Wa Sarabyin: Nlung Tawng Hpe Shaw Kau, Prat Nnan Hta Hkawm Sa Ga

Anglelus tsun nga ai Wa Sarabyin, Vatican News

Lushagam ladaw 5 ngu na laban shani na madu lamu kasa akyu hpyi ga tsun ai ten hta Wa Sarabyin gaw anhte a masin salum kata na myit ja n lung salum hpe shaw kau let si du hpe dang kau lu ai karai mungga hta sak hkrung nga pra sa ga nga nna Hkristan masha yawng hpe saw shaga da nga ai.

Martha hte Maria yan nau a hkam sha kam sham ai ga rai nga ai “Madu nang, nang e nga nga ai rai taw gaw ngai yung nsi na wa” ngu ai ga hpe la nna, Madu Yesu hpe anhte a myit masin salum hta nga nga shangun ga nga nna shadum da nga ai.

Martha yan Maria nau na a myi pri hte hpyi sawn ai ga a majaw Madu Yesu, Kawa Karai Kasang kaw kyu hpyi let Lazaru hpe pru wa na matu nseng kaba hte nan jahtau shaga shapru la ai lam gaw anhte ni a myit masin salum kaw nna hkrap madai nseng hte hpyi nem ai rai jang madu yesu ja ja ahkrak la ya na re lam Wa Sarabyin shadum sumru tsun dan da ai.

Ndai mabying hta yu yang Karai Kasang gaw htani htana asak hkrung ai wa re; Shi gaw Asak Madu re; Anhte hpe dai Asak jaw ya ai wa re ngu ai lam ni hpe kam sham lu ga ai..nga nna matut hkaw tsun da nga ai.

“Yesu gaw Lazaru a si hkrung si htan lam hpe koi yan kau mai nga ai; Raitim Lazaru hte shi hpe tsawra ai ni a si hkrung si htan ngu ai yawn hkyen lam hpe hkam sha lawm mayu ai majaw re; Grau nna gaw Madu karai kasang dai si du hpe up hkang nga ai wa re ngu ai hpe madun dan nga ai re.” nga nna Wa Sarabyin matut hkaw tsun da nga ai.

Chyum Mungga hta rawng ai bai hkrung rawt ai lam gaw Shinggyim masha a makam masham hte Karai Kasang a tsawra myit, shada hkrum katut nna prut pru wa ai apu asi rai nga ai nga nna mung matut tsun sang lang da nga ai hpe Vatican shiga dap kawn March 29 ya shani ndau da ai hpe RVA Kachin Service kawn shalai ndau dat ga ai.

29 March 2020, 12:20

Vatican News

Add new comment

3 + 2 =