Wa Sarabyin: San Petru hte Pawlu Gaw Anhte A Shani Shagu Sak Hkrung Makam Kaba Wa Na Lam Sharin Ya Ai

Pope Francis

June 29, bat masum ya shani, San Peter’s Basilica Nawku Htingnu kaba hta, San Peter hte San Pawlu poi masat dingsat Missa Hkungga nawng jau ngut ai hpang, Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi Ga tsun maw na shawng hta, Wa Sarabyin Francis San Peter hte San Pawlu gaw anhte a shani shagu hkrung lam hta makam ngang grin na matu sharin shaga ya ai yan rai ma ai, ngu tsun da ai.

Shan gaw Roma hta nga ai ni a kam hpa shara sanpra ai yan mung rai nga ai. Shan gaw Madu Yesu hte nihte ai hku nga ai yan rai ma ai.

Shan gaw Madu hte nihtep ai hku nga chye na hte Shi hta kam myit jat wa na lam sharin ya ma ai.

Dai shani hti ang ai San Mathe a Kabu Gara Shiga laika hpe lakap nna hkaw tsun da ai. “Nang gaw Hkristu ngu ai sak hkrung nga ai Karai Kasang a Kasha rai nga nndai” ngu San Petru sakse hkam da ai lam rai nga ai.

Makam Hka Ja Sharin Hkam La Lam (apprenticeship of Faith)

Nga hkan sha ai wa, Simon gaw hpang daw de shaga la hkrum ai. Dai gaw sasana hpang na lam tai wa ai. Shi a prat hta dai sung la ai Madu a sharin shaga ai lam ni gaw hpang daw de shi a prat tup hta shang rawng shara la da nga ai.

Ndai kasa lahkawng yan gaw makam lam hpe tatut sharin hkam la ai mahkrum madup nga ma ai. Anhte mung shan zawn sha makam lam hpe tatut sharin hkam la ai mahkrum madup nga ga ai rai nga ai.

“Anhte mung Yesu hpe Hkyela Madu (messiah), sak hkrung Karai a kasha ngu hkap la kam sham ga ai. Raitimung, anhte ni aten law law la ra ai, hkam sharang ra ai, shagrit shanem ra ga ai. Kabu Gara Shiga hpe myit sawn sumru la ai hta, dai hta tatut sak hkrung ai hta shagrit shanem hkam sharang ra ga ai.

San Peter gaw Madu Yesu hpe hkap la ai raitim, nni nkri hkam, si hkam na lam hpe gaw n ra sharawng ai, ninghkap lai wa ai. Dai majaw Madu Yesu shi hpe “Satan e, ngai kaw na sit mat wa u!” ngu daru kau wu ai.

Petru zawn gunglau hkrum ai shaloi, anhte a makam yawm mat ai kun, hten run mat ai kun?

Petru makam lam dam lai wa ai. Anhte a prat hta mung dai zawn byin chye ai hpe myit dum nga ra ga ai.

“Anhte sumru yu ga! Anhte a prat hta mung dai zawn byin ai n rai ni? Kasa ni a makam masham ga hpe kahtap kahtap nna tsun sakse hkam ga ai raitim, prat hta agung alau lam law law hte hkrum ai shaloi gaw dai makam yawm mat, hkring mat chye ga ai.”

“Madu tsun ai n jaw ai, ngu nna ninghkap rawt malan chye ga ai. Kaga grau kaja ai lam nga ai, ngu myit la chye ga ai. Madu Yesu hpe kam sham ga ai raitim, Madu tsun ai, galaw ai lam nkau ni gaw n jaw ai, n htuk ai, ngu hkam la chye ga ai.

Dai gaw shut ai hkam la lam ni hkrai rai nga ai. Madu gaw yawng hkum tsup ai wa rai nga ai.

San Petru gaw shawng daw hta nni nkri hte wudang hta si hkam na lam hpe sumru hkrit tsang taw ai raitim, shi a prat jahtum hta gaw Madu Yesu zawn sha wudang hta nhtang hku si hkam nna nan sakse hkam lai wa ai.

San Pawlu a n kam n hten, myit um-ang ai lam hte myit malai wa ai lam (St. Paul’s doubts and comversion)

San Pawlu mung shawng daw hta makam masham kung kaba wa ai lam grai lakyin ai hpe mu lu ai. Damascus mare na Hkristan ni hpe zingri zingrat na matu hkrunlam sa ai lam hta Madu Yesu a shadum sadi jaw ai hpe hkrum nna, dai ten kaw nna shaga la hkrum mu ai. De a shawng daw hta gaw Hkristan ni hpe jahte htam jahten sharun lai wa ai wa rai nga ai.

Makam lam hkawm ai gaw nampan sun hta hkawm ai gaw n rai nga ai. Yak hkak jam jau ai lam rai nga ai. Raitimung, dai lam hta hkawm sa lu ai atsam nga ai. Dai atsam gaw makam rai nga ai. San Pawlu gaw dai makam hpe gawngngwi ngwi rai sharin hkam la ai. Shi hkum nan Yesu hpe sakse hkam si hkam lai wa ai. Sasana hkrunlam law law hkawm let makam masham lam hkaw tsun lai wa ai. Makam masham hte htunghking lam yan ni hpe ginhka chyena hkan sa shagun ai.

Anhte marai hkum shagu, tinang Madu Hkristu hta kam sham ai makam nhtoi hte makam lam hpe chye na hkawn hkrang sai kun? Nang ngai yawng gaw makam lam hpe atsawm sha sharin hkam la nna Madu Yesu hpe sakse hkam sa wa ra ai. Yak hkak jam jau lam ni hte agung alau ni hta myit htum nga ga ai kun, aput angun ga tsun nga ga ai kun, shing n rai, Karai Kasang hta kam sham myit kaba shangun ai tai shangun ga ai kun?

Shani ka-ang, Madu Lamu Kasa Akyu Hpyi Ga garai n tsun shi yang, Wa Sarabyin Francis, Kasa ni a hkawhkam jan Nu Maria gaw shani shagu makam hkrunlam hta kasi kamang ni tai lu na matu sharin ya u ga matu akyu hpyi ya let mungga hpe shangut da ai.

 

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-06/pope-at-angelus-lets-imitate-saints-peter-paul-in-faith.html

 

Add new comment

2 + 2 =