Karai Kasang a Tsawra Myit Gaw Shadawn Shadang Lam N nga Ai Nga Nna Wa Sarabyin Tsun

Wa sarabyin Francis kawn (tsabyi sun) na ga shadawn hpe la nna Karai Kasang a tsawra myit gaw anhte Mungkan masha ni hkap yin la da ai rap ra ai lam hte seng nna grau kaba nga ai hpe anhte chye lu na matu n gun jaw tsun shadum lai wa ai.Wa sarabyin Francis kawn St.Peter’s shawa pa kaba hta galaw ai September (24) ya shani na Laban Missa hta (tsabyi sun) a mabyin lam hku n gun la mai ai lam hpe ga shadawn hku nna Karai Kasang a tsawra myit gaw shadawn shadang nnga ai lam hpe shi a mungga hta madung da nna hkaw tsun lai wa ai hpe chye lu ai.

Mungga hta lawm ai tsabyi sun madu gaw bungli galaw masha shap ai hta jahpawt jau kaw na sa galaw ai hte hpang e she sa nna bungli shang galaw ai ni hpe shabrai maren sha jaw ai gaw nrap ra nga ai lam hpe shawng shang ai ni kaw na tsun angun ai lam tsun da nga ai. Dai lam hpe Wa sarabyin Francis kawn Mungkan na rap ra ai hpe n yu ai sha Karai Kasang gaw anhte yawng hpe maren mara rai jaw nga ai lam hpe tsun lai wa ai.

Ndai mabyin ngu na (tsabyi sun) a lam hpe yu yang nrap ra ai hpe mu mada na re hpe Wa sarabyin gaw anhte ni jaw ai Manu jahpu hpe hkrai yu n mai ai hte Karai Kasang anhte a ntsa hta jaw da sai rap ra ai lam hpe myit dum ra nga ai, bai shi gaw anhte gade daram lu galaw ai hpe n yu ai sha anhte hpe shi a kashu kasha zawn rap rap ra ra tsawra nga ai lam tsun lai wa ai hpe chye lu ga ai.

Wa sarabyin Francis kawn ndai tsabyi sun ga shadawn hta na dang dawn ai Karai Kasang gaw anhte hpe hkying ten shagu shaga nga ai hte maren mara tsawra nga ai ngu ai ndai lam lahkawng hpe madung da tsun madi madun lai wa ai.Shawng nnan hku Karai Kasang gaw anhte hpe aten tup shaga nga ai lam Wa sarabyin kawn tsun lai wa ai. Tsabyi sun madu wa shani tup bungli galaw na mash ani hpe tam hkawm ai zawn Karai Kasang mung anhte hpe myit nhtum ai sha hkying ten shagu tam taw nga ai lam hpe shing daw nna tsun lai wa ai.

“Karai Kasang gaw anhte ni shi kaw du na matu shakut ai hpe nlat ai lam hte shi anhte hpe ntam shi yang anhte a atsam marai ni hpe jep ai lam n galaw nga ai”hpe Wa sarabyin tsun lai wa ai. Karai Kasang gaw anhte shi hpe nhtang wa lam ni hta na ai rai tim galoi myit ndaw ai sha la nga ai.Dai hta grau nna shi anhte hpe tsawra ai Majaw Kasha Madu Yesu hpe shi a tsawra myit madun na matu anhte hpang de sa shangun dat ai. Karai Kasang gaw anhte hpe lani hte lani, ladaw hte ladaw galoi mung aten tup anhte hpe tam taw nga ai, anhte ni asak kaba wa tim shi ten tup shaga nga ai.

Wa sarabyin Francis kawn Karai Kasang anhte hpe shadawn shadang nnga ai tsawra myit hte anhte shinggyim masha ni ntsa tawn da ai shi a ga sadi hpe galoi mung grin nga ai, “shi a salum hta anhte a matu shara hpe galoi mung hpang hkrat ai lam nnga ai” shi gaw galoi mung anhte hpe tam nga ai hte la taw nga ai lam hpe madi madun tsun lai wa ai.

Lahkawng ngu na hta Wa sarabyin kawn anhte mungkan masha ni shada chye na ya ai hta grau chye na ya ai karai kasang rai nga ai lam hpe tsun lai wa ai. “hpang jahtum hta bungli shang galaw ai wa hpe mung shawng jau e bungli shang galaw ai wa hte maren sha manu jahpu hpe jaw lai wa ai” dai gaw Karai Kasang a rap ra ai lam hpe sang lang dan ai rai nga ai. “Anhte mungkan masha ni gaw anhte ni a atsam hte akyu ni hta sha hkan nna rap ra ai lam hpe shadawn chye nga ga ai re ” “Karai Kasang gaw anhte a aung dang lam, galaw lu ai atsam hte hkrat sum ai lam ni hpe yu na shadawn ai lam nnga ai sha yawng hpe rap ra nga ai. “Karai Kasang anhte hpe shi a kashu kasha ni re ai majaw nhtum nwai ai tsawra myit hte tsawra nga ai lam hpe Wa sarabyin kawn tsun shana lai wa ai.

Ndai lam ni hpe la kap nna Wa sarabyin Francis kawn kam sham ai kashu kasha ni hpe (profound challenge) galaw na tsun lai wa ai. Anhte ni Karai Kasang a shadawn n dang ai tsawra myit hte, shi a chyeju ni hta na anhte ni a atsam marai hpe grau nna kam hpa let magam bungli ni hpe n galaw na matu sadi jaw lai wa ai. Karai Kasang gaw anhte ni yawng hpe maren sha tsawra nga ai hpe myit shadum ya let ngai gaw shi hta grau ai myit masin n rawng ai sha yawng hpe tsawra myit hte lata kadawn na matu nawku hpung hpe tsun shadum lai wa ai. Matut nna Wa sarabyin Francis kawn anhte ni kanawn mazum ai lam hta shada da yu nna rap ra ai lam hpe daw dan ai kaw na lawt lu na matu Madu Yesu anhte hpe sharin ya nga ai bai masha hpe gam jaw gam ya chye ai kyang, myit tau ya chye ai hte mara dat ya hkat  chye ai myit masin ni hpe hkan sa na matu mung tsun lai wa ai.

Wa sarabyin kawn Kanu Maria kawn akyu hpyi garum htinglu htinglai ya nga u ga nga nna jahtum hku nna kyu hpyi shangut lai wa hpe chye lu ga ai. “Madonna kaw na anhte a tsawra myit ni hpe Karai Kasang a tsawra myit zawn galai shai wa na matu garum ya nga rit”.

Add new comment

4 + 2 =