Wa Sarabyin Francis: Anhte Gaw Simsa Lam Hpyi, Karai Kasang Gaw Simsa Lam Jaw Ya Ai

Wa Sarabyin Wanwu chya ya ai masat sumla

March 2, wanwu chya ai bat masum ya shani, Cardinal Pietro Parolin, Wa Sarabyin shanu nga ai Santa Sabina na Nawku Htingnu kaba (Basilica) hta hpung shawa masha ni hte Missa Hkungga nawng jau let Wa Sarabyin Francis a mungga hpe hti shalai ya ai shiga hpe Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

Dai shani gaw, Wa Sarabyin tau nau ndau da sai hte maren, Ukraine Mungdan hte majan byin nga ai Mungdan ni hta simsa lam lu na matu akyu hpyi ai shani mung rai nga ai.Nawku Hpung a htung lai hte maren, dai shani, Vatican Amu Madu, Cardinal Pietro  Parolin, woi awn let, Sant’Andelmo Nawku jawng kaw nna Santa Sabina na Nawku Htingnu kaba de, myit malai masat htung lai hte maren, yan hkawm sa wa nna Missa Hkungga hpe nawng jau hpang ai rai nga ai.

Shawng de ndau ai hta Wa Sarabyin Francis hkum nan ndai nawku dawjau lamang hpe woi awn na masing raitim, shi hpe yu gawn ai tsi du a matsun hte maren, lahput, hput di n mai ai, sadi ra ai majaw, ya na zawn Cardinal Pietro kawn woi awn la ya ai re lam chye lu ai.Ndai nhtoi ( 40) ya tup, lusha gam, akyu hpyi, mai kaja magam bungli galaw nna Hkristan ni a ahkyak kaba poi rai nga ai Paska (Easater) nawku daw jau poi a matu shajin shachyip sa wa na rai ga ai.

Dai gaw Yesu Madu a nni nkri hkam, wudang ntsa si hkam nna hpung shingkang hte bai hkrung rawt wa ai nawku daw jau lamang rai nga ai. Shaman da ai wanwu hpe kahtan ntsa wudang masat kumla hte chya ya ai gaw Chyum Laika labau hta rawng ai myit malai ai kumla rai nga ai. Dai gaw Karai Kasang a man hta shinggyim shut hpyit mara lu ai rai ga ai lam kam sham ai masha ni hpe shadum ya ai kumla rai nga ai.

Wanwu chya ya let, Jau gaw, “Nang ga yun bai tai na rin dai hpe myit dum nga u” ngu  tsun shadum ya ai. Cardinal Parolin hti dan ai Wa Sarabyin a Mungga, In his homily prepared for the occasion, hta akyu hpyi ra ai lam, lusha gam ra ai lam hte alu atan galaw garum jaw garum ya ra ai lam ni gaw tsi kaba re ai lam tsun da ai. Dai gaw anhte tinang a matu sha n re ai, yawng a matu rai nga ai. Ndai mahkrun lam ni gaw labau hpe galai shai shatsawm la lu ai, Karai Kasang jaw da ai, shi ra sharawng ai gaw da, hkang da lam ni rai nga ai; anhte a prat hte mungkan ting a matu htinglu htinglai ya ai mahkrun lam rai nga ai. Ukraine hte majan byin nga ai mungdan ni a matu lusha gam alu atan galaw ga, ra  kadawn ai ni hpe garum shingtau magam hta shang lawm ga, mai kaja ai magam ni hta shang lawm galaw gun hpai ga; Anhte gaw  Karai Kasang chyu sha jaw lu ai simsa lam hpe Shi kaw hpyi nem ga; grau nna gaw, kaji kadun nga ai ni, yak hkak jam jau hkrum nga ai ni, gumsheng ai ni a majaw hprawng yen hkawm ra ai ni: ndai ni yawng a matu ap nawng akyu hpyi ga ngu Wa Sarabyin a mungga laika hta lawm nga ai.

