Karai Kasang Hpe Tam Ai Gaw Tsaw Ra Hpe Tam Ai

Wa Sarabyin mungga hkaw ai

Wa Sarabyin Francis, January 17, Pranwan ladaw hta lahkawng ngu na laban shani, San Peter pa hta, “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi” ten, dai shani hti ang ai chyum mungga hpe sumru woi let Karai Kasang a shaga la ai hpe tsaw ra myit hte bai htang ga nga nna saw shaga dat ai.

Kabu Gara Shiga gaw Madu Yesu hte Shi a Sape ni hte shawng hkrum hkat ai lam rai nga ai.

Jordan hka hta Yawhan Baptista a lata kaw kashin kamun hkam la ngut ai hpe Yawhan hkum nan shi a sape lahkawng hpe Madu Yesu hpe madun dan ai hte shachyan ya ai. “Yu mu Mungkan mara la kau na Karai a sagu kasha hpe” ngu tsun let Yesu hpe shachyan ya ai.

Yawhan a sape lahkawng mung kam ai hte Yesu hpang hkan nang ma ai. Shan lahkawng hpe Yawhan Baptista madun dan ai hte rau Yesu kaw sa nna shi a lam san sagawn ma ai.

Yesu mung “Sa yu la mu, shaloi mu na mara ai” ngu nna saw shaga ai. Yesu gaw shan hpe saw shaga ai hkringdat maisau pa jaw nna shaga ai gaw n re ai. Hkrum shaga nna she shan lahkawng hpe saw shaga ai. Shan mung shi hte dai shani tup arau nga ma ai rai nna, Yesu a lam grau chye na wa ma ai.

Yesu  hpe ga san law law san ma ai hte Yesu htai ya ai lam ni hpe madat la ma ai. Yesu galaw ai magam bungli ni hpe mung mu la chye la ma ai hte shan a masin salum gaw Madu Yesu tsun ai hta myit jung nga ma ai.

Shan lahkawg wa nna shan a kahpu kanau yan hpe mung Yesu a lam kabu gara let wa tsun hkai dan ma ai. Yesu hte bai shachyen ya ma ai. Andrew gaw “Anhte Messiah Hkyela Madu hpe mu la saga ai,” ngu shi a kahpu Simon hpe wa tsun dan ai.

Anhte hpe saw shaga nga ai Hkristu Madu gaw shi a tsaw ra myit kaba hte anhte marai hkum shagu hpe saw shaga nga ai.

“Htani htana asak a matu Karai Kasang anhte hpe shaga nga ai; makam masham a matu shi anhte hpe shaga nga ai; dai asak hte anhte hpe shinggyim masha shatai ya ai; Karai Kasang anhte masha hkum shagu hpe shaga nga ai. Karai Kasang a kashu kasha ni tai na matu anhte hpe shaga nga ai. Hkrungran dinghku de na matu shaga ai. Hkingjawng prat hta hkawm sa na matu shaga nga ai.”

Anhte langai hte langai hpe n bung ai hku Karai Kasang anhte hpe hpan da ai. Shi a tsaw ra ai hta hpan da ai. Shi hta kam sham ai masha shagu kabu pyaw dik hpe hkam la lu ai. Karai Kasang hpe daw jau ai hta anhte ni yawng gaw nau na ni hkrai rai ga ai.

Karai Kasang anhte hpe shaga ai lang hkying hku rai nna, shaga ai lam mung n bung ai lam law law rai nga ai. Shi a shaga ai hpe anhte ni ninghkap ai aten ni law law lang rai sana re. Shi a shaga ai hpe hkrit tsang ai aten ni mung nga lai wa sana ga ai.

Raitimung, Karai Kasang gaw anhte hpe tsaw ra myit kaba hte shaga ai hpe anhte galoi mung dum chye let shi a shaga nsen hpe tsaw ra myit hte bai htang ra ga ai.

Karai Kasang anhte hpe Yesu a marang e matut mahkai wa ai re. Yesu Madu gaw Kawa Karai Kasang a lam anhte hpe tsun dan nga ai. Kawa Karai kasang a tsaw ra myit hpe anhte hpe dum chye hkam sha shangun ai. Karai Kasang hpe mu tam lu ai shaloi ngai gaw prat a lachyum hpe tam mu ai rai sai. Tsaw ra hpe mu tam ai rai sai. Shaloi hkrum ai masha yawng hpe mung tsaw ra myit kaba hte hku hkau tsun shaga lu ai; matut mahkai lu ai.

Mungga jahtum hta Hkawnset Maria gaw anhte ni Karai Kasang a shaga la ai hpe shagrit shanem let kabu pyaw ai myit hte hkap la hkan nang lu u ga matu garum ya rit ga akyu hpyi let mungga hpe ginchyum dat shangut da ai.

