Wa Sarabyin: Ramma Ni Pandung Tawn Da Let Yesu Madu Hpe Salum Hta Bang Gun Da Ra Ai Ngu Tsun Shadum Da

November 21, Hkristu Hkawhkam Poi Laban shani, San Peter Nawku Htingnu hta, Wa Sarabyin Francis, Hkristu Hkawhkam poi masat dingsat hte Saradaw Ginwang madang, mungkan ramma masat dingsat Missa Hkungga nawng jau woi ai lam chye lu ai.

 

Ramma ni gaw prat hta hkrat sum ai lam ni yawng hpe hkam jan lu ra ai lam, masa lam hte nhtan shai wa ai lam ni hpe marai rawng ai hte jahtuk shatsawm la ra ai lam, n kaja ai dingtawk lam ni hpe koi yan kau ra ai lam, shut shai ai lam ni n nga hkra shading sharai shatsawm jahtuk sa wa ra ai lam, Wa Sarabyin Francis, Ramma ni hpe n-gun jaw mungga shaga da nga ai.Chyum daw ni hpe gaw, Hkristu Hkawhkam poi laban shani hti ang ai chyum daw ni hpe la tawn da ai.

 

Chyum daw langai, Myithoi Daniel laika hta na “Masha Kasha gaw summwi ni a ntsa jawn let du sa wa ai” Myihtoi Daniel a yup mang hte Yawhan a shingran mu ai lam ni hpe Wa Sarabyin Francis sumru woi da nga ai.Kabu Gara Shiga hta, Yesu Madu Munggyi Pilatu e san jep hkrum ai shaloi, “Nang tsun ai hte maren ngai Hkawhkam rai nngai” ngu bai htan da ai hpe mung matut manoi sumru woi da nga ai.

 

Summwi ntsa jawn let du sa ai Hkristu Hkawhkam gaw hpung shingkan hte du sa ai wa rai nna, hpang jahtum nhtoi hta mung dai hku du sa na ra ai lam, dai shaloi anhte a sak prat gaw Yesu Madu e madu lu na ra ai lam Wa Sarabyin Francis sharin shaga da nga ai.Shi summwi hpe jawn let du sa wa na ngu ai lachyum gaw “Nbung laru gaw nanhte a prat kaw du shang wa ai shaloi, ngai nanhte hpe kau da na n rai, Ngai nanhte hte galoi mung rau anga nga na nngai, ngai bai du sa ai gaw nhtoi shingkan ni hpe bai woi la na matu rai nngai” ngu Yesu Madu tsun ai lachyum rai nga ai.

Myihtoi Daniel, shana e shingran mu ai zawn, Ramma ni shana e shingran ni hpe tam sumru ra ai, ngu Wa Sarabyin Francis n-gun jaw da ai lachyum gaw nsin chyip re ai aten hta raitim, anhte a myi gaw nhtoi kaw mu lu ai zawn rai nga ra ai hpe tsun ai rai nga ai.Galoi raitimung, nsin chyip re ai hta anhte hkum nan a masin salum hte anhte a makau grupyin hpe mu lu hkra nhtoi hpe tam ai gaw n mai jahkring da ai.

 

“Tsaw ra manang ni e, anhte ndai mungkan ga kaw sak hkrung nga ga ai gaw dai mungkan ga a lam hta len mat na matu n rai ga ai. Anhte a prat hpe grau hkum tsup ai hku sak hkrung nga sa lu na matu she rai ga ai,” 

 

Madu Yesu hpe nanhte a prat a myit mada shara pandung hpe jaw ya ai wa shatai da ra ai, ngu n-gun jaw let Ramma ni hpe Wa Sarabyin Francis sharin shaga da nga ai.Myit mada shara pandung tawn da ai ni hpe kadai mung chyeju dum masat masa galaw ma ai. Hpa majaw nga yang, Madu Yesu hpe na prat a myit mada shara pandung tawn da ai, Shi hpe nang kabu kara let hkap la da ai, kaga masha ni hpe mung garan ya ai, ndai lam ni a majaw rai nga ai.

 

 “Nang tsun ai hte maren ngai gaw Hkawhkam rai nngai” ngu Yesu Madu Pilatu hpe htan ai gaw Shi a atsam ningja, Shi a Karai Kasang hte seng ai Lam teng man ai hte anhte hpe myit hprang shangun ai rai nga ai ngu Wa Sarabyin Francis sang lang da nga ai.Madu Yesu gaw Shi kadai re ai ngu ai hpe n makoi n magap da ai, Shi a yaw shatawng yaw shada lam ni hpe mung n makoi da ai.

 

Teng man ai lam a matu shangai wa ai Madu Yesu, “ Ngai gaw Hkawhkam rai nngai” ngu tsun ai ga hte maren shi a prat tup hta dai lit magam hpe gun hpai ai wa rai nga ai.Yesu Madu a hpang hkan ai a marang e, anhte ni teng man prat hpe mu lu na ga ai, madu lu na ga ai.

 

“Tsaw ra manang ni e, anhte ndai mungkan ga kaw sak hkrung nga ga ai gaw dai mungkan ga a lam hta len mat na matu n rai ga ai. Anhte a prat hpe grau hkum tsup ai hku sak hkrung nga sa lu na matu she rai ga ai,” ngu Wa Sarabyin Francis, Ramma ni hpe n-gun jaw da ai.

 

Hpang jahtum mungga hta, Ramma ni, yup mang shingran, myit mada pandung tawn da ra ai lam, dai yupmang shingran, myit mada pandung hpe hkam la lu hkra ndai mungkan ga hta shanglawt ai myit, shang lawt ai makam hta teng man rapra ai hku hkawm sa ra ai, Yesu Madu gaw teng man rap ra ai wa, tsaw ra myit kaba ai wa, simsa lam jaw ya ai wa rai nga ai, ngu Wa Sarabyin Francis sharin shaga da nga ai.

 

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews #rvakachinservice

Source;Vatican News

 

Add new comment

4 + 5 =