Yesu Madu Kashin Kamun Hkam Ai Laban Shani Na Wa Sarabyin Mungga: “Hkristan Sari Manu Hpe Ahkyak Tawn Makawp Maga Ga”

January 9, Madu Yesu Kashin Kamun Hkam Ai Poi Laban shani, Vatican, Sistine Chapel hta Missa Hkungga nawng jau let ma marai 16 hpe kashin kamun jaw ai shaloi, Wa Sarabyin Francis, Hkristan sari manu hpe ahkyak tawn, makawp maga ga, ngu mungga htawn da ai.

Kashin Kamun hkam la ai ma ni gaw num sha ma (9) hte la sha ma (7) rai ma ai lam chye lu ai.

Kashin Kamun hkam la ai ni gaw Hkristan sari hpe hkam la na ma ai lam, Kanu Kawa ni hte wenyi kanu kawa ni gaw shanhte a  prat hkrun lam tup hta Hkristan sari manu hpe makawp maga shatsaw ya ra ai lam, Wa Sarabyin Francis shadum jahprang da nga ai.

 

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

 https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/baptism-mass-pope-importance-preserving-christian-identity.html

Add new comment

1 + 0 =