Simsa Lam A Matu Akroi Anoi Lajin Ai Lam Wa Sarabyin Galaw

Wa Sarabyin November 22 -24 laman Japan Mungdan hta du gawan ai / Vatican News

Japan Mungdan hta du nga ai Wa Sarabyin Francis kaw nna Nuclear wan bawm laknak ni dawm kau na lam hte seng nna akroi anoi lajin ai lam galaw dat nga ai. Nuclear wan bawm jahkrat hkrum lai wa yu ai Japan Mungdan Nagasaki mare kaba de November 24 laban shani Wa Sarabyin Francis du sa ai aten ya na zawn tsun lajin lam galaw dat ai rai nga ai.

Laban jahpawt daw hta Wa Sarabyin a nbungli Nagasaki de du yu wa ai, maw daw the hkawm sa nga ai aten lam ding yang shi hpe ala hkap tau nga ai masha ni hpe ta madun shakram lam galaw mayu ai majaw nbung bung ai hte marang kaba htu nga ai a lapran maw daw hkuwat hpaw nna ta madun shakram ai lam Wa Sarabyin galaw lai wa ai.

Lai wa sai shaning 74 ning daram hta American mungdan a Nuclear wan bawm jahkrat hkrum nna mung chying shani ni 70,000 jan si hkrum lai wa ai shara hta Wa Sarabyin sa wa na hpe ala nga ai shawa hpawng kaba mung marang kaba a lapran Wa Sarabyin hpe ala nga lai wa ma ai re, nga ai.

Dai shara kaw, Nuclear wan bawm laknak jahkrat hkrum ai mabyin hta na lawt tawt wa lu ai masha ni a man hta nuclear wan bawm laknak dawm kau lam, mungkan simsa lam a lamtu akoi anoi lajin ai mungga Wa sarabyin Francis tsun shaga lai wa ai.

Wa Sarabyin tsun ai hta, “Nuclear wan bawm laknak jahkrat bun hkrum ai majaw mungkan shinggyim masha ni nhtum nni tsin yam hkrum lai wa ai shara, makau grup yin hten za lam laja lana byin lai wa ai shara gaw ndai mare nan rai nga ai, ndai zawn tsin yam lam ni byin hkrum shangun lu ai Nuclear wan bawm laknak dawm kau lam hte seng nna anhte dingrun tsun nga ra na rai ga ai. Nuclear laknak dawm kau lu lam hte seng nna jahkrum bawng ban lam ni n gun dat galaw nga ai masha ni a matu hpyi ya ai anhte a akyu hpyi ga ni gaw myit hkrum myit ra ai, tara rap ra ai, simsa ai mungkan byin tai wa lu na lam a matu kaba dik ai laknak nan rai nga ai”

nga nna Wa Sarabyin tsun dat nga ai.

Mungkan shaga ngut ai hpang chyahkring mi azim rai nga nna 1945 ning hta Nuclear wan bawm jahkrat bun hkrum ai majaw si hkrum lai was ai masha ni a matu akyu hpyi ya ai lam mung Wa Sarabyin galaw lai wa ai.

Wa Sarabyin a mungga hpe 1945 ning Wan bawm jahkrat hkrum ai hta lawt ngam nga ai gumgai dingla ni law law mung TV sumla hkrung shiga kaw nna ala madat lai wa ma ai, mungkan simsa lam a matu Nuclear wan bawm laknak tsep kawp dawm kau na lam hpe ra sharawng ma ai lam ni hpe mung shanhte tsun shapraw lai wa ma ai, nga nna NHK shinga dap kaw nna shana dat nga ai.              

Source: NHK

 

Add new comment

2 + 1 =