Wa Sarabyin Francis A Magam Bungli Hpran Lajang Ai Hpawng  November Shata De Htawt Sit Da 

Wa Sarabyin Mungga shaga nga yang / Vatican News

Wa Sarabyin Francis a Magam bungli hpran lajang ai hpawng hpe Vatican Mungdan kata Assisi hta 2020, November 21 ya shani galaw na matu nhtoi nnan hpe bai masat da ai.

Wa Sarabyin Francis a Magam bungli hpran lajang Komiti kaw nna Assisi kaw March 26 – 28 hta galaw sa na matu lajang da ai lamang hpe Assisi kaw Novenber shata 21 hta galaw sa wa na lam n dau shana da ai.

Nhtoi galai shai mat ai lam gaw Corona Virus ana byin pru wa ai majaw Mungdan kata hte Mungdan shinggan de hkawmsa hkawm wa yak hkak ai majaw rai nga ai.

Dai majaw Wa Sarabyin gaw Komiti the jahkrup nna nhtoi nnan hpe jasat da let Mungdan 115 kaw na Ramma 2,000 ni the hkrum na matu masat da sai re.

Mungdan shagu kaw na malawm ni yawng hte, du na March 28, 2020 hta Assisi na Sarabyin Gawknu (Papal Hall) kaw na online/internet (webinar) hte matut mahkai nna zuphpawng galaw sa wa na lam Vatican Shiga dap kaw na March shata praw 2 ya shani na shiga hta ndau shana dat nga ai.

 

Source : Vatican News

Add new comment

3 + 2 =