Nawku Hpung Gaw Htunghking Hpe Manu Shadan, Makawp Maga, Shatsaw Sharawt Ya Ai Ngu Tsun Ai

Wa Sarabyin sumla

Wa Sarabyin: Nawku Hpung Gaw Htunghking Hpe Manu Shadan, Makawp Maga, Shatsaw Sharawt Ya Ai

  June 29, bat masum ya shani, San Peter’s Basilica Nawku Htingnu kaba hta, Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of Cardinals woi awn let san Petru hte san Pawlu Poi nhtoi masat dingsat Missa Hkungga nawng jau lai wa ai. Dai shani Netropolitan Saradaw Archbishop nnan ni hpun ai (Pallia, westment) lawng kaba ni hpe mung dai Missa Hkungga hta Wa Sarabyin hkum nan shaman ya ai lam chye lu ai.

  Missa hkungga na Wa Sarabyin Francis a mungga hta, Nawku hpung gaw htunghking hpe manu shadan, makawp maga, shatsaw ya ai, ngu tsun da nga ai. Nawku Hpung gaw lawan ladan rai rawt tsap nna mai kaja lam galaw shakut ai rai ra ai ngu nawku hpung masha ni hpe Wa Sarabyin sharin shaga da ai.

 Dai shani na chyum laika hta na la lu ai hte maren, hkyuk htawng hta rawng nga ai san Peter gaw lamu kasa matsun ai hte rau lawan ladan rawt sa ai; San Pawlu Timothy kaw shagun dat ai laika hta mung Hkristan masha ni mai kaja lam a matu gasat nga na,, galaw gun hpai na matsun ai hpe mu lu ga ai.

 Dai majaw san Peter hte san Pawlu zawn, Nawku Hpung gaw lawan ladan rawt sa nna htunghking hpe manu shadan shagrau shatsaw makawp maga nga ai re, ngu Wa Sarabyin Francis, nawku hpung masha ni hpe sharin shaga da nga ai. Nawku hpung masha ni yawng kahkyin gumdin rau hkawm rau sa, hpu nau myit rawng ai sakse tai let Kabu Gara Shiga nli tum hpe gat hkai sa wa ga, ngu Wa Sarabyin Francis mungga htawn let shi a mungga hpe ginchyum dat da nga ai.

 

Source: Vatican News

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

#popefrancis

Add new comment

6 + 11 =