Hpun Shamyen Si Hpe Gara Hku Sha Ra Na

Hpun shamyen si

Myen myusha ga hku ဒညင်းသီး ngu shamying ai hpun shamyen si sha yang byin wa chye ai ana ahkya hte gara hku sadi sahka la ra na lam hpe shinggyin hka ja da lu ai made tsun shana garan kachyan ya mayu ai. Hpun shamyen si hpe dat garan sawk lam galaw yu ai shaloi masha hpe akyu jaw lu ai dat hpa mung n rawng ai. Shi hta rawng ai gaw masha hpe jam jau jaw shangun lu ai gung dat sha re. Dai majaw tsi hpaji maga hku nna mung hpun shamyen si gaw sha na n hkrak ai, n mai sha ai, nang chye ai si re nga nna tsun da nga ai. Hpun shamyen si hta rawng ai simit nchyan zawn masen ai cell ni gaw sade hpe wa pat kau ya ai majaw sade hten za hkra machyi hkrum ai lam madung byin lu ai.

Raitim anhte Myanmar myusha ni gaw hpun shamyen si hpe grai nan ra sha ai ni rai nga ga ai. Masha nkau mi sha shut nna tsi rung tsi gawk du ra ai ni nga ai, nkau mi asak si sum ai du hkra byin ai raitim grai ra sha sai masha ni gaw koi gam nlu sha ding yang rai nga ga ai.

Hpa majaw sade hpe madung hkra machyi shangun ai rai kun ngu ai hpe hka ja yu ai shaloi anhte a hkum hkrang hta poison ngu ai gung ni shang wa ai shaloi sin gaw gung ni prai mat hkra magam bungli galaw ya nga ai rai nna sade gaw gung maza ni hpe jen shapraw kau ya taw ai rai nga ai.Hpun shamyen si sha dat ai shaloi dai hta lawm wa ai gung ni sai kata de shawng du shang wa ai.Dai hpang sin de bai du ai.Ya sha tsun ai hte maren sin gaw hkum hkrang de du shang wa ai gung ni hpe shaprai kau ya taw ai nga tim hpun shamyen si hta rawng ai gung hpe gaw n shaprai kau ya lu ai nga nna mung chye lu nga ai.Dai shaloi sade gaw dai gung maza ni hpe shapraw kau ya lu na shakut ra wa sai.Raitim hpun shamyen si gung a gawda hkrang molecule a majaw jit sa lam kaji ni pat mat wa ai.Bai nna samit zawn rai masen ai molecule gung ni achyaw ai a majaw sai lam ni baw mat wa chye ai.Dai shaloi jit hta sai lawm ai,jit hti hti ai lam ni byin wa ai rai nga ai.

Dai hta grau sawng wa jang jit sa lam pat mat nna jit nmai ji mat rai byin wa nga ai.Shaloi gaw sade lahkawng maga yan jit nlu shapraw nna ja kang wa ai hte ndang sharang hkra machyi shoi chyum hkrum sha ra wa nga ai. Dai majaw hpun shamyen si sha ai masha a sade lahkawng maga yan  gaw laning mi hte 5 ning lapran gau ngwi ngwi rai hkra machyi hten za mat lu nga ai.Hpun shamyen si hta rawng ai gung dat gaw hka hta e kachyi mi sha tun byawng lu ai gung dat rai nga ai.Dai majaw hpun  shamyen si hpe shadu  sha ai shaloi nlaw htum masum lang kaw nna manga lang du hkra hka nnan bai galai bang bang di nna hka law law,wan grung grung hte shadu sha ra nga ai.Dai zawn shadu kau ai rai yang she gung dat ni loi prai mat ai majaw hkrit tsang hpa kaw na loi yawm mat lu na rai nga ai.Lama na wan ju kakang sha ai rai yang gung ni gaw dat mung nprai  mat ai,shinggan de mung npru mat re majaw tsa shadang hpring tup hkum hkrang de du shang wa nna jam jau jaw hkra machyi shangun lu nga ai. Hpun shamyen si a gung hte seng nna mungkan hkamja hpung WHO ni hku nna mung tang madun hpaji jaw tawn da ai lam ni htuk shapraw da ya sai rai nga ai.

Kadai ni hpa mi tsun tsun, hpa mi byin byin ra ai majaw,sha mayu ai majaw nga nna hpun shamyen si kung ai ten hta nsha nna nan nlu nga ai masha ni mung law law rai nga ga ai. Dai zawn hpun shamyen si hpe koi gam nlu matut sha taw ai masha ni mi sha tsun sai hte maren  shi hta na gung dat loi yawm mat lu ai ladat hte shadu sha yang kaja na re ngu hpaji jaw tsun shadum mayu ai.

Hpun shamyen si shadu sha ai shaloi jang wawm lap bang nna shadu ai,nam htan bang nna shadu ai, wan n-ga tawng ni bang nna shadu ai hpe mu lu ai. Dai zawn galaw ai gaw kaja wa nan akyu pru ai lam re kun ngu ai hpe hti hkaja yu ai shaloi gung hpe shaprai kau ya lu na matu re ai hte nkau mi nam chyim grau mu na matu bang ai hpe chye lu ai.Hpun shamyen si sha shut ai hkrit tsang hpa kaw na yawm mat lu na matu gaw lahta e mung tsun sai hte maren shadu ai shaloi hka masum mali lang dang galai kau nna wan grung grung hte shadu kau ra ai.Bai jang wawm si bang nna shadu ai rai yang jang wawm si hta na dwi ai,hkri ai nam chyim ni gaw hpun shamyen si hpe mung grau nna nam chyim kaja rawng shangun ai hte gung byin ai kaw na mung shayawm kau ya lu ai nga nna tsun da nga ma ai. Nam htan tawng loi bang nna shadu ai mung kaja ai.Jum bang nna shadu ai gaw kaja dik re,hpa majaw nga yang hpun shamyen si a gung gaw jum ntsin hta tun shang mat lu ai hpe hpung tang hpaji hte hkrak rai jep sagawn tawn da ai lam ni nga nga ai nga nna tsun da ma ai re. Jumdwi hte salwi lap bang shadu ai mung kya loi ai hte hkup ai dat, magyep ai naw dat ni yawm mat lu ai nga nna tsun da ai.

Hpun shamyen si sha ngut ai hpang n-gup manam taw ai lam nbyin na matu kum gyin si sha kau yang mai ai,nkau mi gaw man laga lap maya kau yang n manam ai nga nna tsun nga ma ai.Bai nna hpun shamyen si sha ngut ai hpang shing nrai sha let salwi lap sha shalawm ya ai gaw sade a matu kaja ai nga nna mung hpaji jaw da nga ma ai. Kaja wa nan dai akyu ni byin lu ai kun ngu ai hpe gaw tup hkrak ntsun lu ai. Hpun shamyen si sha ngut ai hpang hka law law lu ya na gaw grai ahkyak dik rai nga ai. Bai lwi hkri si ntsin gawm mi gayau lu kau u, dai gaw hpun shamyen si hta na gung dat ni hpe shaywm shaprai kau ya lu ai re.

Shingrai tsawra ai shiga madat nu wa hpunau ni ya ndai aten hta kung taw nga ai hpun shamyen si gaw sha mu ai lusha langai rai tim hkum hkrang hpe akyu jaw ai lusha hta n lawm ai re majaw mai byin ai made koi gam ga, sha na rai yang mung atsawm hkut hkut nai nai shadu kau nna she sha ga ngu kalang mi bai tsun shadum garan kachyan ya dat lu ga ai.

 

By - Julia Ja Ing 

Add new comment

1 + 0 =