Wa Sarabyin Francis A Sasana Nhtoi Masat Dingsat Mungga: Hkristan Shagu Gaw Shani Shagu Na Sak Prat Hta Hkristu Hpe Sakse Hkam Ra Ai

Sasana Nhtoi masat dingsat hpe 1926 shaning kaw nna galaw hpang wa sai rai nna, dai ning 2022 shaning gaw October 23, laban ya shani, ang ai rai nga ai.

January 6, bat mali ya shani, Wa Sarabyin Francis hkum nan Kasa Laika 1:8 kaw na “You shall be my witnesses” “Nanhte gaw nye a sakse ni tai na marin dai”, ngu ai ga si hpe dai ning na Mungkan Sasana Nhtoi a matu ga manoi lata san da sai rai nga ai.

Nanhte gaw nye a sakse ni tai na marin dai

Kasa ni a sasana prat hte shanhte a shani shagu na prat a ahkyak ai gaw de da lam masum hpe Wa Sarabyin Francis sumru woi da nga ai.

(1) Hkristan masha shagu gaw Hkristu hpe sakse hkam na matu saw shaga la ai nsen rai nga ai; dai gaw Yesu Madu a salum kaw nna kasa ni hpe sharin shaga ai nsen rai nga ai.

Kawa Karai Kasang a sasana magam hte Shi a sakse lam ni hpe sadi dung let ndau shana dan na matu shangun dat hkrum na mara ai.

(2) Mungkan htum hkra, mungkan shara shagu de sasana galaw na lam rai nga ai. Karai kasang a lam matsun lam woi ya ai hta nawku hpung gaw mungkan jut shara shagu de sasana galaw ra ai. Lamu ga masa hta, shinggyim masa hta, htunghking lailen masa hta, nga ma nga jarit shagu hta Hkristu a tsaw ra myit hpe sakse hkam sa wa na matu rai nga ai.

(3) Sasana galaw ai ni yawng gaw Chyoi Pra ai Wenyi a atsam marai hpe hkam la lu na mara ai. Kasa ni gaw, Madu Yesu si hpang hte bai hkrung rawt ai hpang, hkrit kajawng hkrit tsang nga ma ai. Raitim, Wenyi gaw shanhte a hkrit tsang ai lam mahkra hpe la kau ya ai hte atsam kaba hte Hkristu hpe sakse hkam sa wa lu ma ai.

Ndai 2022 shaning gaw Nawku hpung a sasana myit kaba hte sasana magam gun ra ai shaning mung rai nga ai, nga nna mung Wa Sarabyin Francis shadum saw shaga da nga ai.

Langai gaw the Sacred Congregation “De Propaganda Fide” a (400) ning hpring shaning rai nga ai. Lahkawng ngu na gaw 2022 shaning hta “Alu Ai Masha” tang hkrum na rai nga ai French mungdan na myu shayi Pauline Jaricot gaw de hpang ai the Society for the Propagation of the Faith a (200) ning hpring shaning rai nga ai. Masum ngu na gaw, “Association of the Holy Childhood hte the Society of Saint Peter the Apostle” hte seng ai masat sumla hpe San Pra ai Wa Sarabyin Pawlu VI gaw de shaman da hpang ai (100) hpring shaning rai nga ai.

Dai majaw gaw Wa Sarabyin Francis hkum nan ndai shaning hta buga nawku hpung masha ni yawng Kanu Nawku Hpung a Sasana magam hta shang lawm let ningnan re ai sasana magam lam ni hte Hkristan wuhpung wuhpawng kata sakse hkam magam gun sa wa lu ga matu akyu hpyi da ya nga ai.

 

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/pope-francis-world-mission-day-2022-message-witness-christ.html

 

Add new comment

1 + 1 =