamhpa kam sham ai wa hpe Madu Karai Kasang hkum nna laklai ai shaman chyeju jaw ya ai .

Add new comment

17 + 2 =