Wa Sarabyin: Nru Nra Byin Ai Lam Hta  Galung Kahkyin Gumdin Lam Gaw  Galoi Mung Tsaw Grau Ai

Wa Sarabyin hte Myanmar Mungdan na Makam masham hpung ningbaw ni/ Vatican News

“Galung kahkyin gumdin lam gaw  n ru n ra byin ai lam hta tsaw grau ai ngu,” January 17, laban shani Wa Sarabyin Francis tsun dat ai.

January 18-25 bat mi tup gaw Hkristan ni galung kahkyin gumdin wa lu na matu rau akyu hpyi ai at rai nga ai.

Ndai bat mi tup hta kam sham ai Hkristan Hpung masha ni arau hpawng de akyu hpyi shakut na matu Wa Sarabyin Francis n gun jaw shaw shaga da ai.

Laban shani “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi” ngut ai hpang Wa Sarabyin Francis gaw “hpawt ni gaw grai ahkyak ai nhtoi re, Hkristan ni galung kahkyin gumdin wa lu na matu akyu hpyi nhtoi hpang ai re,” ngu tsun shadum da ai.

Daining gaw Madu Yesu hkang da ai hte maren

“Anhte ni shi a tsaw ra ai hta manoi nga ai rai yang apu asi law law pu si lu na rai nga ai"

lam daining na ga manoi hpe shadan shalen da ai.

Laban bat mi akyu hpyi ai hpe ginchyum dat shangut na nhtoi gaw January 25 ya shani rai nna, Roma mare na San Paulu Nawku Htingnu kaba hta galaw na re lam, dai hta Wa Sarabyin Francis hkum nan tingyang up galaw woi awn na re lam chye lu ai.

 Anhte ni Madu Yesu hta langai sha galung kahkying gumding wa na matu akyu ja ja hpa ga ngu Wa Sarabyin yawng hpe saw shaga da ai rai nna “Galung kahkyin gumdin ai lam gaw n ru n ra byin ai lam hta galoi mung tsaw grau ai re ngu mung shadum sang lang da ai hpe Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

Hkristan ni galung kahkying gumding wa lu na matu Akyu Hpyi ga ni hte dai hte seng ai lam ni hpe 2021 Week of Prayer for Christian Unity” ngu ai ga baw hta shang yu mai ai lam mung lam matsun jaw da ai.

Source : Vatican News

Add new comment

1 + 0 =