Kaga Masha Ni Hpe Jeyang Jahpoi Ai Lam N-Galaw Na Matu Wa Sarabyin Hkaw Tsun

Mass at the Casa Santa Marta (Vatican Media)

Kaga masha ni hpe n jeyang ai, jahpoi ahpyak ai lam n galaw ai, mara raw ya ai, ngu ai Madu Karai kasang a n-gaw n-woi, matsan dum myit hpe kasi yu la hkan sa ga, nga nna lai wa sai bat langai ya jahpawt na Missa hkungga Mungga hta Wa Sarabyin Francis hkaw tsun lai wa ai. Dai shani na kabu gara ai shiga rai nga ai Luka a laika hta na ja Chyum Mungga hte lakap nna, anhte a prat hta lam dam lam yit mat ai nbyin pru hkra Madu Karai Kasang a matsan dum lama ai myit hpe kasi yu la hkan sa ra ai, nga nna Wa Sarabyin hkaw tsun lai wa ai lam rai nga ai.  

Wa Sarabyin tsun ai hta, “Madu Karai Kasang a n-gaw n-woi, matsan dum myit gaw grai nan kaba dik nga ai, ngu ai lam hpe anhte nmai malap kau ga ai, anhte galaw ai nhkru dik ai magam bungli ni hpe pyi raw dat hkyamsa jaw ya na matu dai Madu Karai Kasang a n-gaw n-woi, matsan dum myit hta atsam nga nga ai,” nga nna Wa Sarabyin hkaw tsun lai wa ai.

Matsan dum lama ai myit lai masa anhte hta rawng shanu nga lu na matu, ndai Lu sha gam ladaw laman anhte ta tut hkan galaw shakut mai ai lam hpan 3 hpe Madu Yesu anhte hpe matsun madun ya nga ai, nga nna mung Wa Sarabyin tsun lai wa ai.

Dai lam hpan 3 gaw, je yang ai lam n galaw ai; shatan nhkan jahpoi ahpyak ai lam n galaw ai; raw dat hkyamsa jaw ya ai, ngu ai lam rai nga ai, grau nna ndai Lu sha gam ladaw laman, shawang tsawra myit kaba hpe madun shapraw lu hkra shakut nga nna, manang ni hpe je yang ai, shatan nhkan jahpoi ahpyak ai lam ni n glaw hkrup hkra anhte shakut mai nga ga ai. Shawang tsawra myit kaba a mai kaja ai lam hpe grau chye na wa hkra anhte hka ja ga ai rai yang, shatan nhkan jahpoi ahpyak ai lam ni hpe anhte n galaw hkrup hkra koi kau lu na rai ga ai. Kaga masha ni hpe shatan nhkan lam anhte galaw nga ga ai rai yang, dai masha ni hpe dingrun je yang ai, daw dan ai lam ni anhte matut manoi galaw nga na ga ai hte, mara raw ya ai, hkyam sa jaw ya ai ngu ai lam ni byin pru wa na nrai, shawang tsawra myit kaba the gam jaw gam garan ya ai lam ni galaw ra ai ngu ai hta mung, arung arai ni hpe sha tsun nga ai nrai, Wenyi hte seng ai arung arai ni hpe shawng tsawra myit kaba the jaw ya ai lam galaw ra ga ai, dai ni gaw, aten jaw nna yak hkak jam jau hkrum nga ai ni hte jahta tsun shaga ai lam ni galaw ai, machyi makaw hkrum nga ai ni hpe gawan katsan lam galaw ai, mani sumsai myi man nsam madun shaleng dan ai lam ni rai nga ai, nga nna Wa Sarabyin hkaw tsun lai wa ai lam, Vatican shiga dap kaw nna shana dat nga ai. 

Ga Gale Ai :Fr.Bernard Dashi Tang Ji     

Source: Vatican News

 

Add new comment

1 + 3 =