Arai Ni Rawt Jat Ai Hku Nna, Karai Kasang a Mungdan De Du Shangun Lu a Ni? ( Cathechism )

Arai Ni Rawt Jat Ai Hku Nna, Karai Kasang a Mungdan De Du Shangun Lu a Ni?

 

Hkum tsup ai shinggyim rawt jat ai hte makau grupyin hkang zing ai hpe asharawng a shara galaw ai rai jang anhte ram ram awng dagn lu ai raitim, paradisu hpe gawbai n galaw la lu ai,

 

Yesu tsun ai gaw, “ Nye a mungdan gaw ndai Mungkan ga na nrai li ai” ( Yh. 18:36 ). Karai Kasang a mungdan hpe arung arai shing nrai Mungkan ga rawt jat ai hte nmai gayau shut ai gara hku raitim, sut masa rawt jat ai gaw shinggyim masha ni grau kaja wa na matu rai nna, Karai Kasang a Mundan a matu grai ahkyak ai.

Add new comment

1 + 14 =