Wa Sarabyin: Anhte A Kashin Kamun Chyeju Kumla Hpe Tsawra Manu Shadan Let Sharen Ga

image from Vatican website

December (10) ya, “Madu Yesu Hkristu Kashin Kamun Hkam Ai Poi” Laban shani, San Peter pa hta, “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi Ten,” Wa Sarabyin Francis gaw Anhte a kashin kamun chyeju kumla hpe tsaw ra manu shadan let sharen ga ngu tsun da ai.

Karai Kasang a kashu kasha ni anhte tai lu hkra, Madu Yesu Hkristu Kashin Kamun Hkam Ai Poi nhtoi hta Chyoi Pra ai wenyi hpe hkap la ga ngu kam sham ai Nawku Hpung masha ni hpe Wa Sarabyin Francis saw shaga da ai.

Dai shani gaw Madu Yesu shawa hpawng a matu gara hku hpang wa ai lam dai poi shani na nawku daw jau hkrang hta rawng nga ai lam hpe mung sumru woi da ai.

Hkawhkam masum ma Yesu hpe sa nawku ai poi nhtoi ngut ai hpang, Madu Yesu a prat sum shi (30) ning daram n dan dawng ai lam; dai nhtoi ni hta kanu yan kawa hte rau nga let shan a sharin shaga ai lam ni hpe hkam la ai, shi a prat a matu hka ja ra ai lam ni hpe hka ja ai, kanu kawa hpe madat mara let kun dinghku prat hta htep lahti nga lai wa ai rai nga ai.

Shi a Sasana magam hpe gaw msum (3) ning tup aten la nna galaw lai wa ai lam Kabu Gara Shiga ka ai ni yawng tsun da ma ai.

Mungkan ga hta nga pra ten, Madu Yesu gaw yu maya prat masa hta sak hkrung hkawm sa let shi a prat hpe atsawm sha nga lai wa ai; ndai ndawng ai hku nga lai wa ai.

Shani shagu na sak hkrung lam a kaba dik ai kasi kaja hpe madun dan ai rai nga ai. Shi a nga sat nga sa lam mahkra gaw Karai Kasang a myi npu hta sha rai nga ai.

Ndai sum shi (30) ning tup shi a prat n dan n dawng ai hku nga lai wa ai rai nna, Yawdan hka hta Yawhan Baptista a lata hte, Kashin Kamun hkam la ai hpang she shawa man hta dan dawng ai wa ai rai nga ai.

Yawhan Baptista a lahta hta ya na zawn kashin kamun hkam la ai lam gaw myit malai lu na matu rai nga ai. Kaja wa nga yang Yesu Madu dai lam hpe galaw n ra ai rai nga ai.

Madu Karai anhte hpe tsaw ai sara kaw nna hkye la ai n re ai lam anhte hpe dum chye shangun nga ai.

Yesu Madu dai zawn n galaw na matu Yawhan Baptista jahkring ai rai tim, Madu Karai ra sharawng ai lam rai nga ai. Dai gaw anhte mara kap ai ni hte rau nga nga na matu rai nga ai.

Hka de yu tsing ai gaw anhte hte maren sha nga nga matu rai nga ai.

Madu Karai gaw anhte hpe tsaw grau ai shara kaw nna hkye la ai n re ai. Anhte hte hkrum matut nna, anhte a mara ni hpe shi a ntsa gun la ya ai rai nga ai. Raitim, shi hta mara n kap wa ai. Mara hpe jasan jaseng ya ai she rai nga ai.

Ndai gaw Karai Kasang, shi a shagrit shanem ai a marang e, mungkan ga na n hkru n kaja ai lam ni hpe gara hku dang manga kau ai lam rai nga ai.

Anhte a htingbu ni hpe je yang ai hku n re ai sha, gara hku galaw ra ai ngu ai hpe tsun shadum ai hku n re ai sha, htingbu kaja tai let, matsan dum myit kaba hte Karai Kasang a tsaw ra myit hpe garan gachyan ai hku kaga masha ni hpe sharawt shatsaw ya ai lam rai nga ai.

Ni htep ai hku nga ai gaw Karai Kasang anhte hte rau nga nga ai lai kasi, lai shingni nan rai nga ai.

Sumsing chyinghka hpaw malang wa nna, Trinita Karai Kasang nga nga ai lam shadan shadawng ya ai. Mark 1:10 hta Chyoi Pra ai Wenyi sumsing lamu ntsa kaw na hkudu hkrang sumla hte yu hkrat wa ai. Kawa Karai Kasang mung nsen hte ga tsun wa ai, “Nang gaw, Ngai tsaw ra ai Kasha rai nga ndai, Nang hta ngai sharawng awng nga nngai.”

Karai Kasang shi a matsan dum ai lam shadan shadawng na matu shi a myi man hpe madun dan ai rai nga ai.

Kasha Karai Kasang Yesu Madu gaw anhte mara lu ai ni a shangun ma sa tai ai hte anhte a matu shagrit shanem let yu sa wa ai hta Chyoi Pra ai Wenyi shi a ntsa a nga nga ai.

Tsaw ra ai gaw tsaw ra na matu rai nga ai. Dai gaw anhte a matu nan rai nga ai.

Daw jau shagu, matsan dum magam galaw shagu, Karai kasang shi hkum hpe mungkan ga ntsa a yu nga ai lam hpe shadum nga ai.

Yesu Madu Kashin Kamun hkam la ai gaw anhte ni shi a si hkam ai hte bai hkrung rawt ai tsaw ra magam hta jawm pawng nga ai lam hpe madun nga ai. Dai hta anhte ni Chyoi Pra ai Wenyi a chyeju kumhpa hpe hkam la lu ga ai. Dai hta, Kawa Karai Kasang Yesu hpe tsun ai zawn sha, anhte hpe mung “Nang gaw ngai tsaw ra ai kasha rai ndai” ngu tsun nga ai.

Karai Kasang a matsan dum lama ai lam gaw grai nan kaba la nga ai. Kashin Kamun garai n hkam la shi ai ni pyi dai matsan dum lama ai chyeju hpe hkam la lu ma ai rai nna shi a bai hkrung rawt ai lam hpe shanhte a masin hta hkap la kam sham shangun nga ai.

Anhte ni shut shai ai lam law law galaw ai ngu anhte hku hpe anhte hkam la myit la chye ga ai. Raitimung, Karai Kasang a tsaw ra dik ai kasha ni naw agring nga ga ai. Dai gaw anhte hta sung la ai Karai Kasang jaw da ai chyeju kumla nan rai nga ai, ngu Wa Sarabyin Madu a Lamu Kasa Akyu Hpyi ten tsun da ai mungga hpe Vatican kaw nna ndau da ma ai.

Translated by Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

10 January 2021, 12:10

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-angelus-baptism-lord-catechesis.html

 

Add new comment

2 + 1 =