Mungkan Sasana Laban (World Mission Sunday) Sarabyin a Mungga

Fr.Joseph Dr. Gawlu Yung Wa

Mungkan Sasana Laban (World Mission Sunday) Sarabyin a Mungga

I. Hkristu gaw shi a sape sakse tai na matu anhte marai langai hpra hpe shaga la ai.

II. Mungkan Chyam hkra hkawm sa nna hkaw tsun mu.

III. Chyoi Pra Wenyi atsam hpe nanhte hkam la lu na marin dai.

 

Add new comment

1 + 4 =