Wa Sarabyin: Yu La, Sharin La Nna Kaja Ai Samaritan Masha Zawn Matsan Dum Lama Chye Ga

 

July 9, bat kru ya shani, Madu a lamu kasa akyu hpyi ga tsun ten, Wa Sarabyin, Kaja ai Samaritan a tsaw ra matsan dum myit kaba hte nihtep ai wa hpe myit lawm, hkum lawm lakawn la ai kasi hpe yu la nna Madu Yesu madi madun ai Shi a hpang hkan sape kaja tai hkra shakut sa wa ga, ngu hpung shawa masha ni hpe saw shaga da nga ai.

Chyum laika gaw dai shani hti ang ai chyum daw, Kaja ai Samaritan ga shadawn hte tara sara a ga san hpe htai ai lam rai nga ai. (Lk 10:25-37)

Kasi kaja madun ai kasa ni

San Luka gaw Kaja ai Samaritan hkrunlam hkawm sa wa ai lam, damya hkrum nna hkala sawng ai masha langai mi hpe, n myit mada mu wu ai hte shi hpe matsan dum tsaw ra myit kaba hte lakawn ya ai lam ka da ai.

Kaja ai Samaritan masha gaw dai hkala taw nga ai wa kaw nihtep hkra lahkam sa nna  shi a mabyin masa hpe mu chye la ai hte rau lawan dik garum shingtau lakawn ya ai.

Madu Hkristu a sape tai ai ni gaw, Kaja ai Samaritan masha zawn, teng man jaw ang ai hte Karai Kasang a tsaw ra tara lam hpe madung da hkan shatup sa wa ra ai.

Madu Yesu a hpang hkan ai wa gaw, n dung taw ai, lam ntsa de hkawm sa nna, ra kadawn ai masha ni hte hkrum ai, machyi ai ni hpe shamai ya ai, mare masha ni hte hkrum shaga let shanhte a ra kadawn ai lam ni hpe garum ya ai.

Kabu Gara Shiga gaw, anhte hpe, tsaw ra matsan dum chye na lam sharin ya ai

Madu Yesu a lagaw hkang hkan ai ni a marang e, Hkristan ni gaw, hkrunlam hkawm ni tai wa ai hte mabyin teng ai lam ni hpe hkrak teng ai, n shut n shai, chye lu ai; tau nau myit htang da ai hte shut shai ai lam ni nga yang mung dai hpe sharai hkap la lu ai.

Hkingjawng agyi wa hte levi masha zawn dai teng mabyin mayak lam ni hpe mung n shalai kau ai, n mu jahpai hpai n di ai, n koi yan kau da ai.

Kaja ai Samaritan zawn mahtang tsaw ra matsan dum myit kaba hte hparan, garum, shading sharai, lam woi, lakawn la ai.

Tingkyen myit masa hpe mung tawt lai lu ai lam

Wa Sarabyin, ndai laban na chyum daw hpe, myit sumru sharin shaga ai ginchyum hku nna, tingkyen myit masa hpe taw lai lu hkra shakut ra ai lam, tinang a shut hpyit ai lam ni hpe myit dum ai hte sha n ngut shi ai lam, teng man myit malai, tawng ban nna Madu myit ra ai lam hta hkawm sa shakut ra ai lam ni hpe hkaw tsun da nga ai.

Anhte a sak prat hkrunlam hta matsan jam jau ai ni, ra kadawn nga ai ni hpang de nihtep lahkam sa nna anhte lu galaw ai made hte lata ladawn garum shingtau ya ga, ngu mung sharin shaga da nga ai.

Kanu Nu Maria gaw anhte a hkrunlam hta rau hkawm ra sa nna, bai kaja ai lam rai nga ai Madu Yesu a lam madi madun dan let lam kaja madun ai sape ni tai lu hkra shakut lu na akyu chyeju hpyi htinglu htinglai ya u ga law, ngu shiga madat ni hte mungkan masha ni yawng a matu akyu hpyi da ya nga ai.

 

By Fr. Patrick Gamaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-07/pope-at-angelus-see-and-have-compassion-like-the-good-samaritan.html

 

Add new comment

9 + 7 =