Wa Sarabyin: Asan Sha Mu La Chye Let Shawang Myit Hte Tsun Shaga Chye Ga

Pope Francis

Lai wa sai February 27, laban shani, San Peter Shawa Pa hta, “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi Ga” tsun ten, Wa Sarabyin Francis, Asan sha mu la chye let shawang myit the tsun shaga chye ga, ngu tsun da ai.

Dai laban shani (In his Sunday reflections) hti ang ai Kabu Gara Shiga hpe sumru woi let tinang hkum hpe mung hpu nau ni hpe mung yu la chye na hte dai hpe tinang a sak prat hta akyu rawng ai hku sumru dinglik jasan jaseng, jahka la let tsun shaga sak hkrung nga pra ga, ngu Wa Sarabyin Francis n-gun jaw da ai rai nga ai.

Mungga hta, anhte ni kaga hpu nau ni a gawng kya shut hpyit ai lam ni hpe madung da mu mada mara shagun chye ga ai lam, Madu Yesu shadum da let, tinang hkum a gawng kya shut hpyit ai lam ni hpe madung sumru dinglit myit malai ra ai lam, shaloi she hpu nau ni hpe mung shading sharai sa wa lu na re lam tsun shadum sharin shaga da ai hpe Wa Sarabyin sumru woi da ai.

Manang wa a gawng kya ai lam ni hpe tsun na myit shagu tinang a shut hpyi gawng kya ai lam hpe shawng sumru, manang wa hpe mara tam mara hta na ga san n san ai sha tinang hkum hpe mahtang shawng san jep yu ra ai lam tsun shadum da ai. “Myi kyaw ai wa gaw myi kyaw ai ni hpe lam madun n lu ai, makam masham lam hta raitim hpaji hparat lam hta raitim, makam masham n rawng, n ngang, hpaji n rawng n chye ai wa gaw kaga masha ni hpe lam woi sara tai na n mai byin nga ai, ngu Wa Sarabyin shang lang da ai.

Madu gaw anhte hpe atsam sha, asan sha, mu chye na matu saw shaga nga ai, jasan jaseng ya nga ai. Anhte hkum nan a myit mang ai myit kraw lawang hpe shawng shang yu dinglik la ra ai hpe tsun ai rai nga ai.

Anhte hkum nan a gawng kya ai hpe tam mu la chye ra ai, rai yang she hpu nau ni a gawng kya ai hpe tam mu ya chye na rai ga ai, ngu Wa Sarabyin tsun ai. Anhte a gawng kya ai lam ni hpe dum shai la ra ai, shaloi, matsan dum lama ai gaw anhte a matu lam hpaw da ya na ra ai. Dai rai yang she, hpu nau ni a ntsa, Karai Kasang ra sharawng ai hte maren, tsaw ra myit hte yu masam maram lu na hte shut shai ai lam ni hpe mung si mani tsawm htam mahkrun lam hte shading sharai ya lu na rai nga ai.

“Karai Kasang gaw masha langai hpra a ntsa galoi mung kam myit tawn da ai; shut hpyi mara dat hkyam sa ya matu mung jing jing rai nga ai; Anhte hpe mung shi zawn rai nga na matu saw shaga nga ai; kaga masha ni a ntsa galoi mung n kaja ai, n hkru ai myit masa hte hkum yu na matu tsun shadum da ai let mai kaja ai myit masa hte yu chye na matu sharin shaga da ai.

Shawang myit hte tsun shaga na matu mung shadum da ai. Anhte a tsun shaga ai ga si ga ngau ga baw ni hpe madung da ra ai lam tsun ai rai nga ai. Karai Kasang a mungga hpe myit masin salum kaw nna sumru dinglik let n-gup a ga hte tsun shapraw na matu rai nga ai.

Anhte a n-gup a ga hte tsun shaga ai gaw anhte a myit kraw kata na myit masin salum hpe shadan shalen ai rai nga ai. Anhte tsun shaga ai hpe maram nna, dai gaw kaja ai, n kaja ai hpe masam maram dinglik la lu mai nga ai. Anhte a hkam sham ai, sumru ai, tsun shapraw ai lam ni gaw shagrit shanem ai hte kungga lara di ai masa hku rai yang gaw Karai Kasang a sharawng awng ai hpe hkan shatup ai tai na rai nna Shi a shaman chyeju mung hkam la lu na rai ga ai.

Maga mi de anhte gaw masha ni a lam jahprat ai asawng asang di ai, shatan ai, mara hta ai ga ni tsun jahta ga ai rai yang gaw hpu nau ni a ntsa dai ai n-hkyi hte galun ya ai hta grau hkam sha machyi na rai ga ai.

Hpang jahtum mungga hku nna, hpu nau ni the tsun shaga ai hta sadi shahka let tsun shaga ra ai lam, manu shadan hkungga lara di let tsun shaga ra ai lam, chye na hkawn hkrang, ni htep ai hku tsun shaga ra ai lam, myit masin kraw lawang kaw nna matsan dum tsaw ra myit hte tsun shaga ra ai lam tsun let Ukraine mungdan simsa wa na matu akyu hpyi ya nga matu mung saw shaga da nga ai.

March 2, lusha gam ladaw shang ai, wanwu chya bat masum ya shani gaw Ukraine mungdan simsa lam lu na matu mungkan madang akyu hpyi na matu Wa Sarabyin Francis hkum nan ndau saw shaga lai wa sai rai nga ai.

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-02/pope-at-angelus-strive-to-see-clearly-and-speak-charitably.html

 

Add new comment

5 + 4 =