Sasana Ma Kaji Ni A Matu Online Tara Laika Sharin Lamang

Tara Laika sharin ya ai Mama Hka Raw hte Sarama Ja Nan

Sasana Ma Kaji Ni A Matu Online Tara Laika Sharin Lamang

#Sharin Ya Ai Lam Ni

- Akyu Hpyi ten hta tawn da ra ai myit masin

- Manaw manang shada shadum jahprang hkat ra ai lam

- Mara hpe yin la chye ra ai lam

- Hpan da ai ladaw shata a lam (Season of Creation)

Myitkyina Sasana, Wa Sarabyin Hte Seng Ai Sasana Shachyam Shabra Dap kawn lit la sharin ya ai

 

Add new comment

8 + 10 =