Trinita Karai Kasang Hte Sak Hkrung Ai Lam

Trinita Makam masham hte sak hkrung ai lam

Makam masham hka ja ai lamang hta Chyoi Pra Ai Trinita Karai Kasang hte sak hkrung hkawm sa ai lam hpe madat la lu na re.

Chyoi Pra Ai Trinita Karai Kasang a Magam bungli ni, shi a tsawra myit magam bungli ni hpe chye na ai marang e, anhte shani shagu galaw hkawm sa ai sak hkrung lam hta gara hku akyu chye ju lu la mai ai kun, Nawku hpung magam bungli galaw ai, sasana magam gun ni hkan sa galaw ra ai magam bungli lam ni hpe  hka ja la ga ngu ga saw  lagin dat ga ai.

Ndai lamang hta RVA magam gun (Usa) Sara Joseph Maru La Nan hte  Myitkyia San Luka Edin Chyum Jawng up, Wajau Leo Gopa yan  hku nna lajang shapoi ya ai lam rai nga ai.

Add new comment

10 + 7 =