Interview with Bp. Lucas Jheimphaut Dau Ze, SDB (04 Febuary, 2020)

Lashio Sasana a matu, 2020 January Shata (29) Ya Shani Hta gaw, Myit galu let, zet tsang ai, hpung masha ni yawng hte mani sumsai rai chye tsun shaga ai, Sagurem wa Ning nan, Wa Saradaw Lucus Jheimphaut Dau Ze (SDB) hpe Karai Kasang Wa bai shangun dat ya sai rai nga ai. Wa Saradaw a kasi la hpa lam ni hpe hkrum shaga da ai lamang htum hkra madat let, n gun la nga ga ngu saw lajin mayu ga ai.

Add new comment

1 + 0 =