Anhte a masin salum hta simsa lam hpe bang gun ga; kalang mi bai, dai simsa lam hpe na a shani shagu na nhtoi hta jahtoi ya mu, ngu n-gun jaw da ai. Karai Kasang jaw ai dinghpring dingman lam hpe hkan shatup ai, Karai Kasang hkang da ai tara lam hpe hkan shadik ai, akyu hpyi shakut shaja ai rai yang gaw masha ni mu mada wa nna Karai Kasang a mying ningsang hta shakawn shagrau hkrum na ra ai. Anhte a htani htana Kawa rai nga ai Karai Kasang kaw na grin ai, teng man ai hte n htum n wai mat ai manu dan kumhpa hpe tam la ra ai. Dai gaw anhte prat a yaw shada lam rai nga ai. Shing n rai yang gaw, anhte hkam la lu ai kumhpa gaw jahkring jahkra sha pu ai nampan zawn rai mat na, masha ni mu mada ya ai gaw tinggyeng a matu myit ai lam sharai mat na; dai gaw anhte hpe n hkum n tsup byin shangun ai rai nga ai, ngu shadi jaw da ai.

Wanwu gaw hkan shatup ra ai kumla rai nga ai. “Daini na nawku daw jau lamang hta, anhte a kahtan hta chya ya ai wanwu gaw anhte hpe makawp maga ya ai kumla rai nga ai; n kaja ai lam hta na makawp maga ya ai. shut shai ai, n kaja ai lam ni hpe koi yen kau na, rap tawn kau da nna hpu nau ni hte Kawa kaw nna kumhpa hpe hkam la na matu rai nga ai. Hkan galaw shatup na matu shaja da ai htung lai tara ngu mung tsun ma ai. Ndai wanwu chya ai kumla gaw shagrit shanem ai, teng man myit malai ai, mara ni hpe koi yen kau ai, Karai Kasang hpang de sit shang ai, Karai Kasang hkang da ai lam ni hpe hkan shatup ai, mai kaja lam ni hpe galaw shatup ai lam ni rai nna, dai gaw hka ai namchyim nga ai tsi kaba, tsi kaja dik rai nga ai. Karai Kasang myit ra ai hta rai yang gaw, shinggyim masha ni kaw sha machyu ai na myit shangun ai, hkum hkrang myit masin machyi makaw hte wenyi machyi ai lam ni kaw nna makawp magap ya ai, tsi shamai ya ai.

Yesu Madu anhte hpe sadi jaw ai gaw, akyu hpyi, mai kaja magam, hte lusha gam ai lam ni gaw anhte tinang hkum hpe jasan jaseng shatsawm jahtap, myit san ai hte nga lu na matu mung rai nga ai; Anhte hta makoi magap tawn ai n shawp n kaja ai kyang lailen myit masa lam ni hpe hpaw malang dan nna myit malai majing hte galai shai awng dang lam hkam la lu na matu mung rai nga ai. Ndai wanwu gaw anhte a kaman lila re ai lam hpe mung kumla shapraw ai. Mungkan lam gaw wanwu (ga yun) zawn rai nna nbung e shapoi la hkr um na hpe myit dum  shangun ai. Wenyi lam yan hta, lani hte lani, akyu hpyi let, lusha gam let, alu atan galaw, mai kaja lam galaw let shatsawm la ra ai. Lusha gam ladaw gaw ndai hkrum lam nan rai nga ai. Anhte a akyu hpyi ai, lusha gam ai, alu atan galaw garum shingtau let mai kaja magam ni hpe galaw ai gaw masha hkum shagu a matu tsi kaba tai nga mu ga hte tsawm htap grau ai shinggyim labau hpe gaw gap sa wa lu mu ga akyu hpyi let Wa Sarabyin Francis a mungga laika shangut da ai.

 

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

 

Add new comment

3 + 1 =