Wa Sarabyin: Prat Ban Shagu, Masha Shagu Hte Jinghku Hku Ai Lam Bai Galaw Jahtuk Sa Wa Ra Sai

Pope Francis

February 23, bat masum ya shani, Wa Sarabyin Francis, “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi Ga” tsun ten, sak kung sai ni a sari manu hte lachyum hpe sumru woi let prat ban n bung ai ni, prat ban langai hte langai jinghku hku ai lam hpe bai gaw sharawt la ra sai, ngu tsun da nga ai.

Htawt sit nga hkawm ai ni hte maren sha, asak kung sai ni a mayak lam gaw ya ya hkyak hkyak hkrum sha taw ai shinggyim kun dinghku kata na mayak lam rai nga ai; ndai mayak lam hpe shara shagu aten shagu hkrum sha ra nga ai; n bung pre ai prat ban masha ni lapran garan jahka ai lam ni law she law grau wa nga ai, ngu ga hpaw hta Wa Sarabyin tsun ai.

Daini na shinggyim wuhpung wuhpawng hta, sasana ma ni, sak ram ramma ni, salang ni, sak kung dinggai dingla ni rau nga rau sha rau hkawm na masa lam gaw yawm hta yawm rai wa ai. Moi na hta tsan gang maga de galai shai wa nga ai. Sak prat ram sak galu ai ni gaw lu wa ai raitim, sasama ni a nga shara gaw n law la nga ai, ngu sawk sagawn dan da ai.

Asak 85 ning rai sai Wa Sarabyin gaw, daini na aten hta, tinghkrai nga ai ni, kun dinghku masha langai sha nga ai, wuhpung wuhpawng hte nga ai masa lam ni hpe mung byin nga ai hte byin grin ai lam ni hpe shingdaw jahpra dan da ai.

Asak kaba sai ni gaw shanhte sak galu na matu maadung da ra ai zawn, masha shagu a prat lachyum hpe mung chye na hkam sha garan kachyan lu ra ai. Mungkan lam hta bawngring rawt jat wa ai hte maren, shinggyim sak prat a lachyum hpe ahkyak da gaw yawm she yawm grau wa ai gaw myit n pyaw shara rai nga ai. Ndai zawn byin ai gaw asak kung wa ai hte maren daw jau na n myit ai, shanhte a sak hkrung lam hte seng ai lachyum hpe n sumru ai a majaw rai nga ai, ngu shang lang da ai.

Sak ram ramma prat gaw tsawm htap ai, raitim, galoi mung ramma re ai ngu ai myit masa gaw, hkrit tsang hpa ajet n re ai, myit ningshut she rai nga ai, ngu Wa Sarabyin sadi jaw da ai. Prat ban shagu na masha ni shada masat shadang tawn garan jahka ai gaw shut shai ai kumhpa zawn rai nga ai. Ndai zawn re ai aten shama lachyum n nga ai lailen hpe tam mu la nna sharai sa wa ra sai ngu mung tsun shadum da ai.

Prat ban shagu hte seng nna Chyum Laika hta tsun da ai lam

Karai Mungga gaw ahkyak ai. Dai hpe tsun nan tsun ra ai. Myihtoi Joel gaw, “Nanhte a dingla ni gaw yup mang mu na mara ai; nanhte a sak ram ramma ni gaw shingran mu na ra ai,” ngu tsun da ai (Joel 2:28). Sak kung sai ni gaw shanhte a prat labau hte wenyi lam hpe madi shadaw lam woi ya yang gaw sak ram ramma ni a shawng lam hpe jahpaw ya ai hte bung nga ai. Dai hku n rai yang sak ram ramma ni shawng lam myit mada shara hpe mu lu na n rai nga ai.

Prat galu hkawm sa ai hta asak kung sai ni a hpaji byen-nya gaw grai ahkyak ai; asak kung sai ni gaw shinggyim labau a ru pawt, asak ram ramma ni gaw apu asi ni, ngu tsun let Wa Sarabyin, shi a mungga hpe ginchyum dat da ai.

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-02/pope-francis-general-audience-old-age-generations-alliance.html

 

Add new comment

1 + 8 =