Sumru, Mu, Chye La Ai Gaw N Myit Mada Ai Mabyin Ni Hta Karai Kasang Hpe Mu Lu Na Matu Garum Ya Ai Nga Wa Sarabyin Tsun Ai

Wa Sarabyin Mungga Hkaw Ai

Wa Sarabyin: Sumru, Mu, Chye La Ai Gaw N Myit Mada Ai Mabyin Ni Hta Karai Kasang Hpe Mu Lu Na Matu Garum Ya Ai

September 7, bat masum ya shani, hpung shawa masha ni hte hkrum shaga ai lamang hta, Wa Sarabyin Francis, Loyola na San Ignatius a kasi kamang hpe tsun dan let 'sumru, mu, chye la ai gaw n myit mada ai mabyin ni hta Karai Kasang hpe mu lu na matu anhte hpe garum ya ai, nga nna tsun da ai.

Loyola Na San Ignatisu

 San Ignatius gaw Jau rai nga ai. Shi gaw majan pa hta shi a lagaw hkala la ai hpang dum nta kaw nga nna sanseng sanpra ai hku nga lai wa ai wa rai nga ai. Dum nta kata kaw, lagawn ai majaw, hti mai ai laika langai ngai tam hpyi ai shaloi, n myit mada, san pra ai ni a prat hpe sha mu hti la lu ai.

 Laika hti let laklai mungkan hpe tam mu la ai; dai mungkan gaw shi hpe share shagan ni, share ninghkring ni a kasi kaja hte maren sak hkrung hkawm sa shangun ya ai. Grau nna san pra ai Francis hte san pra ai Dominic ni a kasi hpe hkam la nna sak hkrung lai wa ai.

 San Ignatius gaw san pra ai ni a lam ni hpe hti sumru la ai a marang e, shi hkum nan a kata hta sumru la lu ai lam amyu myu hkam lu ai hpe dum hprang wa ai. San Ignatius hkum nan ka ai shi a labau hta, mungkan lam ni hpe sumru ai shaloi, law la ai pyaw hpa lam ni hpe hkam sha lu ai, raitim, gade n na yang, dai lam ni yawng wan hkut zawn hkoi mat ai rai nna yawn hpa kaba rai nga ai, nga nna sakse hkam da ai.

 Yerusalem de, jam jau hkam nna, lagaw lam hte rawt hkawm sa wa na myit dat ai shaloi raitim, hkawm sa ai shaloi raitim, kabu pyaw ai myit hpe hkam la lu ai, dai zawn myit ai lam hpe jahkring da sai raitim, hkawm sa ngut ai hpang raitim, kabu pyaw nga dingyang re, nga nna sakse hkam ga hpe ka da ai.

 San Ignatius a laklai mahkrum madup hpe ningmu zut lahkawng hte Wa Sarabyin tsun dan da ai. Ningmu zut langai gaw 'ATEN' rai nga ai. Dinghta Mungkan hte seng ai lam gaw, nnan daw aten hta myit lawm hkra mawng la ai; rai ti mung, hpang daw hta gaw dai mungkan pyaw hpa lam ni wanhkut zawn hkoi mat mat ai.

 Kaga ningmu zut langai gaw, 'SUMRU AI KAW NA MU LA LU AI NINGMU JAHTUM" rai nga ai. Anhte a matu mai kaja ai gaw hpa re ai hpe mu la lu ai; dai gaw anhte a myit hpe mawng la ai majaw mu la ai n re ai; anhte a sak prat hkrunlam hta na hkam la lu ai mahtang rai nga ai.

 Mara kaba galaw ai masha gaw mara kaba matut galaw ai rai yang, Satan gaw dai wa hpe mungkan pyaw hpa lam hta matut jai lang taw ai rai nga ai. Mai kaja ai masha ni gaw shanhte hte hti htang rai nga ai; shanhte gaw myit masin salum kaw nna nan sumru nna dum hprang let mai kaja grau ai de galai shai sa wa ma ai.

 Wa Jau Ignatius gaw majan hta hkala ai hpang, shi a masin salum kaw hkam sha ai lam law law hpe shawng hkrum katut ai; dai hpang she Karai Kasang hpe mu chye wa ai mahkrum madup hpe lu la ai, nga nna shi hkam sha nna sumru mu tam da ai mahkrum hpe tsun da ai.

 Mu ai hte rau myit lawm shangun ai mabyin ni gaw shi hpe myit htum shangun ai; n myit mada, n dan n leng shi ai lam ni mahtang htani htana simsa lam hpe jaw ya ai, nga nna mung Wa Jau Ignatius sakse hkam da ai.

Karai Kasang gaw mungkan masha ni masin n jahkrat da shi ai mai kaja ai magam, mabyin ni hta bungli galaw nga ai, nga nna Wa Sarabyin Francis mung tsun da nga ai.

 Prat hta n myit mada tawn da ai, n htang tawn da ai, n sumru tawn da ai mabyin ni hta Karai Kasang bungli galaw nga ai gaw dan dawng nga ai hpe anhte sumru hkam sha nna mu la lu mai ai, nga nna, Wa Sarabyin Francis sakse hkam tsun dan da ai.

 

Source: Vatican News

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

Add new comment

12 + 1 =