Prat Bang Shagu Hta Myit Malai Lu Galai Shai Lu Na Matu Karai Kasang Anhte Hpe Saw Shaga Nga Ai

Wa Sarabyin Mungga shaga nga ai sumla , photo-internet

 Aten shagu Karai Kasang hte htingbu wa hpe tsaw ra ai myit masin hte anhte ni galai shai ra ai lam Pranwan Ladaw lahkrawng (2) ngu na laban, January 24 ya shani, San Peter pa hta, “Madu a Lamu Kasa Akyu Hpyi” ten Wa Sarabyin Francis tsun da ai. Chyum mungga daw Marku 1:14-20 hta na Yawhan Batista rim hkrum ai hpang Madu Yesu shawa man hta sasana magam galaw hpang ai lam rai nga ai.

 “Aten ladaw dik wa ai hte, Karai Kasang a mungdan gaw ni wa magang ra ai! Nanhte a shut hpyit mara kaw nna kayin wa nna Karai Kasang a Kabu Gara Shiga hpe kam sham nga mu,” ngu ai sadi jaw ga  hte shadum da ai.“Aten ladaw hte myit malai lam” ngu ai ga ginlam lahkawng hpe shaw da ai.

 Labau hta hkyehkrang la hkrum na aten ladaw gaw Karai Kasang a magam bungli nan rai nga ai.

“Aten ladaw du sai” ngu ai gaw hkyehkrang la hkrum ai lam hpring tup wa sai ngu ai rai nga ai. Hpring tup chye na hkawn hkrang ra ai aten du sai ngu ai lachyum rai nga ai. Kawa Karai Kasang Kasha shingtai hpe mungkan ga de shangun dat nna labau shang ai lam hte sumsing mungdan hte ni grau dik htum aten rai nga ai.

 Hkye hkrang la lam hte Myit malai ai lam hte seng nna tsun ai hta, hkye hkrang la lam gaw tsaw ra ai kumhpa rai nga ai. Dai tsaw ra kumhpa gaw Karai Kasang anhte hpe shabrai n la ai sha jaw ai kumhpa rai nga ai majaw anhte ni manu shabrai n la ai sha masha kaga ni hpe garan ya ra ai. Dai gaw myit malai ai lam nan rai nga ai.

 Galai shai ai ngu ai gaw myit malai lu nna kaja ai de galai shai ai lam hpe tsun ai rai nga ai. Dai gaw mungkan lam hpe kau da nna Karai Kasang sharawng awng ai lam hta hkawm ai hpe tsun ai rai nga ai. Mara gaw Karai Kasang hpe ninghkap na matu, masha kaga ni hte ninghkap na matu shadut ya ai. Masu magaw ai lam hte dawsa ai lam galaw na matu shadut ya ai.

 Galai shai na aten gaw ya ndai aten kaw nan rai nga ai. Madu Karai a chyeju hte shi hta kam hpa let galai shai sa wa na ra ga ai. Myit malai lu kayin wa ai ngu ai gaw mungkan arung arai ni hpe ra ai hta hkan nna jahkuk shatsawm chye ai lam mung lawm nga ai. Shada hku hkau ai lam hta shada shagrit shanem let shadad hkap la nna shada daw jau hkat na ga ahkyak dik nga ai. Anhte hkye hkrang la hkrum na matu shakut ai aten gaw ndai mungkan ga hta sak hkrung nga ai aten kadun laman sha rai nga ai ngu Wa Sarabyin Francis shadum da ai.

 Anhte hkam la lu ai aten gaw Karai Kasang a htum ngu nnga ai tsaw ra kumhpa rai nga ai. Anhte Karai Kasang hpe bai htang ai tsaw ra lam madun dan na aten mung rai nga ai. Dai re majaw ahkying aten ladaw shagu gaw Karai Kasang hpe, htingbu wa hpe tsaw ra daw jau na gaw anhte a matu grai nan manu dan dik ai aten rai nga ai. Dai zawn tsaw ra daw jau ai a marang e she sumsing mungdan hpe madu lu na rai ga ai.

 Anhte a prat hte seng nna mung Wa Sarabyin Francis “Rhythms” myu lahkawng hpe gin hka tsun dan dai ai; langai gaw shadawn lu ai ahkying, nhtoi, shata, shaning ni rai nga ai; langai gaw rawt jat galu kaba wa ai ladaw ni rai nga ai. Shangai ai, sasana prat, ramma kaji, ramma kaba prat, kunghpan wa ai prat, salang prat, sak kung dinggai dingla prat, si ai ten ngu ai ladaw ni hpe tsun ai rai nga ai.

 Makam gaw anhte a prat bang shagu na teng man ai wenyi lam hte seng ai lachyum hpe tam la lu na matu garum ya ai re ngu Wa Sarabyin tsun ai. Karai Kasang gaw anhte a prat ladaw shagu hta anhte kaw sa du nna shaga taw nga ai. Shi a saw shaga ai hpe anhte ni “mai sa,” shing n rai, “n kam ai” ngu htan mai ga ai. Dai gaw shi anhte hpe lawt lu ai ahkaw ahkang hpring tup jaw da ai lachyum rai nga ai. Anhte gaw Yesu Madu hpe myit maju jung ai hte madat mara ra ga ai. Rai jang she Karai Kasang a saw shaga ai hpe anhte ni n shalai kau ai sha, shi hte hkrum katut nna chyeju hkam la lu na rai ga ai.

 Hpang jahtum ginchyum dat mungga hta Kanu Nu Maria gaw anhte a prat ladaw bang shagu hta Karai Kasang a shaga la ai hpe dum chye nna n mungkan lam hta na kayin wa nna Karai a tsaw ra ai hte dau jau chye ai myit hpe bang ya u matu shi kaw akyu hpyi htinglu hting lai chyeju hkam la ga ngu n gun jaw saw shaga da ai hpe Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

 

Source; Vatican News

Add new comment

11 + 5 =