Chyoi Pra Ai Wenyi Ahkyak Ai Lam

Chyoi Pra Wenyi A Lam

Anhte kadai raitim Wenyi Makam Masham lam hte seng nna tsun na nga jang, Chyoi Pra Ai Wenyi a lam hpe chye da ra nga ga ai. Wenyi makam masham lam a mahkrum madup ni yawng gaw Chyoi Pra Ai Weny Rai Nga Ai.

Dai majaw ndai Chyoi Pra Ai Weny a lam hpe hka ja la l una matu Myitkyina San Luka Chyum Jawng Up Wajau Leo Gopa tsun sang lang dan ai lam hpe madat hkaja la lu na matu shapoi dat ga ai.

Add new comment

2 + 3 =