Wa Sarabyin: Matsan Mayan Re Ai Lam Hpe Hkap La Yak Ai, Nau Na Majing Myit Hte Gaw Sharawt Nga Ga

Wa Sarabyin Mungga tsun nga yang / Photo:Vatican News

Wa Sarabyin: Maran Mayan Re Ai Lam Hpe Hkap La Yak Ai, Nau Na Majing Myit Hte Gaw Sharawt Nga Ga

Matsan mayan lam hpe n hkap la lu ai. Dai majaw nau na majing myit jasat hte yawng lu su nga mai hkrat jawm gaw sharawt ga ngu January 29, bat manga ya shani, Wa Sarabyin Francis tsun da ai lam Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

 

Matsan mayan ni a bawng ring rawt jat lam hte myit hkrum kahkying gumdin lam a matu Belgian mungdan na Kahawlik Sasana mying hte magam gun hpung lahkawng hpe manu shadan masat masa galaw ai mungga hta Wa Sarabyin ndai zawn tsun da ai rai nga ai. 

 

Laban bat manga ya shani, Wa Sarabyin mungga tsun ai hta shanhte a sadi dung let lit la shakut gun hpai awng dang lam a matu shakawn da ai.

 

Chya bra ana Covid -19 a majaw mungkan ting hta matsan jam jau ai masha ni law jat wa ai hte kau da hkum masha mung law she law jat wa ai majaw Challenge ni grau kaba wa ai. Dai majaw matsan jam jau ai masha ni hte kau hta hkrum ai ni hpe gaw sharawt ya na gaw grai nan ahkyak nga ai ngu Wa Sarabyin Francis shadum da ai.

 

Bai, ndai zawn matsan jam jau yak hkak hkrum masha ni a bawng ring lam matu Jau Ginwang ni hte shinggyim wuhpawng ni hta woi awn zinglum nga ai wuhpung wuhpawng ni hte apnawng let magam gun nga ai ni hpe Wa Sarabyin Francis n gun jaw nga ai.

Anhte ni yawng gaw bung pre ai yaw shada bandung nga ga ai. Dai gaw tara rapra ai hte nau na myit kaba ai mungdan hpe gaw gap ai lam rai nga ai.

 

Matsan mayan ni a bawng ring rawt jat lam hte myit hkrum kahkying gumdin lam a matu Belgian mungdan na Kahawlik Sasana mying hte magam gun hpung lahkawng hpe Wa Sarabyin Francis myit kraw lawang kata kaw nna nan manu shadan masat masa galaw ai lam Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

 

Translated by Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

Srouce : Vatican News

Add new comment

2 + 0 =