Wa Sarabyin: Matsan Dum Lama Ai Hte Mara Dat Ya Ai Lam Gaw Majan Byin Hkra Machyi Ai Kaw Na Shalawt Ya Ai

September 13, laban shani, Roma na St. Peter’s Square hta, Madu Lamu Kasa Akyu Hpyi ngut ten, "Hkristan masha ni Karai Kasang a matsan dum lama ai myit masa hpe kasi la hkan sa nga ga" ngu Wa Sarabyin Francis shadum n gun jaw da ai. Matsan dum lama ai hte mara dat ya ai lam hta hkawm sa nga ai rai yang mungkan hta byin nga ai majan hte hkra machyi ai dam ana ni hkoi mat na re.

Dai laban shani hti ang ai Mt 18:21-35 na “mara n dat ya hkraw ai mayam” a ga shadawn hpe madung da sumru woi da ai. Dai mayam a hkawhkam gaw shi kaw kap ai hka mahkra hpe shaprai kau ya ai. Raitim, dai n hkru ai mayam wa shi kaw hka loi mi sha kap ai mayam manang hpe mu ai shaloi, hka n raw kau ya ai sha, htawng hta sharawng da ai. Dai lam hpe na chye wa ai hkawhkam gaw dai n hkru ai mayam wa hpe bai je yang mu ai.

“Gade machyi kaba ai lam rai tim, gade kaba ai ana byin ai raitim, hpan majan kadaw law ai rai tim, matsan dum lama ai hte mara dat ya ai sak prat hta hkawm sa nga ga ai rai yang ndai lam ni yawng koi yan kau lu na ga ai re.”

Ga shadawn hta na hkawhkam wa gaw Karai Kasang hpe hkrang shala ai. N hkru ai mayam wa gaw shinggyim masha anhte ni hpe hkrang shala ai. Karai Kasang a lai jasat magam gaw “tara ai lam hta matsan dum lama myit chyambra shangun ai magam rai nga ai.” Shinggyim masha ni a lai jasat gaw, “tara ai lam hpe masat jarit, masat shadang naw tawn da ma ai.”

“Madu Yesu gaw anhte hkum hpe matsan dum lama ai hte mara dat ya ai atsam a matu gwi gwi hpaw da ya ga; hpa majaw nga yang tara rapra ai ngu ai gaw anhte a prat hta yawng hpring zup ai ngu nga na nre,” ngu Wa Sarabyin shadum da ai.

Mara dat ya ra ai lam hte seng nna, Petru Madu Yesu hpe san ai shaloi, galoi mung mara dat ya na matu Madu Yesu bai saw shaga da ai.

“Karai Kasang a matsan dum lama ai hpe anhte shinggyim nauna shada hku hkau ai lam yan shagu hta jai lang ra ga ai: hkungran la hte hkungran num lapran, kanu kawa ni hte kashu kasha ni a lapran, mare lawk kata, wuhpung wuhpawng kata, mung shawa masha shada lapran, mung masa lam galaw ai ni lapran Madu Yesu a Matsan dum lama ai hte mara dat ya hkat ai lam ni nga ra ai.

Mara dat ya ai ngu ai gaw aten ladaw langai a matu sha nre ai; prat shagu hta galaw shatup ra ai matsan dum lama ai hte mara dat ya ai lam rai nga ai.

Anhte a hpang jahtum nhtoi hpe myit dum let anhte lu galaw ai mai kaja ai lam ni hpe galaw shakut nga ga; N kaja ai lam mahkra tawn kau da ga.

Ndai N hkru ai mayam ga shadawn gaw, Yesu Madu sharin ya ai “Madu Akyu Hpyi Ga” hta na “masha ni anhte hpe shut ai mara anhte raw kau ya ai zawn, anhte a mara hpe mung raw kau ya mi” ngu ai akyu hpyi ga hpe bai myit dum shangun nga ai (Mt 6:12).

“Masha ni a mara hpe chye na hkap la ya nna, myit galu kaba hte mara dat ya ai lam anhte ni hta nnga yang gaw anhte a Karai Kasang kaw mara dat hkyam sa ya na matu hpyi nem n mai ga ai. Nauna ni a mara hpe dat ya lu hkra hte shanhte hpe tsaw ra lu hkra anhte shawng shakut ga ai n rai yang, anhte ni mung mara dat hkam la lu na n rai ga ai; tsaw ra ai hpe lu la na n rai ga ai.”

Hpang jahtum hta Karai a Kanu Nu Maria hta kam hpa nga ga ngu Wa Sarabyin Francis n gun jaw let shi a mungga hpe ginchyum dat jahtum da ai.

 

 

Soruce : Vatican News

#vaticannews

#rvakachinservice

Add new comment

3 + 6 =