Wa Sarabyin Francis Hte Joe Biden Yan Phone Hte Hkrum Shaga

Wa Sarabyin Francis Hte Joe Biden Yan Phone Hte Hkrum Shaga

Sarabyin Rung Shiga Dap a Director tsun ga hte maren Wa Sarabyin Francis hte American Gum San Magam ningnan lung na Joe Bidan yan, November 12, bat 4 ya shani hta phone hte hkrum shaga hkat sai lam November 13, bat 5 ya shani na Vatican Shiga Dap hta ndau da ma ai.

Ndai hkrum shaga ai lam hpe US Saradaw ni kaw nna Joe Bidan a matu kabu lawm ai “congratulations” shakam ai hpang matut ai re lam chye lu ai.

US na Saradaw kaba Gomez mung, shi a laika hta, “shanglawt ai lam hpe shaman ya ai majaw Karai Kasang hpe chyeju dum ga ai; American mung shawa masha ni ra lata poi hta tsun ma ai ga nan rai sai; Ya gaw ningbaw ningla ni rau pawng hpawng let mung shawa masha ni galung kahkyin gumding lam a matu woi awn na aten rai sai; ndai zawn galaw na matu ga sadi tawn da let tatut gaw de sa wa na ra ai,” ngu ka da ai.

“American mungdan hta nga ai Kahtawlik Hpung masha ni a matu ahkyak tawn ai lam hte sasana lam gaw asan sha rai nga ai; Yesu Hkristu a hpang hkan na matu; Yesu Hkristu a tsawra myit hpe anhte a sak prat hte sakse hkam na matu; Yesu Hkristu a mungdan ndai mungkan ga ntsa hta gawde na matu, anhte ndai kaw du nga saga ai.

Kahtawlik Hpung masha ni a ahkyak la galaw ra na gaw simsa lam galaw na matu; chyurum sai rum nau na shada pawn ba la hkat na matu; shada kam myit tawn na matu; mung tsaw myu tsaw myit rawng ai ni tai wa na matu rai na re ngu ngai kam nngai,” ngu mung matut tsun da ai.

Saradaw Kaba Gomez gaw Kanu Nu Maria kaw akyu hpyi htinglu htinglai let mungdan a matu kanu tai nga let garum ya nga u ga ngu akyu hpyi htinglu htinglai let shi laika hpe hpumding dat da ai lam Vatican kaw nna ndau da ma ai.

Translated by Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-11/telephone-conversation-between-pope-francis-and-joe-biden.html

 

Add new comment

11 + 3 =