Wa Sarabyin Sagu Hpung masha ni hpe gawan shaman ai shaloi Hpa majaw Dingsi dum ai kun? (12 November 2018)

Rev. Fr. Stephen Mari La Ja, (O.P)

San Ga mahtai lu na Sa ga Bandung du na lamang

Wa Sarabyin Sagu Hpung masha ni hpe gawan shaman ai shaloi Hpa majaw Dingsi dum ai kun?  ngu ai lachyum hpe chye lu na ga ai.

 

By: Rev.Fr.Stephen Mari La Ja ( O.P )

 

Add new comment

3 + 4 =