Hten Bya Lam De Woi Yawng Ai Myit Masa Hkristian Ni Hta N mai Rawng Ai Lam Wa Sarabyin Tsun

Wa Sarabyin Francis Santa Marta kaw Missa galaw nga yang

Hten Bya Lam De Woi Yawng Ai Hten run Ai Myit Masa Hkristian Ni Hta Nmai Rawng Ai, Nga Nna Wa Sarabyin Tsun Dat Nga Ai Shiga

6 January 2020, Vatican City

Chyoi Pra ai Wenyi gaw Karai kasang anhte hte rau shanu nga ai, ngu ai lam a sakse nan rai nga ai, hten bya lam de woi yawng ai Mungkan a Wenyi hpang de Hkristian ni nmai hkan yawng nang ai, nga nna Wa Sarabyin tsun dat nga ai.

January 6, bat langai ya ya jahpawt, Wa Sarabyin shi shanu nga ai hkawseng kata na Casa Santa Marta ngu ai nawku jawng kaji hta nawng ya ai Missa hkungga mungga hta ya na zawn Wa Sarabyin Francis tsun dat ai lam rai nga ai.

Dai shani na langai ngu na ja chyum mungga rai nga ai Kasa Yawhan ai shagun dat ai laika hta na

“Madu Karai Kasang hta maju jung nga ai mu” nga ai ja chyum mungga hte la kap nna Wa Sarabyin tsun ai hta, “Hkristain prat ngu ai gaw mungkan a wenyi hpang de nrai Karai Kasang a Chyoi Pra ai Wenyi a hpang hkan nang nna  Karai Kasang hta shanu nga ra ai prat rai nga ai.

Mungkan a wenyi gaw anhte hpe kaja ai hte nkaja ai ngu ai ni hpe garan ginghka nchye shangun ai hta n ga, hten bya ai de anhte hpe woi yawng mat wa ai. Shut hpyi lam ni law law hte hpring kaput nga myo mare kata, shing nrai uhpung uhpawng kata hta shanu nga ra ai raitim, dai masha wa gaw Karai Kasang hta shanu nga ai rai yang, hkye hkrang la ai lam hpe woi sa ya lu nga ai.

 Dai ni na aten Hkristian masha ni law law, Chyoi pra ai wenyi tinang hta shanu rawng nga ai ngu ai hpe pyi ndum nmai rai nga ai ni law law rai nga ma ai, nkau Hkristian ni a matu Chyoi pra ai wenyi ngu ai gaw U Hkrudu langai ngu ai masa sha rai nga ai. Karai Kasang hta anhte shanu nga lu na matu n gun atsam jaw ya nga ai gaw Chyoi pra ai wenyi rai nga ai zawn, Karai Kasang anhte hte rau shanu nga ai ngu ai lam a sakse mung Chyoi pra ai wenyi rai nga ai. Anhte hpe lam woi shadam ai wenyi law law mung mungkan hta nga nga ai, dai wenyi ni gaw anhte hpe hten bya ai de woi yawng ai, kaja ai hte nkaja hpe ginghka nchye shangun ai, Shut hpyi mara hpe shut hpyit mara re ngu ai hpe mung nmu chye shangun ai.

 Dai ni na mungkan masha ni shaning nnan poi galaw ai hta, ja gum hpraw arung arai law law jahtum ai, mungkan myit lai masa hte galaw ma ai, mungkan a wenyi ni gaw ndai zawn re ai lam hpe mara nre ngu nna mu mada nga na rai nga ai, raitim mung kaja wa nga yang ndai lam ni gaw anhte hpe hten bya ai de woi yawng mat wa ai lam ni rai nga ai majaw mara hta pyi grau kaba ai lam ni rai nga ai. Karai Kasang a Chyoi pra ai wenyi gaw anhte hpe Karai Kasang hte ni htep wa shangun ai, anhte shut hpyit kataw wa yang mung bai rawt hkawm lu hkra anhte hpe garum ya ai, mungkan a wenyi ni chyawm gaw anhnte hpe hten bya ai de woi yawng mat wa ai, kaja ai hta nkaja ai hpe garan ging hka nchye shanghun  ai, mungkan a wenyi ni a matu gaw kaja ai hte nkaja ai ngu ai lam yawng maren sha rai nga ai” nga nna Wa Sarabyin hkaw tsun lai wa ai lam Vatican shiga dap kaw shana dat nga ai.       

Source: Vatican News

Add new comment

6 + 10 =