Wa Sarabyin: Karai Mungga Laban Masat Nhtoi Hta Chyum Laika Hti Na Matu Yawng Hpe N-gun Jaw Da

Wa Sarabyin Francis mung shawa masha hpe mungga tsun

Pranwan Ladaw (2) ngu na laban shani, Wa Sarabyin Francis gaw “Hkristan masha ni yawng ‘Karai Mungga Laban’ hpe bai myit dum let Chyum laika hti shakut ga,” ngu n-gun jaw da nga ai. Chyum laika hti ai ladat hpe mung Chyum laika hpe tinang hte ni dik ai hta tawn da let, shing n rai, nhpye sumpu ni hta bang gun lang let, chyahkring hkring hpaw hti na matu, bai, n law htum lani mi chyum daw kachyi chyi hti lu hkra shakut na matu hpaji jaw da ai.

Anhte a prat hta Nawku Hpung hte kam sham ai ni a amtu kaba dik htum ai chyeju ni hta na langai rai nga ai ndai chyum laika kaw na chyum daw hpe tam hti lu ai a marang e sak hkrung lu ai lam rai nga ai hpe January 24, 2021, laban ya shani na “Madu a Lamu Kasa Akyu Hpyi” ten sakse hkam shadum da nga ai.

Daini na prat hpe maram yu yang, Chyum Laika hpe myu sha ga hpan amyu myu hte gale da lu sai rai nna, nsen madat la mung mai sai hte digital formats hpan amyu myu hte hpaw hti la mai sai prat rai nga ai.

Tsaban manga (5) aten na na chyum laika ninghkring San Jerome a ga “chyum laika n hti ai wa kadai raitim, Hkristu hpe n chye lu ai,” ngu ai ga hpe bai myit dum lu na matu Wa Sarabyin bai tsun dan da ai.

Mungga ngu ai Madu Yesu gaw Masha tai wa sai rai nna, chyum mungga ni hpe chye na hkawn hkrang na matu shi anhte a myit masin ni hpe hpaw ya ai.

Anhte ni, grau nna, nawku daw jau magam bungli galaw ai ten hte akyu hpyi ai ten ni hta Karai Mungga hpe chye na hkawn hkrang na wa ga ai.

Jau Ginwang ni hta hpung masha ni Karai Mungga na la lu hkra chyum laika hti woi shakut  ai ni hpe chyeju dum ai lam, Karai Mungga shachyam shabra ai hta kabu pyaw lam hpe galoi mung n shamat kau ai lam, chyum laika buk kaji ni hpe sumpu hta galoi mung bang gun chye ai akyang tai nga hkra shakut ra ai lam, lani mi hta chyum daw kaji masum mali ram hpe shani shagu hti shakut ra ga ai lam ni hpe Wa Sarabyin Francis tsun da ai shiga hpe Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-francis-word-god-sunday-carry-read-bible-appeal.html

Add new comment

2 + 3 =