Wa Sarabyin Francis : “Alu Ai Lam 8 Gaw Shinggyim Masha Ni Yawng A Matu Mungga Re”

Sumla : Vatican News

“Alu Ai Lam 8 Gaw Shinggyim Masha Ni Yawng A Matu Mungga Re”

Alu ai lam 8 gaw shinggyim masha ni yawng a matu Mungga re, nga nna Wa Sarabyin Franics tsun dat nga ai.

 January 29, bat masum ya shani Vatican San Pawlu VI gawknu hta shawa hpawng hpe tsun ai Mungga hta ya na zawn Wa Sarabyin tsun dat ai lam rai nga ai.

Bat masum ya shani shagu shawa hpawng hpe makam masham sharin shaga lam galaw ai nga hta, ndai bat kaw nna Alu ai lam 8 hte seng ai hpe madung da sharin shaga sa wa na lam hpe hpaw hpang dat ai lam rai nga ai.

Alu ai lam 8 hte seng nna Wa Sarabyin tsun hpaw ai hta, “Ndai Alu a lam 8 ngu ai gaw, anhte shinggyim masha ni hku nna shagrit shanem ai, tsawra matsan dum lama chye ai, matsan mayan chye ai myit lai masa ni hte nga pra chye na matu Madu Yesu a saw shaga ai lama rai nga ai. Shagrit shanem ai, tsawra matsan dum lama chye ai, matsan mayan, ngu ai ga si ni hpe n tsun n shaga ai sha nga na nbyin mai ga ai. Hp majaw nga yang ndai lam ni hta Hkrisitian ni a maka kumla hpe mu lu nga ai

nga nna Wa Sarabyin tsun dat nga ai.

Ndai Alu ai lam 8 ngu ai Mungga hpe ganing rai lam gara masa hta Madu Yesu tsun pru wa ai, ngu ai lam hpe Wa Sarabyin tsun ai hta, “shawa hpawng kaba hpe Madu Yesu mu ai shaloi, shanhte hpe sharin shaga na matu Galilee nawng gingau kawng marawn hta Madu yesu dung nna ndai mungga hpe sharin shaga ai. Sape ni hpe hkaw tsun ai lam rai nga ai raitim, dai shara hta mada mu htum hkra shawa masha ni law law du dung nga ma ai. Dai re majaw ndai mungga gaw shinggyim masha ni yawng a matu tsun shana ai Madu Yesu a mungga rai nga ai. Ndai Alu ai lam 8 gaw kabu gara ai lam hpe galoi mung shabyin jaw ya lam rai nga ai zawn, ndai Alu ai lam 8 hta hkawm sa nga ai ni gaw Alu ai ni rai ma ai. Dai re majaw Madu Yesu saw shaga ai kabu gara ai lam hpe jaw ya lu ai lam hta hkawm sa slet dai kabu gara ai nam chyim hpe hkam sha lu hkra Mahte a laika daw kaba 5 kaji 1 kaw nna 11 hta rawng ai Alu ai lam 8 ja chyum mungga hpe ndai bat laman hta 2/ 3 lang daram hti sumru yu ai lam ni galaw nga ga,” nga nna du hpawng nga ai shawa hpawng kaba hpe Wa Sarabyin Francis tsun dat nga ai.

Source : Vatican News

Add new comment

1 + 0 =