Wa Sarabyin Francis, January 17, Pranwan ladaw hta lahkawng ngu na laban shani, San Peter pa hta, “Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi” ten, dai shani hti ang ai chyum mungga hpe sumru woi let Karai Kasang a shaga la ai hpe tsaw ra myit hte bai htang ga nga nna saw shaga dat ai.

Kabu Gara Shiga gaw Madu Yesu hte Shi a Sape ni hte shawng hkrum hkat ai lam rai nga ai.

Jordan hka hta Yawhan Baptista a lata kaw kashin kamun hkam la ngut ai hpe Yawhan hkum nan shi a sape lahkawng hpe Madu Yesu hpe madun dan ai hte shachyan ya ai. “Yu mu Mungkan mara la kau na Karai a sagu kasha hpe” ngu tsun let Yesu hpe shachyan ya ai.

Yawhan a sape lahkawng mung kam ai hte Yesu hpang hkan nang ma ai. Shan lahkawng hpe Yawhan Baptista madun dan ai hte rau Yesu kaw sa nna shi a lam san sagawn ma ai.

Yesu mung “Sa yu la mu, shaloi mu na mara ai” ngu nna saw shaga ai. Yesu gaw shan hpe saw shaga ai hkringdat maisau pa jaw nna shaga ai gaw n re ai. Hkrum shaga nna she shan lahkawng hpe saw shaga ai. Shan mung shi hte dai shani tup arau nga ma ai rai nna, Yesu a lam grau chye na wa ma ai.

Yesu  hpe ga san law law san ma ai hte Yesu htai ya ai lam ni hpe madat la ma ai. Yesu galaw ai magam bungli ni hpe mung mu la chye la ma ai hte shan a masin salum gaw Madu Yesu tsun ai hta myit jung nga ma ai.

Shan lahkawg wa nna shan a kahpu kanau yan hpe mung Yesu a lam kabu gara let wa tsun hkai dan ma ai. Yesu hte bai shachyen ya ma ai. Andrew gaw “Anhte Messiah Hkyela Madu hpe mu la saga ai,” ngu shi a kahpu Simon hpe wa tsun dan ai.

Anhte hpe saw shaga nga ai Hkristu Madu gaw shi a tsaw ra myit kaba hte anhte marai hkum shagu hpe saw shaga nga ai.

“Htani htana asak a matu Karai Kasang anhte hpe shaga nga ai; makam masham a matu shi anhte hpe shaga nga ai; dai asak hte anhte hpe shinggyim masha shatai ya ai; Karai Kasang anhte masha hkum shagu hpe shaga nga ai. Karai Kasang a kashu kasha ni tai na matu anhte hpe shaga nga ai. Hkrungran dinghku de na matu shaga ai. Hkingjawng prat hta hkawm sa na matu shaga nga ai.”

Anhte langai hte langai hpe n bung ai hku Karai Kasang anhte hpe hpan da ai. Shi a tsaw ra ai hta hpan da ai. Shi hta kam sham ai masha shagu kabu pyaw dik hpe hkam la lu ai. Karai Kasang hpe daw jau ai hta anhte ni yawng gaw nau na ni hkrai rai ga ai.

Karai Kasang anhte hpe shaga ai lang hkying hku rai nna, shaga ai lam mung n bung ai lam law law rai nga ai. Shi a shaga ai hpe anhte ni ninghkap ai aten ni law law lang rai sana re. Shi a shaga ai hpe hkrit tsang ai aten ni mung nga lai wa sana ga ai.

Raitimung, Karai Kasang gaw anhte hpe tsaw ra myit kaba hte shaga ai hpe anhte galoi mung dum chye let shi a shaga nsen hpe tsaw ra myit hte bai htang ra ga ai.

Karai Kasang anhte hpe Yesu a marang e matut mahkai wa ai re. Yesu Madu gaw Kawa Karai Kasang a lam anhte hpe tsun dan nga ai. Kawa Karai kasang a tsaw ra myit hpe anhte hpe dum chye hkam sha shangun ai. Karai Kasang hpe mu tam lu ai shaloi ngai gaw prat a lachyum hpe tam mu ai rai sai. Tsaw ra hpe mu tam ai rai sai. Shaloi hkrum ai masha yawng hpe mung tsaw ra myit kaba hte hku hkau tsun shaga lu ai; matut mahkai lu ai.

Mungga jahtum hta Hkawnset Maria gaw anhte ni Karai Kasang a shaga la ai hpe shagrit shanem let kabu pyaw ai myit hte hkap la hkan nang lu u ga matu garum ya rit ga akyu hpyi let mungga hpe ginchyum dat shangut da ai.

Add new comment

9 + 2 =