Wa Sarabyin A Lusha Gam Ladaw Mungga: Mai Kaja Ai Nli Tum Hpe Gat Hkai Ga ( 01 March 2022 )

Vatican Post

Wa Sarabyin A Lusha Gam Ladaw Mungga: Mai Kaja Ai Nli Tum Hpe Gat Hkai Ga

February 24, bat mali ya shani, Wa Sarabyin Francis, 2022 shaning na Lusha Gam Ladaw mungga hpe tau nau shachyen da ai hpe Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

Kam sham ai masha ni nli kaja hpe gat hkai na matu Wa Sarabyin Francis saw shaga da ai; rai yang she anhte hkum nan a matu mung hpu nau ni a matu mung hkye hkrang la lam hte seng ai apu asi hpe shu la dan la lu na rai nga ai, ngu mungga shaga da ai.

Wa Sarabyin a 2022 shaning na lusha gam mungga Message for Lent 2022 gaw Gal 6:9-10 hta na, “Kaja ai amu galaw na anhte n hkrin n sa a galaw nga ga; hpa majaw nga yang, anhte myit n yaw, myit n daw ga yang gaw, aten ladaw du jang anhte dan la na rai ga ai,” ngu ai chyum daw hpe lakap da ai rai nga ai.

Karai Magam Gun Lawm Ai Ni

Lusha Gam Ladaw gaw myit malai lu galai shai na matu saw shga nga ai; myit mang shut ai lam ni hpe galai shai na matu rai nga ai. Rai yang she, teng man tsawm htap ai prat hpe tam la lu na ra ai. Mai kaja lam jaw ga, garan kachyan ga, ngu Wa Shara byin saw shaga da ai. Dai gaw shawng gat hkai ngut nna jahtum hta shu la dan la ai lam rai nga ai.

Karai Kasang gaw shawng gat hkai ai wa rai nga ai; hti n dang ai nli tum kaja shinggyim kun dinghku nta masha ni hta gat hkai ai rai nga ai. Ndai lusha gam ladaw hta Karai Kasang a kumhpa a matu chyeju htang na matu anhte hpe saw shaga nga ai; Shi a sak hkrung mungga hpe madat na la hkan sa ai gaw Karai Kasang hpe chyeju htang ai lam rai nga ai. Shing di jang gaw anhte a prat hta apu asi pu si na rai ga ai. Ndai masa lam hku anhte gaw Karai munga gun lawm ai ni tai wa ga ai rai nna Karai Kasang a hkum tsup dik mai kaja lam hpe garan kachyan lu ai hte chyeju mung hkam la lu ai rai ga ai, ngu Wa Sarabyin Francis htawn tsun da ai.

Apu asi shu la dan la ai lam

Mai kaja ai hte (kindness) nli tum hpe anhte gat hkai ga ai rai yang, kade kaji ai raitim, dai gaw anhte a prat hta nhtoi jahtoi ai tai nna Hkristu a sama hpe mungkan hpe shachyam shabra ai tai ai rai nga ai.

Langai gaw gat hkai nna langai gaw shu la dan la na ra ai. Ndai chyum laika hta rawng ai ga hte Wa Sarabyin Francis anhte hpe shadum da ai. Anhte ni gat hkai ai nli tum hta na apu asi gaw kachyi mi sha rai nga ai hpe anhte mu na ga ai; tingkyen akyu matu n myit ai sha, mai kaja ai nli tum hpe hpu nau ni a matu gat hkai ai rai yang, Karai Kasang gaw dai hpe shalaw jahtam ya na rai nga ai. Anthe gat hkai ai nli tum kaji dik ai raitim Karai Kasang a myi man tau let shi a mying ningsang hta gat hkai ga ai rai yang apu asi gaw hti n ma law htam na ra ai.

Akyu hpyi ga, lusha gam ga, alu atan galaw ga, ra kadawn ai ni hpe garum jaw ga; bai lu la na hpe n myit mada ai sha, n lahpawt dum ai sha, shawang myit hte garum jaw ga, ngu Wa Sarabyin Francis saw shaga da ai.

Shaning shagu, ndai lusha gam ladaw hta, mai kaja lam hpe tsaw ra myit hte, tara ai hku, myit mang langai sha hta rau rai nga na matu shadum nga ai; Ndai lam ni hpe kalang lata ya ju ya hkyen ga malai zawn lu la na gaw n rai nga ai. Raitim, shani shagu na prat hkrun lam hta sak hkrung nga pra shakut shaja let hkam la lu na rai ga ai.

Mai kaja ai lam hpe galaw shakut ai hta pu ba lam n nga ga. Si hkra mung hkum galaw ga, raitim, si ten du hkra mai kaja lam hpe galaw shakut nga ga, ngu ai hpaji jaw ga malai hte maren anhte shani shagu na prat hta dang di dang dep ai madang hta mai kaja ai magam hpe galaw shaja nga na matu Wa Sarabyin Francis, ndai lusha gam ladaw mungga hte anhte hpe shadum jahprang da nga ai.

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-02/pope-francis-lenten-message-sow-seeds-of-goodness.html

 

Add new comment

2 + 2 =