Wa Sarabyin: Shagrit Shanem Ai Gaw Shadawn Sharam Masat Da Ai Lam N-Nga Ai 

Wa Sarabyin

August shata 16, laban ya shani, “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi” ngut ten, Wa Sarabyin Francis gaw dai shani hti ang ai Kabu Gara Shiga hpe lakap nna sumru let Nawku Hpung masha ni hpe n-gun jaw da ai. Chyum laika hta Canan num sha gaw, shi a kasha hpe shamai shatsai ya na matu Madu Yesu hpe hpyi shawn wa ai makam masha hte shagrit shanem lam hpe sumru woi da ai. Shagrit shanem ai gaw shadawn sharam masat da ai lam n nga ai hpe madung tsun da ai.

Galilee nawng a ding dung maga na myusha kaga ni nga ai lamu ga jarit hta Canan num sha, Madu Yesu kaw sa du hpyi nem ai rai nga ai. “Madu e, ngai hpe matsan dum la e law” ngu hpyi nem ai gaw, kanu langai mi garum na kadai n-nga ai majaw, hkrap nsen hte hpyi shawn nga ai hpe shingran mu yu ga. Shi hta kade ram myit kaji nna, kade daram hkamsha nga ai hpe mu lu ga ai, ngu Wa Sarabyin sumru woi da ai.

Shawng nnan hta, Madu Yesu dai num sha hpe ahkyak n la ya ai zawn rai tim, shi a kamsham ai myit gaw n yawm mat ai sha, shagrit shanem ai hte matut manoi hpyi shawn nga ai nsen hpe mung mu lu ga ai.

Madu Yesu dai num sha hpe chyam dinglit yu ai lam hta grai sawng ai zawn rai tim, dai ten na Yuda masha ni hkam la ai myit masa hpe galai shai ya mayu ai majaw mung dai ga hpe jai lang ai rai nga ai. Madu Yesu tsun ai hta, “Kasha ni a shahpa hpe la nhtawm gwi ni hpe jaw kau na gaw n jaw nga ai” ngu ai gaw, dai num sha hpe chyam dinglit ai lam mung rai, makau grupyin kaw nga ai Yuda masha ni hpe sharing shaga na matu mung rai nga ai.

Num sha bai htan ai gaw “Madu tsun ai hte maren rai nga ai, raitim, sha ku kaw na hkrat ai shat hkyep ni hpe gwi ni hta sha mai nga ai,” ngu ai rai nga ai. Ndai zawn kam hpa myit kaba rawng ai hpe hpaji ga hte bai htang tsun ai dai num sha a ga shi gaw Madu a masin salum hta hkra mat sai. “Num sha e, Na a kam sham myit kaba lit dai. Nang myit ra ai hte maren nang hta byin wa u ga” ngu Madu Yesu bai htan dat ai.

Makam masham kaba ai hpe madun dan ai rai nga ai. Makam masham kaba ai myit hte anhte a ana zingli ni hpe Madu Yesu a shawng hta hpaw madun dan nna, shi hpe hpyi shawn ai rai yang, dai ana zingli ni hpe tsi shamai ya na; de a lachyum hpe tsun dan wa na rai nga ai. Shaloi anhte ni hkam jan lu na; mai tsai wa na rai ga ai.

Anhte marai hkum shagu hta mabyin labau mau mwi nga ga ai; yak hkak jam jau ai labau; machyi kaba hkrum ai labau; tsin-yam hkrum ai labau; bungli masan n sa ai labau; shut hpyit mara galaw ai labau ni nga ga ai.

Ngai a labau maumwi hpe ngai gara hku ka da nna, gara hku shatsawm la nga ai kun? Dai hpe makoi magap da ai kun? Karai Kasang a shawng kaw dai labau hpe gun sa nna hkai dan ga. Dai gaw anhte a akyu hpyi nsen tai wa na re. Dai akyu hpyi nsen hpe Madu ra sharawng jang hkap la nna shaman ya rit, ngu hpyi nem ga.

Num sha ndai wa gaw anhte hpe gara hku akyu hpyi ra ai hpe sharing ya nga ai. Canan num sha zawn anhte ka da ai labau maumwi hte Karai Kasang kaw akyu hpyi chye ga, ngu Wa Sarabyin matut n-gun jaw da ai.

Madu Yesu gaw “tsawra myit kaba ai wa” rai nga ai. Madu Yesu a myi man hpe anhte a shawng kaw tawn da shagu ndai num sha zawn anhte ni galaw lu na ga ai. Madu Yesu gaw anhte hta byin taw nga ai hpe chye na hkap la ya ai. Anhte rai nga ai hpe tsaw ra nga ai. “Make-up” galaw da ai zawn tai ai makoi magap da ai lam ni galaw na hpe n ra sharawng ai. Anhte a shut hpyit mara ni hpe tsun shapraw dan ga! Anhte a shut kataw ai lam ni hpe tsun shapraw dan ga! Anhte a hkrat sum ai lam hpe tsun shapraw dan ga!, ngu matut n gun jaw da ai.

Kabu Gara Shiga Chyum Laika hta Madu Yesu hpe tam la ga. Chyum laika buk hpe tinang gun hkawm ai sumpu ni hta bang hkawm ga! Phone ni, computer ni hta bang da ga! Hpa majaw nga yang dai Kabu Gara Shiga chyum laika buk hta Madu Yesu hpe nan mu lu ai majaw rai nga ai. Yesu Madu gaw nang hpe tsaw ra dik ai wa rai nga ai hpe nang mu chye hkamsha wa na ra ai. Kaja wa nan, Yesu Madu gaw anhte hpe tsaw ra myit kaba ai re, ngu nna mung n gun jaw da ai.

Wa Sarabyin Francis, shi a mungga hpe Kanu Nu Maria hta kamhpa let akyu ahpyi htinglu htinglai nga ga ngu saw saga let “Madu e, Nang hkraw n yang gaw, ngai hpe shamai ya rit” ngu akyu hpyi ga hte jahtum da ai.

16 August 2020, 12:15

Source : Vatican News

Add new comment

2 + 10 =